Search

Services related to the oil and gas industry

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:147686-2017
   May 18, 2017
   Jun 1, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Services related to the oil and gas industry  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147686
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187488
Referenced Document Number: 2017/S 076-147686
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
PL
Contact point(s): Beata Flint
E-mail: beata.flint@pgnig.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
www.pgnig.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Likwidacja odwiertów Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.
File reference number: ZP/PGNG/17/0054/OS/TWR
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
76000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej likwidację odwiertów: Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku. Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone jednocześnie, jednym urządzeniem na jednym odwiercie. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiającemu zależy na likwidacji wszystkich wskazanych odwiertów przez jednego wybranego Wykonawcę.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

76000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Polska.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej likwidację odwiertów: Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku. Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone jednocześnie, jednym urządzeniem na jednym odwiercie. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiającemu zależy na likwidacji wszystkich wskazanych odwiertów przez jednego wybranego Wykonawcę.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia.

W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brakpodstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz

wskazanych w SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia,może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.