Search

Printing paper

Polska-Warszawa:

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSZAWA
   105495-2017
   Jun 2, 2017
   Jun 19, 2017
   Polish
   Other

Contact information

   Agencja Mienia Wojskowego
Warszawa
Poland

Goods, Works and Services

Printing paper   Various office equipment and supplies  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 057-105495
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 084-163362
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-176906
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188973
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-209804
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
Warszawa
00-911
PL
E-mail: m.wilim@amw.com.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):
http://www.amw.com.pl
I.2) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.3) Main activity
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dostawa materiałów biurowych i papieru do Biura Prezesa oraz Oddziałów Regionalnych AMW.
File reference number: BP-DZP.7720.48.2017/13/2017
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
30190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru do Biura Prezesa oraz Oddziałów Regionalnych AMW.

II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Biuro Prezesa AMW.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Biura Prezesa AMW.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Biuro Prezesa AMW.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Biura Prezesa AMW.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Gdyni.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Gdyni.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Krakowie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Krakowie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Lublinie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Lublinie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Poznaniu.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Poznaniu.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Szczecinie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Szczecinie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Warszawie.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.2) Additional object(s)

30197630

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.2) Additional object(s)

30190000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: PL
Main place of performance: Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze.
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Ciąg dalszy sekcji III.1.1)

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, w oryginale, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

8. Inne wymagane dokumenty:

1) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) Formularz cenowy na część zamówienia, na którą składa ofertę (wzory formularzy cenowych stanowią załączniki od nr 1.1 do nr 1.18 do SIWZ);

b) dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-20

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.