Search

Software package and information systems

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   eu:111733-2017
   May 19, 2017
   Jun 2, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Komenda Główna Straży Granicznej
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Software package and information systems   IT services: consulting, software development, Internet and support  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 060-111733
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 081-156247
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 092-181591
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188994
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
PL
Contact point(s): Wioleta Bankowicz
E-mail: wioletta.bankowicz@strazgraniczna.pl
NUTS code: PL127
Internet address(es):
www.strazgraniczna.pl
I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Public order and safety
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG.
File reference number: 6/BF/BŁiI/17
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej Straży Granicznej poprzez zakup i wdrożenie licencji w systemach Straży Granicznej wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności. Zakres zamówienia obejmuje:

— dostawę bezterminowych licencji i oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż określone w Umowie Business and Services Agreement nr U8529260 oraz podpisaną na jej podstawie Umową Enterprise nr 80E60213 zawartą pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej a Microsoft Ireland Operations Limited obowiązującą od dnia 17 października 2013 r. lub dostawa produktów równoważnych,

— dostawę usług Microsoft Premier Support, Enterprise Startegy i Microsoft Azure lub dostawa równoważnych usług.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

72000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Miejsce dostawy oprogramowania i licencji: Warszawa ul. Podchorążych 38. Realizacja zamówienia w zakresie usług wsparcia technicznego: terytorium Polski – jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
II.2.3) Description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej Straży Granicznej poprzez zakup i wdrożenie licencji w systemach Straży Granicznej wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności. Zakres zamówienia obejmuje:

— dostawę bezterminowych licencji i oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż określone w Umowie Business and Services Agreement nr U8529260 oraz podpisaną na jej podstawie Umową Enterprise nr 80E60213 zawartą pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej a Microsoft Ireland Operations Limited obowiązującą od dnia 17 października 2013 r. lub dostawa produktów równoważnych,

— dostawę usług Microsoft Premier Support, Enterprise Startegy i Microsoft Azure lub dostawa równoważnych usług.

Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osoby/osób, która będzie/będą pełniła/y funkcje Kierownika Projektu tj. będzie/będą wykonywała/y czynności w zakresie nadzoru Wykonawcy nad procesem realizacji zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących przedmiot zamówienia w ww. zakresie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym również zanonimizowanych dokumentów poświadczających zatrudnienie,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów,

W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu oprogramowania, licencji i usług za minimalną wartość wynoszącą 8 500 000,00 zł netto.

2. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady prawne i fizyczne na wszystkie dostarczone Licencje i usługi wsparcia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100.

5. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu zwanego Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia.

3.Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-24

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.