Search

Pipettes

Achizitionare Echipamente Proiect FUSE 2

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173954
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Armaselu Sabin
str. Petru Rares, nr. 2
Craiova 200349
Romania
   +40 0251533713
   +40 0251533713
   Click here

Goods, Works and Services

Pipettes   Tabletop centrifuges   Washing equipment   Biochemical analysers   Barcode readers  

Original Text

      
Contract Notice no. 173954/20.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Notice Number: 173954 / 20.03.2017
Contract Name: Achizitionare Echipamente Proiect FUSE 2
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Address: str. Petru Rares, nr. 2 , City:  Craiova , Postal code: 200349 , Romania , Contact points:  Directia Patrimoniu , Phone.  +40 0251533713 , Attention:  Armaselu Sabin , Email:  achizitii.sabin@umfcv.ro , Fax:  +40 0251533713 , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- Education
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Achizitionare Echipamente Proiect FUSE 2
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Dolj, Craiova, Bvd. 1 Mai, nr. 68
NUTS code: RO411 - Dolj
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitionare Echipamente Proiect FUSE 2 conform specificatiilor din Caietul de sarcini
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
38437100-8 - Pipettes (Rev.2)
30216130-6 - Barcode readers (Rev.2)
38434500-1 - Biochemical analysers (Rev.2)
42716110-2 - Washing equipment (Rev.2)
42931120-8 - Tabletop centrifuges (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Lot 1
Spalator placi ELISA - 1 buc.
Cititor placi - 1 buc.
Lot 2
Thermocycler - 1 buc.
Lot 3
Set pipete manuale monocanal cu volum reglabil intre 0, 1ul-10ml - 2 set;
Set pipete manuale cu 12 canale cu volum reglabil intre 0, 5ul-300ul - 2 set;
Set pipete automate monocanal cu volum reglabil intre 0, 1ul-10ml - 2 set;
Set pipete automate cu 12 canale cu volum reglabil intre 0, 5ul-1200ull - 2 set;
Pipeta automata pentru volume intre 1ml-50ml - 2 buc.;
Centrifuga cu racire - 1 buc.;
Microcentrifuga cu racire - 2 buc.;
Microcentrifuga cu rotor - 2 buc.
Sursa de finantare pentru toate loturile: proiect FUSE (POC)
Estimated value (no VAT): 536, 285.91 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
90 days from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
GP este de LOT 1- 1500 RON; LOT 2- 600 RON; LOT 3- 3200 RON si va fi valabila 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia. GP se va constitui in conformitate cu prevederile art.35 si art.36 din HG395/2016. GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în cond legii si va fi valabila 60 zile (perioada cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei) de la termenul limita de primire a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii GP se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). Contul in care se va constitui garantia de participare este RO46 TREZ 2915 005X XX00 5294 deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 10815397. GP poate fi depusa cumulata pentru mai multe loturi, dar se va specifica pentru care dintre loturi se depune. Cursul la care se va face echivalenta leu/alta valuta (pt eventualitatea depunerii ofertelor de catre un op ec strain) este cel stabilit de BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Buget proiect FUSE (POC)
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016 si va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
a) certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului privind lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii certificatului sau
valoarea acestor datorii se încadreaza în pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Certificatul va fi
prezentat în original sau copie certificata pe propria raspundere pentru conformitate cu originalul;
b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c)documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167
alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, dupa caz;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58 si 63 din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice;
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 58 si 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formularul 1 trebuie prezentat in original numai de ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/subcontractant/tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii
raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoane cu functie de decizie
din cadrul autoritatii contractante:
* Rogoveanu Ion – Rector
* Tica Andrei Adrian- Prorector
* Popescu Raul Mihai- Prorector
* Vîlcea Ionica Daniel – Prorector
* Dinescu Sorin Nicolae – Prorector
* Gheonea Cristian- Decan Fac.Medicina
* Mercut Veronica- Decan Fac.Medicina Dentara
* Neamtu Johny-Decan Fac. Farmacie
* Ioana Mihai- Prodecan Facultatea de Medicina
* Patrascu Anca-Decan Fac.Moase si Asistenta Medicala
* Caragea Mihai Onalache-Director general administrativ
* Moldoveanu Adriana-Director Economic
* Garaiman Dumitru Dan-Director Directia Patrimoniu
* Armaselu Sabin Giuliano-Sef Birou Achizitii Publice
* Barbu Sorina-Sef Serviciu Financiar Contabil
* Cristea Cosmin Florian-Consilier Juridic;
Toti operatorii economici participanti la procedura vor prezenta o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016, odata cu depunerea DUAE. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, în original, copie legalizata, sau copie
cu mentiunea “conform cu originalul” valabil la data prezentarii acestuia din care sa rezulte: adresa actuala si obiectul de activitate al
societatii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
-Pentru persoanele fizice/ juridice romane : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie certificata pe proprie
raspundere pt. conformitate cu originalul), ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document
trebuie sa fie valabile/reale, la data prezentarii acestuia.
-Pentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica
sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
(traducere legalizata in limba romana).
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Acest certificat trebuie prezentat in original numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de
ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Toti operatorii economici participanti la procedura vor prezenta o declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016, odata cu depunerea DUAE.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile. Informatiile necesare pentru conectare si înregistrare, inclusiv referitoare la echipamentul electronic folosit, sunt disponibile la adresa de internet: http://www.e-licitatie.ro. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total/lot; ofertantii pot vedea cea mai buna oferta; ofertantii nu pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie; numarul de runde ale licitatiei electronice: 1; licitatia electronica va începe la 2 zile de la transmiterea invitatiei; durata rundei: 1 zi; nu se va folosi pasul de licitatie. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice.
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.04.2017 15:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
28.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
60 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 29.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
Yes
Send to projects and/or programs: Proiectul „Genomica FUnctionala in infectii SEvere-FUSE” derulat de Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova finantat prin Contractul de finantare din fonduri nerambursabile nr. 31/01.09.2016 incheiat cu ANCSI in cadrul Programului Operational Competitivitate, ID P_37_745, cod SMIS 2014+ P_37_745
Financing type: European funds
European Fund: Operational Programme Competitiveness
VI.3)   Additional information
Toate cerintele minime sunt obligatorii. • Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Conf. art. 187 alin (10) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. Pentru locul intai : in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila. • Modul de prezentare a solicitarilor de clarificari: Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa fie semnata electronic si sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal). Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic , in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. • Comunicarea rezultatului procedurii: se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. Autoritatea contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate. Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor. In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati vor accesa link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter NU SE POATE DEPASI VALOAREA ESTIMATA. OFERTELE CARE DEPASESC VALOAREA ESTIMATA VOR FI DECLARATE INACCEPTABILE.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 14:14
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.