Search

Offal

Carne si preparate din carne de pasare

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:173888
   Mar 18, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Adam Costina Corina
str. Bistritei, nr.41
Buzau 120212
Romania
   +40 0238724662
   +40 0238721143
   Click here

Goods, Works and Services

Offal   Poultry livers   Chickens   Poultry products  

Original Text

      
Contract Notice no. 173888/18.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Notice Number: 173888 / 18.03.2017
Contract Name: Carne si preparate din carne de pasare
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau
Address: str. Bistritei, nr.41 , City:  Buzau , Postal code: 120212 , Romania , Contact points:  Serviciul achizitii publice , Phone.  +40 0238724662 , Attention:  Adam Costina Corina , Email:  achizitiidgaspcbz@yahoo.com , Fax:  +40 0238721143 , URL: http://www.dgaspcbuzau , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local authority.
Activity (activities)
- Social protection
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Carne si preparate din carne de pasare
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Locul principal de livrare: Sediul structurilor functionale ale D.G.A.S.P.C.Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni si Stilpu
NUTS code: RO222 - Buzau
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 24 month(s)
Estimated value (no VAT): 1, 446, 800 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia de regula lunar/trimestrial/semestrial/anual in functie de buget si de necesitatile institutiei.Valoarea estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 24 luni este de minim 723400, 00 lei fara TVA si maxim 1446800, 00 lei fara TVA. Valoarea totala maxima estimata a contractului s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatii de carne si preparate din carne de pasare. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este: – 180850, 00 lei fara TVA. Valoarea estimata (LEI fara TVA) a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este:– 60.283, 33 lei.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia de carne si preparate din carne de pasare pentru structurile functionale din subordinea D.G.A.S.P.C. Buzau din Buzau, Rm. Sarat, Pogoanele, Smeeni, Beceni si Stilpu.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
15112130-6 - Chickens (Rev.2)
15112300-9 - Poultry livers (Rev.2)
15114000-0 - Offal (Rev.2)
15131500-0 - Poultry products (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
CANT.MIN. ACORD CADRU(24 LUNI )CANT.MAX. AC. CADRU (24 LUNI)
ARIPI DE PUI ( stare refrigerata )KG 11000 22000
CRENVURSTI DIN PIEPT DE PUI KG 6700 13400
FICAT DE PUI ( stare congelata )KG 4600 9200
PIEPT PUI CU OS ( stare refrigerata )KG 14500 29000
PIPOTE DE PUI ( stare congelata )KG 2000 4000
PULPE INTREGI DE PUI ( stare refrigerata )KG 26500 53000
SUNCA PRESATA DE PUIKG 5200 10400
PUI GRILL ( fara cap, gat si picioare ) - stare refrigerata KG7300 14600
CANT. MIN. CONTR. SUBS.CANT. MAX. CONTR. SUBS.
ARIPI DE PUI ( stare refrigerata )KG 917 2750
CRENVURSTI DIN PIEPT DE PUI KG 558 1675
FICAT DE PUI ( stare congelata )KG 383 1150
PIEPT PUI CU OS ( stare refrigerata )KG 1208 3625
PIPOTE DE PUI ( stare congelata )KG 167 500
PULPE INTREGI DE PUI ( stare refrigerata )KG 2208 6625
SUNCA PRESATA DE PUIKG4331300
PUI GRILL ( fara cap, gat si picioare ) - stare refrigerata KG 608 1825
Estimated value (no VAT): 1, 446, 800 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
24 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare de 1.808, 00 lei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.36 din HG nr. 395/2016.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii si va fi valabila 90 de zile(cel putin egala cu valabilitatea ofertei)de la data limita de depunere a ofertei.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante, iar dovada constituirii acesteia se posteaza in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa a ofertantului si se va prezenta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Contul in care se va constitui garantia de participare este: RO71TREZ1665006XXX003717 deschis la Trezoreria Municipiului Buzau; Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau, cod fiscal 17091470. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute la art.37 din HG nr.395/2016. Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art.38 din HG nr. 395/2016. 10% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Forma de constituire a garantiei de buna executie: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta autoritatii contractante în original.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Bugetul local.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016);
-Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informatii privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016
- Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte informatii privind evitarea conflictului de interese. Persoanele cu functie de decizie
