Search

Street-lighting maintenance services

Eesti-Tartu: Tänavavalgustuse hooldusteenused

Request For Proposals

General Information

Estonia
   TARTU
   133523-2017
   May 19, 2017
   May 22, 2017
   Estonian
   Other

Contact information

   Tartu Linnavalitsus
Tartu
Estonia

Goods, Works and Services

Street-lighting maintenance services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 070-133523
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190369
Referenced Document Number: 2017/S 070-133523
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Tartu Linnavalitsus
Raekoda
For the attention of: Riina Lill
50089  Tartu
EE
Telephone: +372 7361265
E-mail: riina.lill@raad.tartu.ee
Fax: +372 7361240
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.tartu.ee
Electronic access to information: https://riigihanked.riik.ee
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://riigihanked.riik.ee
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Tartu linna elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenus.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 1 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Tartu.
NUTS code EE
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Hankelepingu objekt on Tartu linnas aastaringse tänavavalgustuse käidu-, haldus- ja remonditeenuse osutamine pikkusega 60 kuud vastavalt hankedokumendis ja selle lisades toodud tingimustele mahtudele. Töö täpne maht on toodud HD Lisades I-VII.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
50232100
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: yes
Description of these options: RHS § § 28 lg 5 p 1 ja p 2 ettenähtud juhtudel.
Provisional timetable for recourse to these options:
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1. Töövõtja esitab 5 tööpäeva jooksul arvates hankelepingute sõlmimisest hankijale nõuetekohase tööde täitmisaegse tagatise garantiikirja summale 100 000 eurot. Garantiikiri peab olema jõus kuni 10 päeva pärast lepingukohase töö lõpptähtaega. Täitmistagatist võib esitada iga aastaselt pikkusega vähemalt 12 kuud. Esialgne tagatis peab olema asendatud uue perioodi tagatisega 10 kalendripäeva enne algse tagatise lõppkuupäeva.

2.Töövõtja esitab 5 tööpäeva jooksul arvates hankelepingute sõlmimisest hankijale tsiviilkindlustuse vastutuskindlustuse poliisi kindlustamaks kolmandaid isikuid ja keskkonnakahju hüvitispiiriga vähemalt 100 000 eurot. Poliis peab olema jõus kuni hankelepingu kohaste tööde lõpptähtajani.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

1. Töövõtjal on õigus esitada igakuuliselt teostatud tööde akt, milles peab kajastuma kuu hoolduse summa ja teostatud remonttööde loetelu koos summadega. Akt tuleb esitada hiljemalt aruandluskuule järgneva kuu 5. kuupäevaks. Aktiga koos tuleb esitada eelneva kuu käidupäevik.

2. Kuu käidu- ja haldussumma on 1/12 osa pakkuja poolt pakutud konkreetse 12-kuulise perioodi käidu- ja haldusteenuste maksumusest.

3. Tellija kooskõlastab esitatud akti ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul või lükkab need koos põhjendustega tagasi. Tagasilükkamise korral annab Tellija Töövõtjale aega dokumentide korrastamiseks maksimaalselt 3 tööpäeva.

4. Pärast seda, kui Tellija on esitatud akti kooskõlastanud, on Töövõtjal õigus esitada arve.

5. Arve tasutakse 10 päeva jooksul alates selle esitamisest.

6. Leppetrahvide kohta väljastab Tellija Töövõtjale leppetrahviarve. Tellija jätab enesele õiguse mitte maksta kuu tasu välja enne, kui leppetrahv on tasutud.

7. Tellija ei tee Töövõtjale ettemakseid.

7. Pakutud esitatud ühikhindu hinnaindeksitega ei korrigeerita.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. Lähtuvalt RHS § 38 ei sõlmi hankija Töövõtulepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 38 lg 1 nimetatud asjaolusid.

Pakkuja peab esitama kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta vormi 1 kohase kinnituse

Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 1.

