Search

Credit granting services

Polska-Chojnice:

Request For Proposals

General Information

Poland
   CHOJNICE
   eu:147322-2017
   May 19, 2017
   Jun 2, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Chojnice
Chojnice
Poland

Goods, Works and Services

Credit granting services  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147322
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189750
Referenced Document Number: 2017/S 076-147322
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Chojnice
89-600
PL
E-mail: danielm@gminachojnice.com.pl
NUTS code: PL63
Internet address(es):
http://www.gminachojnice.com.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Udzielenie Gminie Chojnice kredytu długoterminowego do wysokości 8 000 000 PLN.
File reference number: PR.271.6.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Chojnice kredytu bankowego do wysokości 8 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojnice w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL63
Main place of performance: Gmina Chojnice.
II.2.3) Description

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych) na warunkach określonych w umowie kredytowej.

Planowane daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu:

a) Pierwsza transza kredytu w wysokości 3 000 000 PLN do dnia 30.9.2017 roku;

b) Druga transza kredytu w wysokości 5 000 000 PLN do dnia 30.11.2017 roku.

2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 z późn. zm.).

3. Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia zawarcia umowy do 30.11.2025 roku.

4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji niniejszej umowy kredytowej.

5. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu.

6. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Bank uruchomi środki poszczególnych transz kredytu w ciągu najpóźniej 10 dni lecz zgodnie z deklaracją złożona w ofercie po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku i przekaże do banku:

Bank Spółdzielczy w Więcborku na rachunek o nr 89 8162 0003 0000 1515 2000 0010.

7. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 20.12.2017 roku.

8. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.

9. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.

10. Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie równa wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty.

11. Zobowiązania zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.

12. Odsetki są naliczane od salda kredytu według kalendarza rzeczywistego (365/366 dni).

13. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca.

14. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania.

15. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane na bieżąco w miesięcznych okresach obrachunkowych, za okres od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, a płatne będą do piętnastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym:

15.1 jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu;

15.2 ustala się karencję w spłacie odsetek, liczoną od uruchomienia poszczególnych transz kredytu do dnia 31.1.2019 roku. Kwota naliczonych w okresie karencji odsetek płatna będzie do 15.2.2019 roku. Odsetki w okresie karencji nie ulegają kapitalizacji.

16. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości wynikającej z rachunku kredytowego otwartego przez Wykonawcę.

17. Pobrane prowizje nie podlegają zwrotowi.

Z uwagi na brak miejsca pozostałe zapisy dot. opisu zamówienia znajdują się w zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium

a) w wysokości 20 000 PLN

3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach opisanych w SIWZ.

Ponadto Wykonawca w ofercie składa:

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ,

2) oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,

4) dowód wpłaty wadium,

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).

Nadto wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Cd. wymagań dot. dokumentów podmiotów zagranicznych:

a) dokument zastępujący informację z Krajowego Rejestru Karnego winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument zastępujący odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) dokumenty zastępujące zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego winny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Pozostałe szczegółowe informacje dot. zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.