Search

Software maintenance and repair services

Servicii de mentenanta software orientate client pentru sistemului informatic integrat in timp real de tip ERP (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176405
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Virgiliu Moraru
Str Calarasi 22-24, Constanta
Constanta 900590
Romania
   +40 241664046
   +40 241662577
   Click here

Goods, Works and Services

Software maintenance and repair services  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176405/20.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala:  Str Calarasi 22-24, Constanta , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900590 , Romania , Punct(e) de contact:  Virgiliu Moraru , Tel.  +40 241664046 , Email:  raja1@rajac.ro , Fax:  +40 241662577 , Adresa internet (URL):  Str.CALARASI nr. 22-24, CONSTANTA , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Apă
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta software orientate client pentru sistemului informatic integrat in timp real de tip ERP
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii diverse
Locul principal de prestare: SC RAJA SA CONSTANTA, STR.CALARASI NR.22-24
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta software orientate client pentru sistemului informatic integrat in timp real de tip ERP
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16279   Denumirea: 1. "Servicii de mentenanta software orientate client pentru sistemului informatic integrat in timp r
V.1)   Data atribuirii contractului 22.02.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SOFT OF ART SRL
Adresa postala:  ALEEA ALBASTRELELOR NR.14 , Localitatea:  CONSTANTA , Cod postal:  900256 , Romania , Tel.  0341/413642 , Fax:  0341/413642
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 09:17
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.