Search

Digital cameras

Slovensko-Bratislava:

Request For Proposals

General Information

Slovakia
   BRATISLAVA
   eu:134404-2017
   Jun 3, 2017
   Jul 7, 2017
   Slovak
   Other

Contact information

   Ronoc s.r.o.
Bratislava
Slovakia

Goods, Works and Services

Digital cameras   Video camcorders  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 071-134404
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188958
Referenced Document Number: 2017/S 071-134404
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 106-212390
Referenced Document Number: 2017/S 071-134404
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Ronoc s.r.o.
Námestie hraničiarov 21
Bratislava
851 03
SK
Contact point(s): JUDr. Mertiňák Michal, Gabriela Mertiňáková
E-mail: vo@ememconsulting.sk
NUTS code: SK031
Internet address(es):
http://emem.eranet.sk
I.2) Type of the contracting authority
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Vybavenie foto a kamerového štúdia.
File reference number: Ronoc/MST/2017-01
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
32333200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio.

Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 185084.37  EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

38651600

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: SK031
Main place of performance: Ronoc, s.r.o., Jána Reka 1039/11, 010 01 Žilina.
II.2.3) Description

Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio.

Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý o ne v určenej lehote požiada a to v elektronickej podobe sprístupnením verejným obstarávateľom v systéme Eranet http://www.emem.eranet.sk/ v časti Detail zákazky/Dokumenty zákazky, kde budú taktiež zverejnené aj všetky ich prípadné vysvetlenia alebo doplnenia. Verejný obstarávateľ tak umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a všetkým ich vysvetleniam a doplneniam. Pokiaľ bude mať záujemca k dispozícií súťažné podklady len z profilu zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie, odporúčame takémuto záujemcovi dať na vedomie verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné resp. kontaktné údaje a dátum prevzatia súťažných podkladov z dôvodu evidencie záujemcov a prípadného rozposielania doplňujúcich informácií, vysvetľovania a evidencie lehôt v prípade uplatnenia revíznych postupov.

2. Súťažné podklady a ďalšie dokumenty k zákazke si môže záujemca o súťaž stiahnuť v systéme Eranet dostupnom na webovej stránke: https://emem.eranet.sk Pre prístup do systému sa musí záujemca o súťaž zaregistrovať na totožnej webovej stránke. Registrácia je bezplatná a slúži na získanie prístupu do systému Eranet a k dokumentom zákazky. V časti Prehľad verejných zákaziek sa zákazka na predmet [Vybavenie foto a kamerového štúdia] eviduje pod číslom [ID_63]. Manuál k registrácii, prihláseniu a práce so systémom je pre záujemcov o súťaž dostupný na prihlasovacej stránke systému.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, kde bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

4. Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. Jednotného európskeho dokumentu. Hospodársky subjekt je povinný predložiť Jednotný európsky dokument s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov časti IV.

5. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po vykonaní a kladnom výsledku ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy, vykonanej Sprostredkovateľským orgánom pre IROP a Úradom pre verejné obstarávanie.

6. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmetom zákazky sú tovary z oblasti kamerovej a foto techniky, ktoré dokáže dodať široký okruh potenciálnych dodávateľov a keďže má byť predmet zákazky kompatibilný, verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na jeden celok. Verejný obstarávateľ zároveň neurčil žiadne podmienky finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti, čím vytvoril možnosť predložiť ponuku aj zo strany mikro, malých a stredných podnikov.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-04-06

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.