Search

Computer-related services

Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii informatice integrate – Registrul Agricol – la nivelul judetului Vrancea zona centru”

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173918
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Sacalus Mihail-Gabriel
Bd-ul. Dimitrie Cantemir, nr. 1,
Focsani 620098
Romania
   +40 372372146
   +40 372372447
   Click here

Goods, Works and Services

Computer-related services   Computer training services   Software maintenance and repair services   Maintenance and repair of computer peripherals  

Original Text

      
Contract Notice no. 173918/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Notice Number: 173918 / 18.03.2017
Contract Name: Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii informatice integrate – Registrul Agricol – la nivelul judetului Vrancea zona centru”
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Address: Bd-ul. Dimitrie Cantemir, nr. 1, , City:  Focsani , Postal code: 620098 , Romania , Contact points:  Directia dezvoltare durabila managementul proiectelor si achizitii publice , Phone.  +40 372372146 , Attention:  Sacalus Mihail-Gabriel , Email:  achizitiicjvrancea@yahoo.com , Fax:  +40 372372447 , URL: www.cjvrancea.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local authority.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Incheierea acordului cadru avand ca obiect asigurarea serviciilor de mentenanta pentru sistemul informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii informatice integrate – Registrul Agricol – la nivelul judetului Vrancea zona centru”
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: Serviciile se vor presta la sediul achizitorului sau, dupa caz, la sediile beneficiarilor finali. Informatii detaliate despre beneficiarii finali se gasesc in caietele de sarcini.
NUTS code: RO226 - Vrancea
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with maxim 3operator(s)
Duration of the framework agreement: 44 month(s)
Estimated value (no VAT): 1, 279, 089.99 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Achizitorul estimeaza ca durata unui singur contract subsecvent va fi cuprinsa intre 8 luni (aferenta celui mai mic contract subsecvent) si 12 luni (aferenta celui mai mare contract subsecvent). De asemenea, achizitorul estimeaza ca frecventa cu care se vor atribui contractele subsecvente este de 1 pe an. Valoarea estimata pentru cel mai mic contract subsecvent ce se va atribui pe durat acordului – cadru este de 211.999, 68 lei fara T.V.A. iar valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 360.131, 52 lei fara T.V.A.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Prezenta procedura de atribuire vizeaza incheierea unui acord - cadru pe o perioada de 44 de luni pentru asigurarea mentenantei sistemului informatic integrat realizat in cadrul proiectului „Implementarea de solutii informatice integrate - Registrul Agricol - la nivelul judetului Vrancea zona centru”. Serviciile de mentenanta privesc atat modulele software cat si componentele harware.
Serviciile de mentenanta software cuprind atat remedierea erorilor aparute in functionarea programelor/aplicatiilor utilizate in cadrul sistemului informatic integrat cat si actualizarea acestora pentru a corespunde modificarilor legislative ce vor avea loc in perioada de valabilitate stabilita de achizitor pentru acordul cadru ce face obiectul prezentei proceduri. De asemene, in cazul in care componentele hardware ale sistemului informatic integrat vor suferi modificari, contractantul va asigura actualizarea sistemului informatic astfel incat acesta sa poata rula pe noile componente fizice. Ori de cate ori este necesar, contractantul va asigura instruirea personalului apartinand achizitorului sau beneficiarilor cu privire la modul de utilizare a componentelor software ale sistemului informatic integrat.
Serviciile de mentenanta hardware cuprind atat remedierea defectelor semnalate cu privire la componentele fizice ale sistemului informatic integrat cat si verificarea periodica a modului de functionare a acestora. De asemenea, daca este necesar, contractantul va asigura relocarea/instalarea componentelor hardware in locatiile indicate de achizitor sau de beneficiari. Ori de cate ori este necesar, contractantul va asigura instruirea personalului apartinand achizitorului sau beneficiarilor cu privire la modul de utilizare a componentelor hardware ale sistemului informatic integrat.
Detalii suplimentare cu privire la obligatiile contractantului (atat cele referitoare la componentele hardware cat si la cele software) se gasesc in documentatia de atribuire (caietul de sarcini, modelul de contract-subsecvent si de acord-cadru etc).
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
72500000-0 - Computer-related services (Rev.2)
50323000-5 - Maintenance and repair of computer peripherals (Rev.2)
72267000-4 - Software maintenance and repair services (Rev.2)
80533100-0 - Computer training services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Achizitorul estimeaza ca pe durata intregului acord-cadru se vor achizitiona servicii de mentenata pe minim 12 luni pentru componentele hardware si software ale sistemului informatic integrat. Informatii cu privire la cantitatile minime exacte ce se vor achizitiona pe durata intregului acord-cadru se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru.
De asemenea, achizitorul estimeaza ca pe durata intregului acord-cadru se vor achizitiona servicii de mentenata pe maxim 44 de luni pentru componentele hardware si software ale sistemului informatic integrat. Informatii cu privire la cantitatile maxime exacte ce se vor achizitiona pe durata intregului acord-cadru se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru.
Cantitatile minime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru fiind aferente celui mai mic contract subsecvent (respectiv contractul ce se va încheia pentru asigurarea mentenantei pana la data de 31.12.2017).
