Search

Natural gas

Slovensko-Banská Štiavnica:

Contract Award

General Information

Slovakia
   BANSKÁ ŠTIAVNICA
   eu:148762-2017
   Apr 20, 2017
   Slovak
   Other

Contact information

   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Banská Štiavnica
Slovakia

Goods, Works and Services

Natural gas  

Summary

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148762
Referenced Document Number: 2016/S 219-398714
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
969 55
SK
Contact point(s): Marek Havaš
E-mail: obstaravanie@tenders.sk
NUTS code: SK0
Internet address(es):
http://www.svp.sk
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dodávka zemného plynu pre potreby SVP, š.p.
File reference number: SVP/2016/01
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Predmetom zadávania zákazky je dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodných podmienok pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Predpokladané množstvá a spotreby zemného plynu spolu s odbernými miestami sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené súťažných podkladoch.

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 1169579.82  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09123000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK
Main place of performance: SR. Odberné miesta boli špecifikované v súťažných podkladoch.
II.2.3) Description

Dodanie zemného plynu podľa konkrétnych potrieb obstarávateľa na odberné miesta uvedené v SP.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Kritériom bol koeficient Kpl pre plyn.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-18

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.