Search

Communications system maintenance services

Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:176428
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Alina Paparoiu
Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj
Craiova 200769
Romania
   +40 372523367
   +40 372523810
   Click here

Goods, Works and Services

Communications system maintenance services   Maintenance services of radio-communications equipment  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176428/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172015 / 12.12.2016
Denumire contract: Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii ala CEZ Distributie
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Calea Severinului, nr. 97, jud. Dolj , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200769 , Romania , Punct(e) de contact:  Alina Paparoiu , Tel.  +40 372523367 , Email:  alina.paparoiu@cez.ro , Fax:  +40 372523810 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Zona Oltenia
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica, intretinere (mentenanta) si reparatii la echipamentele de radiocomunicatii
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50333000-8 - Servicii de intretinere a echipamentului de radiocomunicatii (Rev.2)
50334400-9 - Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
130,860 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 792   Denumirea: Servicii de asistenta tehnica, intretinere(mentenanta) si reparatii la echip. de radiocomunicatii
V.1)   Data atribuirii contractului 08.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MATRA SYSTEM S.R.L
Adresa postala:  Calea Ferentari, Nr 135 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  051857 , Romania , Tel.  +40 214561074 , Email:  office@matra-systems.ro , Fax:  +40 214561074 , Adresa internet (URL):  www.matra-systems.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130860.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 16:09
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.