In sfarsit, cantitatile maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se gasesc in tabelele din modelul de acord-cadru fiind aferente unui contract subsecvent complet incheiat pe o durata de 12 luni dupa expirarea perioadelor de garantie pentru toate elementele sistemului.
Estimated value (no VAT): 1, 279, 089.99 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
44 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare este de: 3.600 lei (sau echivalentul in alta valuta). Echivalenta pentru garantiile depuse in alta valuta se va determina la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 150 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (art. 36 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Contul IBAN al achizitorului este RO09TREZ6915006XXX000122, deschis la Trezoreria Focsani iar codul fiscal este 4350394. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie scanata si incarcata pe SEAP pana cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA (art. 39 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Constituirea garantiei de buna executie se face in oricare dintre formele prevazute la art. 40 alin. (1) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie (daca este constituita in formele prevazute de art. 40 alin. (1)) emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent (art. 39 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice). Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Finantarea acordului-cadru/contractelor-subsecvente se va face din bugetul local.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) sau membrii organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic precum si persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: cazierul judiciar al operatorului economic/persoanelor mentionate la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice sau alte documente echivalente).
Cerinta 2 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: Certificatul de atestare fiscala privind datoriile restante la bugetul consolidat general sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii lor).
Cerinta 3 – Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune, subcontractantii in cazul subcontractarii si tertii sustinatori in cazul sustinerii) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la situatile de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu prezenta procedura precizam ca la nivelul autoritatii contractante sunt persoane cu functie de decizie urmatorii: Presedintele Consiliului Judetean Vrancea - Oprisan Marian, Vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea - Cel - Mare Ionel, Directorii executivi - Sacalus Mihail - Gabriel, Dita Dumitru, Iordache Romeo, Olaru Daniela, Consilierii judeteni - Guguianu Constantin, Balan Doru Geany, Melinte Vasile, Buzarnescu Stefan, Blindu Nicusor, Cristian Danut, Marin Laurentiu Daniel, Ochean Valentin, Esanu Aura - Lacramioara, Raducanu Aurelian – Catalin, Ghetu Catalin, Badiu Adrian, Adam Mircea, Nica George - Claudiu, Mocanu Dan - Adrian, Stoica Elena, Atarcicov Adrian, Sapunaru Dorina, Bostan Liviu, Vraciu Dorina, Nedelcu Florin, Stroe Norocel – Pompiliu, Irimia Cristinel, Diaconu Emilian, Cretu Adrian – Vasile, Burdusa Ovidiu, Epure Alexandru – Ciprian, Lungu Paul Andrei, Olteanu Alin - Daniel, Oprea Ion, Ciumac Victor.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte neincadrarea in dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate in prezeta sectiune sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: caziere judiciare, certificate de atestare fiscale etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Cerinta unica - Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.
Conditie de calificare: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta. Astfel, ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune) trebuie sa faca dovada faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul sau de activitate (in cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu se solicita ca obiectul contractului sa aiba echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului ci poate sa se regaseasca si in activitatile secundare.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, conform actului normativ anterior mentionat "autoritatile contractante (...) pot alege sa limiteze informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse". Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului).
Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, conform actului normativ anterior mentionat "autoritatile contractante (...) pot alege sa limiteze informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca, operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse". Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplineste toate criteriile de calificare.
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu certificate constatatoare privind inregistrarea intr-un registru de tipul Registrului Comertului/Acte constitutive/Statute sau alte documentele echivalente etc.) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta unica - Dovedirea cifrei de afaceri
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca media cifrei totala de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2016, 2015 si 2014) este in valoare de minim 720.000 lei
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca media cifrei totale de afaceri pe ultimele 3 exercitii financiare disponibile este in valoare de minim: 720.000 lei. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, conform actului normativ anterior mentionat "autoritatile contractante (...) pot alege sa limiteze informatiile solicitate cu privire la criteriile de selectie la o singura intrebare, si anume daca operatorii economici indeplinesc toate criteriile de selectie impuse". Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: bilanturi contabile, balante de verificare etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Minimum level(s) of standards possibly required
