Search

Telecommunications equipment

Echipamente de telecomunicatii

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173932
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   C.I.A.
CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI
Bucuresti 010719
Romania
   +40 212027000-281
   +40 213197433
   Click here

Goods, Works and Services

Telecommunications equipment  

Original Text

      
Contract Notice no. 173932/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Notice Number: 173932 / 18.03.2017
Contract Name: Echipamente de telecomunicatii
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Address: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI , City:  Bucuresti , Postal code: 010719 , Romania , Contact points:  ION DUMITRESCU , Phone.  +40 212027000-281 , Attention:  C.I.A. , Email:  ion.dumitrescu@rarom.ro , Fax:  +40 213197433 , URL: www.rarom.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regie Autonoma cu surse proprii
Activity (activities)
Other: CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Echipamente de telecomunicatii
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Sediul central al RAR-RA
NUTS code: RO - ROMANIA
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Echipamente de telecomunicatii, conform caietului de sarcini
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
32522000-8 - Telecommunications equipment (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
90 de echipamente Access Point radio (Wi-Fi), a 41 de echipamente Switch Gigabit Ethernet cu PoE si a 43 de echipamente de tip Router wireless, conform caietului de sarcini
Estimated value (no VAT): 1,035,300 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
2 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Garantia de participare este în suma de 10.350 lei (in conformitate cu prevederile art.II alin. 2 din HG 866/2016) si se va constitui prin virament bancar in contul autoritatii contractante, RO78BRDE410SV19834754100, deschis la BRD-GSG, Sucursala J.L.Calderon, CUI RO1590236 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii. Echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din data publicarii anun?ului de participare in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, astfel cum prevede art.36, alin.3, din HG 395/2016 si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului.Nedepunerea in SEAP a documentului scanat, care sa ateste constituirea garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, atrage dupa sine respingerea ofertei potrivit art.64 alin.3 din HG 395/2016 coroborat cu art.132 alin.2 din HG 395/2016.Garantia de participare se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. În caz de asociere, GP poate fi constituita de oricare (unul sau mai multi) dintre asociati sau de toti, în numele asocierii respective. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA, conf. art. 39, alin.4, din HG 395/2016.Modul de constituire a garantie de buna executie este în conformitate cu art. 40 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HG nr. 395/2016 aplicându-se corespunzator.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Alte surse: surse proprii ale regiei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
- Completare DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Incadrarea în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului, a subcontractantului, a ofertantului asociat, tertului sustinator (daca este cazul) din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin., art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintelor de mai sus.
Se solicita DUAE inclusiv pentru subcontractant/tertul sustinator (art.170, art.183, art. 193 din Legea 98/2016).
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Pentru persoane juridice straine:
Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotite de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60(1) si (4) din HG 395/20016.
Obligatia prezentarii acestor documente revine inclusiv subcontractantului/tertului sustinator, dupa caz (art. 170 si art. 183 din Legea nr. 98/2016).
În aplicarea art. 63 din L.98/2016, autoritatea contractanta precizeaza numele persoanelor din cadrul R.A.R.-R.A. care detin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1.George-Adrian Dinca - Director General; 2.Mihaela Gheorghe - Director Economic, 3.Gabriel Tudorache - Director Dezvoltare, 4.Irina Râpea- ?ef DJORU, 5.Marinica Matei - Sef Departament Investitii si Achizitii, 6.Florentin Hojbota - Sef Departament Logistica, 7.Adrian Cri?- Sef D.T.I.C., 8.Florina Anca Babii- ?ef Comp. Juridic, 9.Ion dumitrescu-?ef Comp. Investitii ?i Achizi?ii, 10.Aurel Vitalia - Sef Compartiment Plan Analiza Valoare Estimata, 11.Jean Comanescu- Comp. Investitii ?i Achizi?ii - Completare DUAE
Ofertantul (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), subcontractantul, tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la situatia personala, inclusiv în legatura cu conditiile referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei.
Modalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerintei: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), cu informatiile aferente propriei situatii. DUAE se prezinta de catre ofertant (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), inclusiv pentru subcontractant/tertul sustinator, dupa caz (art. 173 alin. -1- si art. 183 din Legea nr. 98/2016), în format electronic.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare si prezentare DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: Certificat de înregistrare fiscala si Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC. Ofertantul va prezenta, Certificatul constatator (în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea – conform cu originalul) emis de Oficiul Registrului Comertului.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificatele constatatoare care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat de inregistrare fiscala si certificatul constatator emis de ONRC urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile prezentate in cadrul certificatelor trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Pentru persoane juridice straine
Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60(1) si (4) din HG 395/20016.
Autoritatea contractanta poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate în prezenta sectiune a fi?ei de date a achizi?iei, în vederea probarii celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar. Înainte de a se lua o decizie cu privire la declararea ofertei câstigatoare, la solicitarea autoritatii contractante, numai ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative, ca dovada a sustinerii informatiilor incluse în DUAE.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Completare DUAE de catre ofertan?i/candida?i (inclusiv pentru asociati/ terti sustinatori)
Cifra de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma 1.035.300 lei.
Prezentarea informatiilor generale aferente ultimilor trei ani (2014, 2015, 2016).
Pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.
Minimum level(s) of standards possibly required
DUAE completat de ofertant în care se vor include informa?iile cu privire la existen?a unei sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm al ter?ului sus?inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?inatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: situatiile financiare anuale extrase din aceasta; orice alt document echivalent (rapoarte de audit financiar întocmite de entita?i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic). În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelorDocumentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 (1) si (4) din HG 395/20016.Alte precizari la cap.VI.3. “Alte informatii”
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara. Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse relevante, de natura celor prevazute în cadrul caietului de sarcini.
Dovada experientei similare se face prin prezentarea contractelor, sau partilor relevante din contracte, sau recomandari datate, semnate si parafate de beneficiar, ori a certificatului constatator.
Pentru Ofertantul (pentru asocieri: fiecare dintre asociati), tertul sustinator/ tertii sustinatori: se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentele de sustinere, cu anexe la acestea, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/ acestora, acordul de asociere; aceste documente vor deveni anexe la contract.
Minimum level(s) of standards possibly required
Completare DUAEModalitatea de demonstrare a îndeplinirii cerintei: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), cu informatiile aferente propriei situatii, respectiv principalele livrari de produse din ultimii 3 ani (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor), cu date privind valori sau cantitati, dupa caz, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiasa ca ofertantul/ tertul sustinator a livrat produse similare, a carui valoare/a caror valoare cumulata sa reprezinte cel putin 1.035.300 prin unul/mai multe contracte; În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.Operatorii economici vor prezenta contracte/procese verbale/alte documente relevante care sa ateste livrarile de produse. Aceste documente vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE se prezinta de catre ofertant, inclusiv pentru tertul sustinator, dupa caz(art.174 si art 183 din Legea nr.98/2016).În cazul asocierii cerinta va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 (1) si (4) din HG 395/20016.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
a. Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. b. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul total al ofertei”. c. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. d. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice: • ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: nu; • ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: NU; - Nu se va folosi pas de licitare. e. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii LE, asa cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa încheierea rundei de reofertare, operatorii economici vor transmite Autoritatii contractante Formularul de oferta, completat cu noile valori rezultate, in maxim 1zi lucratoare.
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
- Nu exista.
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 18.04.2017 15:30
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
26.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 22.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ) sau https://ec.europa.eu/tools/espd. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE.Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conform prevederilor art. 37 din HG 395/2016 atunci când ofertantul se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 39 alin. (3) din HG 395/2016;c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.38 din HG nr.395/2016; ofertantii necâstigatori vor preciza contul si banca în care se va face restituirea GP.Informarea ofertantilor/comunicarea rezultatului procedurii-conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 si art. 142 din HG 395/2016;Încheierea contractului -conform art. 143 si art. 144 din Normele la L.98/2016. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere asumate prin angajament.Autoritatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informa?iile cu privire la modul de îndeplinire a cerin?elor de capacitate economica ?i financiara propor?ional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.La solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asocia?ilor care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea economica ?i financiara.Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
- conform prevederilor Legii nr. 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Registrul Auto Român - R.A. - Compartimentul Juridic
Address: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1 , City:  Bucuresti , Postal code: 010719 , Romania , Phone.  +40 212027000 , Email:  rarom@rarom.ro , Fax:  +40 213181754 , URL: www.rarom.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 11:38
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.