Search

Road transport services

Contract de servicii pentru transport international de tehnica militara

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176421
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   GAFTON IULIAN
str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2 Roman, Neamt
Roman 611047
Romania
   +40 0233741401
   +40 0233740228
   Click here

Goods, Works and Services

Road transport services  

Original Text

      
Anunt de atribuire numarul 176421/20.03.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Militara 01144
Adresa postala:  str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2 Roman, Neamt , Localitatea:  Roman , Cod postal:  611047 , Romania , Punct(e) de contact:  GAFTON IULIAN , Tel.  +40 0233741401 , Email:  achizitii01144@forter.ro , Fax:  +40 0233740228 , Adresa internet (URL):  https://www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru transport international de tehnica militara
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: CRAIOVA - VILSECK/GERMANIA
CRAIOVA - BERMOWO PISKE/POLONIA
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea transportului unor categorii de tehnica militara apartinand UM 1043 Craiova pe urmatoarele rute:Craiova - Vilseck/GermaniaCraiova - Bermowo Piske/Polonia
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
367,161 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
48
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-1967   Denumirea: Contract de servicii pentru transport international de tehnica militara
V.1)   Data atribuirii contractului 14.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 3
   Numarul de oferte admisibile 3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HOLLEMAN SPECIAL TRANSPORT & PROJECT CARGO S.R.L.
Adresa postala:  Sector 3, Calea Calarasilor, nr. 319, Bl. B, Ap. 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  RO-077120 , Romania , Tel.  021.321.38.22;0372707229 , Email:  info@holleman.ro , Fax:  021.320.24.29;0214503027 , Adresa internet (URL):  www.holleman.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 407589.74 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 367161.00 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Militara 01144 Roman - serviciul juridic
Adresa postala:  Str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2, jud. Neam? , Localitatea:  Roman , Cod postal:  611047 , Romania , Tel.  +40 233741401/118 , Email:  achizitii01144@forter.ro , Fax:  +40 233740228
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 14:18
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.