Search

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:146814-2017
   Apr 20, 2017
   May 25, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Uniwersytet Warszawski
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Electricity, heating, solar and nuclear energy  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-146814
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148807
Referenced Document Number: 2017/S 076-146814
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
PL
Contact point(s): Uniwersytet Warszawski – Dział Zamówień Publicznych – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Oficyna pod Wizytkami – pok. 33 – www.uw.edu.pl
E-mail: sbinkowski@adm.uw.edu.pl
NUTS code: PL127
Internet address(es):
http://www.uw.edu.pl
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Education
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego.
File reference number: DZP 361-47/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL127
Main place of performance: Obiekty Uniwersytetu Warszawskiego.
II.2.3) Description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

3.Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

4.Wykonawca do Oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, które będą polegały na zwiększeniu wolumenu zakupu energii elektrycznej.

6. Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pisma przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),

8.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ) lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-14

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.