2. pakkuja esitab asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta kohalike maksude osas. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab vastava pädevusega ametiasutuse tõendi selle kohta, et pakkujal puuduvad RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolud nii riiklike kui kohalike maksude tasumise osas. Kui pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus ei väljasta tõendit RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta, esitab pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta. Kõik tõendid peavad olema väljastatud hankemenetluse algamise päeva seisuga. Pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustusmaksete tasumist, kelle asukohamaaks on Eesti Vabariik, kontrollib Hankija.

3. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkumuse esitamise korral esitavad ühispakkujad vormi 2 kohase ühispakkujate esindaja volikirja. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 2.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. pakkuja viimase kolme auditeeritud majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt 1 000 000 eurot. Pakkuja esitab vormi 3 kohase kinnituse Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 3.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

1. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) registreeringut tegevusalal Elektritööd, alaliigiga elektripaigaldise ehitamine, sh paigaldamine.

2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) registreeringut tegevusalal Elektritööd, alaliigiga elektriseadme ümberehitamine.

3. Pakkujal peab olema vähemalt kolmeaastane välielektriliinidel töötamise kogemus. Pakkuja peab viimase kolme aasta jooksul (04/2014-05/2017) olema täitnud nõuetekohaselt vähemalt kolm väliselektrivõrgu hoolduse, ehitamise, paigaldamise, ümberehitamise või remontimise lepingut igaüks maksumusega vähemalt 100 000 eurot käibemaksuta. Pakkuja esitab nõude tõendamiseks vormi 4 kohase informatsiooni koos lepingu(te) nimekirja, teostatud tööde loetelu ja maksumusega, töö teostamise perioodi ja infoga tööde Tellija kohta. Riigihangete puhul lisada viitenumber. Lepingud võivad olla alustatud varem, kuid lõpetatud käesolevas punktis nimetatud ajavahemiku jooksul. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 4.

4. Pakkuja lisab HD p 4.2.3 nõutu kohta iga lepingu puhul Tellija(te) kinnituse(d), et tööd teostati lepingu(te) ja hea tava kohaselt. Kinnitust ei pea esitama, kui Tellijaks on Tartu Linnavalitsus.

5. Pakkuja peab omama tööde teostamiseks vastutavate isikute meeskonda (vähemalt 3 isikut): käidukorraldaja, remonditööde juht ja hooldusjuht. Pakkuja peab arvestama, et pakkumuse edukaks tunnistamisel osalevad lepinguliste tööde läbiviimisel vastutavate isikutena pakkumuses nimetatud isikud. Pakkuja esitab vastutavate isikute loetelu vormil 5. Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 5.

6. Pakkuja esitab vastutavate isikute CVd vastavalt vormile 6 arvestades alljärgnevaid nõudeid:

vastutav isik peab omama elektrialast kõrgharidust ja A klassi pädevustunnistust. Vastutav isik peab olema osalenud viimase kolme aasta jooksul vähemalt kahel objektil väliselektrivõrgu hoolduse-, ehituse-, paigalduse-, ümberehituse- või remonditöödel projektijuhina või käidukorraldajana, lepingu maksumus peab olema vähemalt 50 000 eurot käibemaksuta. Pakkuja esitab vormi 6 kohase CV.

Lisatud nõutava dokumendi vorm: vorm 6.

7. Pakkuja esitab HD p 4.2.6.1 nimetatud referentslepingute kinnituseks Tellijate kinnituskirjad et, vastutav isik osales lepingu täitmisel projektijuhina või käidukorraldajana ning täitis oma lepingulised ülesanded korrektselt. Kinnitust ei pea esitama, kui Tellijaks on Tartu Linnavalitsus

8. Pakkuja lisab pakkumusele info vastutavate isikute pädevustunnistuse olemasolu kohta või koopia pädevustunnistusest ning haridust tõendava dokumendi koopia.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Seadme ohutuse seadus.
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
22.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
ET
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 22.5.2017 - 9:00
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Leping jõustub alates Lepingu allkirjastamisest poolte poolt. Lepingu täitmisperiood algab 60 päeva jooksul Lepingu allkirjastamisest ja kehtib 60 kuud.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122  Tallinn
EE
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5) Date of dispatch of this notice
05.04.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.