Search

Reagent strips

Furnizare teste de glicemie si teste de sarcina - 2 loturi

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173978
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Militaru Lavinia
B-dul Tomis 145 Constanta
Constanta 900591
Romania
   +40 241503255
   +40 241660473
   Click here

Goods, Works and Services

Reagent strips  

Original Text

      
Contract Notice no. 173978/20.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Notice Number: 173978 / 20.03.2017
Contract Name: Furnizare teste de glicemie si teste de sarcina - 2 loturi
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI
Address: B-dul Tomis 145 Constanta , City:  Constanta , Postal code: 900591 , Romania , Contact points:  Militaru Lavinia , Phone.  +40 241503255 , Email:  achizitii@spitalulconstanta.ro , Fax:  +40 241660473 , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Body governed by public law.
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Furnizare teste de glicemie si teste de sarcina - 2 loturi
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: B-dul Tomis nr 145, Constanta
NUTS code: RO223 - Constanta
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Furnizare teste de glicemie si teste de sarcina - 2 loturi
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
33124131-2 - Reagent strips (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Furnizare teste de glicemie si teste de sarcina - 2 loturi
Estimated value (no VAT): 87, 975 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot se regaseste in anexa B - Loturi si reprezinta 1% din valoarea fara TVA pentru fiecare LOT ofertat. Perioada de valabilitate este de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui potrivit art. 36 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar in contul nr. RO64TREZ2315006XXX016691 - Trezoreria Constanta, CUI 4301103 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta in SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere aofertelor. GP trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare in alta moneda, se va lua in considerare cursul de schimb afisat de catre BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. Dovada constituirii garantiei se va atasa in SEAP in copie scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, conform art. 39 si 40 din .HG. nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca lata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ersoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante în original. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin etineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia utoritatii contractante, conform prevederilor art.40 din HG nr.395/2016. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de una executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Autoritatea ontractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. In cazul asocierii, garantia de bunaexecutie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
buget de stat
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 si 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor privind situatia personala : se va completa DUAE de catre ofertanti, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor si precizam faptul ca declaratia conform art.60 din Legea 98/2016 (din sectiunea Formulare), va fi completata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
NEDEPUNEREA DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
NEDEPUNEREA odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atrage dupa sine respingerea acesteia ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) la momentul prezentarii; 2.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv. Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator (certificate fiscale) trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora.
Conform art. 63 din Legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :
- Manager - S.L. Dr. Grasa Catalin;
- Director Ingrijiri - As Licentiat Banu Cornelia
- Director Financiar Contabil - Ec. Androne Violeta;
- Medic sef U.P.U - Dr Tudoran Rodica
- Serviciul Achizitii - Jr. Stoica Violeta
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii de la adresa : https://ec.europa/growth/toolsdatabases/espd/filter sau
https://ec.europa.eu/tools/espd. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.
Inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit in fisa de date, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. In cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
NOTE :
1. documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
2. in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociati), tertului sustinator si subcontractantului, dupa caz, care trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o realizeaza. În cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate
cu prevederile legale din tara în care este stabilit ofertantul, în original sau copie conform cu originalul,
însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, TREBUIE SA FIE VALABILE LA MOMENTUL PREZENTARII
ACESTORA.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Lista principalelor furnizari de produse similare loturilor ofertate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE.
Prezentarea oricarui document prin care se face "Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent;
Minimum level(s) of standards possibly required
Modalitate de indeplinire: Completare DUAE; Documentele justificative (document constatator/recomandare emise de beneficiar, din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari) care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contactante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publice.Modalitatea de indeplinire : Se va completa DUAE. Documentele justificative care stau la baza demonstrarii cerintei, se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privind achizitiile publiceModalitatea de indeplinire: COMPLETAREA DUAE - la termenul limita de depunere a ofertelor, informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE.Documentele justificative prin care se face Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau "echivalent” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.04.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 19.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc : in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format ELECTRONIC in SEAP o noua propunere financiara. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator, iar contractul va fi atribuit acestuia, conform art.138 (2) din HG 395/2016. In cazul in care in urma reofertarii, preturile sunt la egalitate, autoritatea contractanta va solicita reofertare conform pasilor expusi anterior pana cand departajarea va putea fi posibila. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Serviciul achizitii
Address: B-dul Tomis nr 145, constanta , City:  Constanta , Postal code: 900591 , Romania , Phone.  +40 241503255 , Email:  achizitii@spitalulconstanta.ro , Fax:  +40 241660473
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
20.03.2017 12:40
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.