Search

Refuse and waste related services

Polska-Głogówek: Usługi związane z odpadami

Request For Proposals

General Information

Poland
   GŁOGÓWEK
   eu:119285-2017
   Apr 20, 2017
   May 8, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Gmina Głogówek
Głogówek
Poland

Goods, Works and Services

Refuse and waste related services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 063-119285
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 013EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149791
Referenced Document Number: 2017/S 063-119285
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Głogówek
Rynek 1
For the attention of: Weronika Dziadek
48-250  Głogówek
PL
Telephone: +48 774069925
E-mail: dziadek@glogowek.pl
Fax: +48 774069906
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.glogowek.pl
Electronic access to information: http://www.glogowek.pl
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 16 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Głogówek.
NUTS code PL522
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

Zakres przedmiotu zamówienia:

1.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),

2.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe),

3.Wyposażenie właścicieli nieruchomości, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki/kontenery i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) i na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) z terenu Gminy, miejscem zagospodarowania odpadów są instalacje: regionalna instalacja przetwarzania odpadów zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/442/2013 z dnia 20.12.2013 r. prowadzona przez RIPOK w Dzierżysławiu- „Naprzód” spółka z o.o. będąca zarządcą Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu oraz RIPOK w Kędzierzynie-Koźlu-„ Czysty Region”- instalacja zastępcza.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90500000
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Prognozowana ilość odpadów:1) Zmieszane odpady komunalne 13 924,60 Mg2) Segregowane odpady komunalne 3 654,42 Mg.
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 01.07.2017 Completion 30.06.2021
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

2.Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 64).

Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Głogówku Nr 35 8904 0001 1000 0000 4819 0007

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię.

4.W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium.

5.Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

6.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a i ust. 5 PZP.

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Wynagrodzenie będzie wypłacane w formie ryczałtu proporcjonalnego do okresu zamówienia. Szczegółowo zasady rozliczeń i płatności określa załącznik nr 9 do SIWZ – istotne dla stron postanowienia umowy.

III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy przedłożą:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
GOK.III.271.3.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 08.05.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
08.05.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
PL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 08.05.2017 - 10:15
Place: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, sala konferencyjna, II piętro.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Marzec 2021.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na warunkach określonych w Istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Lodging of appeals

Środków ochrony prawnej określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1265).

VI.4.4) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice
28.03.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.