Search

Anti-corrosion products

Polska-Wrocław:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WROCŁAW
   eu:148531-2017
   May 26, 2017
   Jun 19, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   4 Regionalna Baza Logistyczna
Wrocław
Poland

Goods, Works and Services

Anti-corrosion products   Motor oils  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148531
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-198384
Referenced Document Number: 2017/S 077-148531
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
PL
Contact point(s): jw.
E-mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl
NUTS code: PL514
Internet address(es):
www.4rblog.wp.mil.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Defence
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Przetarg nieograniczony na dostawę olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych.
File reference number: MAT/111/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09211100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

24963000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL432
Main place of performance: 4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Radnica, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

A. Wykonawca wraz z oferta składa następujące dokumenty:

1. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

3. Dowód wniesienia wadium – Zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

B. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, (w terminie nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określonych w pkt.5.1. i pkt. 5.2 SIWZ:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp;

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.;

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny.

8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp.

9. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

10. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

11. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

C. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-19

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.