din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: David Stefan - Dir.Gen. Adj. Asist. Soc., Cojocea Mihaela-Dir.Executiv Adj. Ec., Adam Costina Corina - sef serv. achizitii publice, Albulescu Amelia Petrinela – sef serv. buget, Andrei Marilena - sef.serv.contabilitate, Constantin Gina – consilier la serv. achizitii publice, Latcan Lucica – consilier la serv. achizitii publice, Podasca Ana – consilier la serv. achizitii publice, Buligescu Maria- consilier la serv. finante.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care se atesta LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL
DEPUNERII ACESTORA. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand se incadreaza in prevederile art. 166 alin (2) din legea nr.98/2016.
Va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE pentru cerintele solicitate. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ORC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul (inclusiv de ofertantul asociat, tert sustinator sau subcontractant, dupa caz)clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (conform Art.196 alin.(2)din Legea nr. 98/2016). Ofertantul trebuie sa faca dovada asocierii codului CAEN cu obiectul contractului. De asemenea, in scopul verificarii informatiilor ce reies din acesta, pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art. 60 din Legea 98/2016; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia(art.196 alin.(2) din legea 98/2016).
_Se va prezenta dovada autorizarii sanitar veterinare sub forma AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE – emisa de MINISTERUL SANATATII – DIRECTIA GENERALA A MEDICINEI PREVENTIVE SI PROMOVAREA SANATATII – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: H.G. 573/2002 – Anexa 2, art. 1 alin. (2) si (3) Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (se completeaza DUAE iar documentele justificative care vin in sustinerea cerintei se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor).
- Autorizatie pt. receptie, depozitare si livrare de produse alimentare sub forma DOCUMENTULUI de înregistrare sanitara veterinara si pt.siguranta alimentelor pt. activitatile din unitatile de vânzare cu amanuntul – emis de Autoritatea nationala Sanitara Veterninara si pt.siguranta alimentelor – Directia sanitara veterinara si pt.siguranta alimentelor.- copie “conform cu originalul ” semnata si stampilata de reprezentantul legal ( in cazul producatorului). Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: H.G. 573/2002 – Anexa 3, art. 3 alin. (1). Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.Se completeaza DUAE iar documentele justificative care vin in sustinerea cerintei se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Informatii cu privire la principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. La
solicitarea autoritatii contractante livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente (contracte de furnizare, documente
constatatoare, proces verbal de receptie, etc.), din care sa rezulte ca acestia au furnizat produse similare.
Informatii privind certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor SR EN ISO 22000:2005 sau SR EN ISO 9001, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si sigurantei alimentelor ofertate raportat si la respectarea cerintelor legale referitoare la siguranta alimentului(prin completare DUAE).
Minimum level(s) of standards possibly required
Ofertantii vor completa in DUAE. In conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.Se va completa DUAE. Operatorii economici vor demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de informatii privind certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor SR EN ISO 22000:2005 sau SR EN ISO 9001, care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si sigurantei alimentelor ofertate raportat si la respectarea cerintelor legale referitoare la siguranta alimentului, si prin prezentarea de certificate emise de organisme acreditate care sa ateste implementarea sistemului de management al sigurantei produsului alimentar eficient, riguros, orientat asupra tuturor proceselor, activitatilor cuprinse in cadrul lantului alimentar. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte aceste documente care vin in sustinerea cerintei, doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.04.2017 12:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
21.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 21.07.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ( instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
D.G.A.S.P.C. Buzau, Serviciul Achizitii Publice
Address: Mun. Buzau, Str. Bistritei, Nr. 41 , City:  Buzau , Postal code: 20212 , Romania , Phone.  +40 238724662 , Email:  achizitiidgaspcbz@yahoo.com , Fax:  +40 238721143 , URL: http://www.dgaspc-buzau.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.03.2017 09:48
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.