Search

Engineering design services

PROIECTARE-LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII PENTRU FORAJUL SONDELOR: 9 URZICENI VEST, 4 GRECI, 5 GRECI, 7 FIERBINTI SI 8 FIERBINTI (Sectoriale)

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173971
   Mar 20, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Cotoara Cornel Ioan
str. Salcîmilor, nr. 23
Targu Mures 540202
Romania
   +40 265402172
   +40 265306340
   Click here

Goods, Works and Services

Engineering design services  

Original Text

      
Contract Notice (utilities) no. 173971/20.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Notice Number: 173971 / 20.03.2017
Contract Name: PROIECTARE-LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII PENTRU FORAJUL SONDELOR: 9 URZICENI VEST, 4 GRECI, 5 GRECI, 7 FIERBINTI SI 8 FIERBINTI
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Address: str. Salcîmilor, nr. 23 , City:  Targu Mures , Postal code: 540202 , Romania , Contact points:  Cotoara Cornel Ioan , Phone.  +40 265402172 , Email:  secretariat.mures@romgaz.ro , Fax:  +40 265306340 , URL: www.romgaz.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Societate Nationala
Activity (activities)
- Exploration and extraction of gas and oil
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
PROIECTARE-LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII PENTRU FORAJUL SONDELOR: 9 URZICENI VEST, 4 GRECI, 5 GRECI, 7 FIERBINTI SI 8 FIERBINTI
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: sediul prestatorului
NUTS code: RO125 - Mures
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Conform caiet de sarcini Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
71320000-7 - Engineering design services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Conform caiet de sarcini
Estimated value (no VAT): 168, 850 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei pentru participare:1.688, 00 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR valabil in data: a cincea zi inainte de data limita depunerii ofertei.Ofertantii care depun oferte vor afisa OBLIGATORIU in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42 aliniat (7). Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se exprima în lei, se va constituita în urmatoarele forme: • virament bancar în contul RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX Banca Transilvania; RO 14056826. • printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse conform art. 71 alin (3) din HG nr.394/2016. GP se retine conform art. 43 din HG nr.394/2016. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de executie aferenta contractului. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial este conform art. 46 din HG 394/2016:-printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Conform art.46 alin.(3) din H.G. 394/2016 – forma la zi, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.Eliberarea garantiei de buna executie se va realiza conform art 48 din H.G. 394/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
- surse proprii; plata se face în maxim 30 zile de la primirea facturii de la contractant.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, la art. 178, la art.73 si art.180 din Legea nr. 99/2016
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
Metea Virgil Marius – director general SNGN Romgaz SA Medias
Ispasian Ioan Dinca – director SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Caraivan Viorica – director economic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Claudiu Dan Ilinca – consilier juridic SNGN Romgaz SA Sucursala Tg Mures
Rusu Gratian - presedinte
Baciu Marius Tiberiu - membru de rezerva
Ciurca Ovidiu Ioan - membru
Moldovan Marius Cornel - membru de rezerva
Cotoara Cornel Ioan - membru
Catana Simona Laura - membru de rezerva
Pop Camelia Doina - membru
Marcu Cornelia - membru de rezerva
Saseanu Rodica - membru
Alecu Gabriela - membru de rezerva
Alecu Gabriela - membru
Dragan Pavel - membru de rezerva
Baraian Calin - membru
Se va completa DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediary, intocmit la finalizarea evaluarii evaluarii ofertelor (inclusiv de asociati, tertii sustinatori si subcontractantii acestora)
Aceste documente pot fi:
-cazier judiciar – valabil la data prezentarii lui
- certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget de stat etc.) la momentul prezentarii
- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
- orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declarative autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Persoane juridice /fizice straine
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/ valide la data prezentarii acestuia.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr.237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantul va prezenta obligatoriu media cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din ultimii 3 (trei) ani respectiv 2015, 2014, 2013. Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim:168.850 lei. Pentru calculul în valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmând ca entitatea contractanta sa
solicite, doar ofertantului clasat pe locul I, prezentarea Bilanturilor si anexelor aferente exercitiilor financiare 2013, 2014, 2015, vizate si înregistrate de organele competente, sau orice alte documente.
În cazul în care mai multi operatori economici depun o oferta
comuna, pentru demonstrarea capacitatii economice si
financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Experienta similara pe ultimii 3 ani. Documentele prezentate trebuie sa confirme prestarea de servicii cu o valoare cumulata de minim: 84.425, 00 lei, in baza unui/mai multor contracte. Pentru calculul în valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantului clasat pe locul I, documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei (oricare dintre urmatoarele documente: certificari/documente constatatoare/proces verbal de receptie sau orice alte documente prevazute de legea 99/2016) prin care se conforma experianta similara solicitata.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul, data si denumirea contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
- Angajament de sustinere din partea tertului
Informatii privind subcontractantii
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste
Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca prevazute în documentatia de atribuire.
Se solicita, la încheierea contractului, sau atunci când se introduc subcontractanti, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin subcontractantilor, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie sectoriala. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie sectoriala. În situatia în care un subcontractant îsi exprima optiunea de a fi platit direct de catre entitatea contractanta, ofertantul va cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozitii nu diminueaza raspunderea ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea tuturor obligatiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligatiilor subcontractate.
Modalitatea de indeplinire
Odata cu depunerea DUAE se va prezinta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In caz contrar atrage respingerea acesteia ca inacceptabila
In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere denumirea asociatilor datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective).
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, Acordurile de
asociere vor fi prezentate în original sau copie legalizata pâna la semnarea contractului si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie sectoriala.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.04.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
24.04.2017 16:00
IV.3.5)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.6)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.7)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 24.07.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). -Toate certificatele si documentele emise in alta limba decât romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. -In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii 1. Utilizatorul poate vizualiza lista documentatiilor de atribuire, a clarificarilor si a documentatiei aditionale asociate unui anume anunt sau proceduri prin accesarea sectiunii ”Documentatie, Clarificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare;2. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor prin accesarea sectiunii dedicate ”Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate în desfasurare;Accesarea sectiunii ”Intrebari” va conduce la directionarea operatorului economic in lista întrebarilor, care cuprinde atat solicitarile de clarificare adresate de catre operatorul curent, cat si toate intrebarile altor participanti la procedura de achizitie la care autoritatea/entitatea contractanta a oferit raspunsul;Dupa publicarea raspunsului in cadrul SEAP de catre autoritatea/entitatea contractanta, atat continutul întrebarii, cat si documentul încarcat de catre operatorul economic (daca este cazul) devin vizibile tuturor participantilor inscrisi la respectiva procedura;Entitatea contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cuprinsul anuntului de participare/anuntului de participare simplificat.Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.3. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. -In situatia în care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
SNGN ROMGAZ SA Tirgu Mures Serviciul Contracte
Address: str. Salcîmilor, nr.23 , City:  Tîrgu Mures , Postal code: 540202 , Romania , Phone.  +40 265402172 , Email:  secretariat.mures@romgaz.ro , Fax:  +40 265306340 , URL: www.romgaz.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
20.03.2017 09:47
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.