Search

Supervision of project and documentation

Polska-Szczecin:

Request For Proposals

General Information

Poland
   SZCZECIN
   eu:114068-2017
   May 26, 2017
   Jun 8, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Szczecin
Poland

Goods, Works and Services

Supervision of project and documentation   Construction management services   Supervision of building work  

Summary

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 061-114068
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 063-118704
Referenced Document Number: 2017/S 061-114068
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-166377
Referenced Document Number: 2017/S 061-114068
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189755
Referenced Document Number: 2017/S 061-114068
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199087
Referenced Document Number: 2017/S 061-114068
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
Szczecin
70-340
PL
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL42
Internet address(es):
www.gddkia.gov.pl
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/-Rozbudowa węzła Kijewo”.
File reference number: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.19.2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/-Rozbudowa węzła Kijewo”.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

71540000 71248000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Województwo zachodniopomorskie.
II.2.3) Description

Usługa obejmuje: -pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności,wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla POIiŚ,świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu; wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych POIiŚ,wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,-sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,stałe monitorowanie,prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców,dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:wykonanie robót przygotowawczych,rozbudowa węzła drogowego,rozbiórkę i budowę obiektów inżynierskich,budowę przepustów,budowę kanalizacji teletechnicznej,budowę systemu odwodnienia drogi (w tym m.in.:kanalizacji deszczowej, rowów wodnieniowych,zbiorników,urządzeń podczyszczających),budowę oświetlenia,budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (min. bariery,ogrodzenie drogi,zjazdy bramowe),

budowę urządzeń ochrony środowiska,budowę zabezpieczeń akustycznych,wykonanie wycinki i nasadzeń zieleni,-przebudowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem, przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, w tym m.in.: przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,gazociągów średniego ciśnienia,urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń melioracji i odwodnienia,-zaprojektowanie,wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wykonanego węzła oraz na dojazdach do węzła,w tym:na drodze A6 i DK 10,zaprojektowanie,wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją,-uzupełnienie badań geotechnicznych i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotechnicznej (jeśli zachodzi taka potrzeba),dokum.badań podłoża gruntowego i projekcie geotechn.,opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji

Zamówienie mieści się w zakr. pom. 135.000,00 a 10.000.000,00 EUR, zgodnie z zał V, Cz. C do Dyrekt 2014/24/UE.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt1-4oraz 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru. Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 52 miesiące od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ. Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 58 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 1 do 3 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-23

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.