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea economica si financiara.Conform art. 184 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul sustinator/tertii sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului sustinator/tertilor sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1 - Dovedirea experientei similare
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca a prestat servicii similare in ultimii 3 ani (de exemplu: servicii de mentenanta software/hardware, de realizare de sisteme informatice etc) in valoare cumulata de minim 360.000 lei fara T.V.A.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de minim: 360.000 lei fara T.V.A. Pentru a se evita greselile si pentru a se usura activitatea de intocmire a D.U.A.E.-urilor, achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Avand in vedre cele mentionate anterior, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie" din D.U.A.E. precizand ca indeplinesc toate criteriile de calificare.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
In cazul ofertelor comune se vor depune, odata cu D.U.A.E.-urile, si acordurile de asociere. Documentele justificative (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) care probeaza indeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori.
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: certificate/documente cuprinzand valori, date si beneficiarii publici sau privati precum contracte, facturi, procese – verbale de receptie a serviciilor prestate, recomandari etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Cerinta 2 – Demonstrarea faptului ca ofertantul dispune de personalul necesar prestarii serviciilor sau a obtinut angajamentul de participare al acestuia.
Conditie de calificare: Ofertantul (asociatii in cazul ofertelor comune si daca este cazul tertul sustinator in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Achizitorul nu solicita dar va lua in considerare si capacitatea tehnica si profesionala (personalul) subcontractantilor (in acest sens, in cazul subcontractarii, se vor preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze). Se solicita un manager proiect cu studii superioare sau atestat de manager de proiect.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care rezulta personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. Achizitorul a decis sa aplice dispozitiile Regulamentului CE nr. 7/2016 referitoare la indicarea globala a indeplinirii criteriilor de selectie. Astfel, cerinta se va considera indeplinita daca ofertanti vor completa Partea IV "Criterii de selectie" sectiunea "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie. din D.U.A.E.
Conform prevederilor art. 196 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar) sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (de exemplu: diploma de studii, certificat de manager de proiect etc).
Conform prevederilor art. 182 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. In acest sens, ofertantul va prezenta, odata cu D.U.A.E., si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa la angajament, transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acordata de acesta). Documentele justificative (de exemplu: diploma de studii, certificatul de manager de proiect etc) care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si (daca exista) celorlalti ofertanti care vor semna acordul - cadru (respectiv primii 3 operatori economici din clasamentul intermediar).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu: diploma de studii, certificatul de manager de proiect etc) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune incarcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Minimum level(s) of standards possibly required
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala.In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala.In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.04.2017 23:59
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
02.05.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
150 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 29.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
Yes
Estimated program for notices publication: Se estimeaza ca procedura de achizitie publica va fi reluata dupa expirarea perioadei de 44 de luni aferenta prezentului acord cadru.
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
In cazul in care, dupa evaluarea ofertelor depuse, exista doua sau mai multe propuneri financiare clasate pe locurile 1-3 cu acelasi pret, achizitorul va solicita tuturor ofertantilor aflati pe aceste locuri reofertarea preturilor in runde succesive pana cand se va putea stabili cate o singura oferta pe fiecare din locurile 1-3. In acest sens, achizitorul va trimite solicitari de reofertare, simultan, tuturor ofertantilor clasati pe locurile 1 - 3. Termenul limita de raspuns stabilit va fi acelasi pentru toti ofertantii. Ofertantii vor raspunde prin postrea pe S.E.A.P. a noilor propuneri financiare semnate electronic. Intrucat procedura este integral online toate comunicarile efectuate in cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul S.E.A.P. (de exemplu toate solicitarile de clarificari/raspunsurile la acestea, fie ca provin de la ofertanti sau achizitor, se vor transmite prin intermediul S.E.A.P.).
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Directia dezvoltare durabila managementul proiectelor si achizitii publice
Address: Bd-ul. Dimitrie Cantemir nr. 1. , City:  Focsani , Postal code: 64098 , Romania , Phone.  +40 372372146 , Email:  achizitiicjvrancea@yahoo.com , Fax:  +40 372372447 , URL: www.cjvrancea.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 08:46
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.