Search

Afforestation services

ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173936
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Rascu Ninel
prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN
Alexandria 140056
Romania
   +40 247312333
   +40 247315790
   Click here

Goods, Works and Services

Afforestation services  

Original Text

      
Contract Notice no. 173936/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Notice Number: 173936 / 18.03.2017
Contract Name: ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Address: prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN , City:  Alexandria , Postal code: 140056 , Romania , Contact points:  Directia Silvica Teleorman , Phone.  +40 247312333 , Attention:  Rascu Ninel , Email:  office@alexandria.rosilva.ro , Fax:  +40 247315790 , URL: www.rosilva.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regie autonoma
Activity (activities)
Other: Silvicultura
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
ACHIZITIE SERVICII DE IMPADURIRE
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: Pe raza ocoalelor silvice Alexandria si Turnu Magurele
NUTS code: RO317 - Teleorman
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de impadurire, completari, refaceri, intretineri in plantatii, ajutorarea regenerarii naturale.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
77231600-4 - Afforestation services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
conform caietului de sarcin
Estimated value (no VAT): 822,364 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
10 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
in cuantum de 4.830 lei pt. lotul 1 si 3.392 lei pt. lotul 2. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: Art. 36. - (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se constituie în temeiul art. 36 alin. (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii, astfel: 1) ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor (contul DS Teleorman: RO20 RZBR 0000 0600 0176 9216 deschis la Raiffeisen Bank Alexandria); 2) depunere la casieria autoritatii contractante (Directia silvica sau ocoale), daca garantia de participare este mai mica de 5.000 de lei; 3) scrisoare de garantie bancara sau scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari – în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Dovada constituirii garantiei de participare se va face în temeiul art. 36 alin. (4) din HG 395 2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara /societate de asigurari, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ” Garantie de participare ” impreuna cu DUAE, oferta financiara si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica extinsa). in cuantumul 8% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie:- instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari;- prin virament bancar;- prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale si virarea acestora într-un cont aflat la dispozitia beneficiarului, deschis la Trezoreriei Statului de catre prestator. Suma initiala care se depune de catre prestator va fi de 1% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
fondul de conservare si regenerare a padurilor.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) RESTANTE la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: director ing. Dumitru Marin, director economic ec. Teodorescu Iulian, ing. Rascu Ninel - comp. Achizitii, consilier juridic Burcea Mirela, ing. Dumitru Iulian – comp. Regenerare, ing. Morus Florin – resp. Regenerare (OS Alexandria), th Iancu Florin - resp. Regenerare (OS Turnu Magurele), ing. Dumitru Victor - comp. SSM, ing Toma Marina - comp. Investitii;
Initial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.
Aten?ionari speciale:
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului va completa si prezenta in conditiile prevazute de art. 60, alin (1) din Norme, formularul DUAE.
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2006, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie numai daca acestea nu au fost prezentate odata cu oferta, referitoare la:
1. Certificat constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta documente echivalente emise de tara de rezidenta.
2. Ofertantul/candidatul are obligatia sa fie autorizat pentru executarea de lucrari in conformitate cu Ordinul MMAP nr. 1763/2015. Autorizatia trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor si sa acopere toate lucrarile solicitate prin caietul de sarcini.
3. Ofertantul/candidatul are obligatia sa fie autorizat pentru prestarea de servicii cu produse de protectia plantelor in conformitate cu art. 19 alin (3). din Ordonanta 4/1995 cu modificarile ulterioare. Autorizatie de prestari servicii de protectia plantelor, pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in silvicultura, eliberata de Autoritatea Nationala Fitosanitara prin oficiile judetene conform Ordonantei nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
2 / 2017
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.04.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
19.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Other
Documentele / ofertele vor fi transmise in conditiile prevazute de art. 60 din HG 395 / 2016.
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 12.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei este Romana; toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii formularului on-line prin intermediul site-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd . Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va complete DUAE in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Of. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e -mail, principala piata a afacerilor).
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Caile de atac sunt cele prevazute de art. 6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 11:57
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.