Search

Drilling services

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:145892-2017
   Apr 20, 2017
   May 22, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Drilling services  

Summary

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145892
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149592
Referenced Document Number: 2017/S 075-145892
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25, Departament Zakupów, Sekretariat, budynek nr C6, pok. 35
Warszawa
01-224
PL
Contact point(s): Katarzyna Łowczykowska
E-mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
NUTS code: PL127
Internet address(es):
http://www.pgnig.pl
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
www.przetargi.pgnig.pl
File reference number: ZP/PGNG/17/0055/OZ/EU
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
76300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Teren działalności Oddziału w Zielonej Górze.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Do oferty należy dołączyć aktualny europejski dokument zamówienia. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-12

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.