Search

Fuel, electricity and petroleum products

Magyarország-Budapest:

Request For Proposals

General Information

Hungary
   BUDAPEST
   eu:101245-2017
   Mar 18, 2017
   Apr 26, 2017
   Hungarian
   Other

Contact information

   Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Budapest
Hungary

Goods, Works and Services

Fuel, electricity and petroleum products  

Summary

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101245
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
HU
Contact point(s): Szemán Zoltánné (FAX száma: 00081)
E-mail: szemanz@fkf.hu
NUTS code: HU101
Internet address(es):
http://www.fkf.hu
I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
CNG üzemanyag (chipkártyás) beszerzése.
File reference number: K1771
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

CNG üzemanyag (chipkártyás) beszerzése.

II.1.7) Estimated value excluding VAT
Estimated value excluding VAT: 200000000  HUF
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09000000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code: HU101 HU102
Main place of performance: Budapest és Pest megye.
II.2.3) Description

Összesen nettó 150 000 000 HUF keretösszeg erejéig CNG üzemanyag beszerzése és 3,5 tonna feletti célgépek számára tankolási lehetőség biztosítása chipkártyával. Ajánlatkérő célgép állományát tekintve jelenleg 63 db chipkártya biztosítása szükséges.

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

1. Az eljárás eredményéről a tájékoztatás és a szerződéskötés (tájékoztató időpont került megadásra): a Kbt. 79.§ és a 131.§-ban foglaltak szerint.

2. Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a jelen felhívásban megadott elektronikus felületen regisztrál.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. Közös Ajánlattevőknek a Kbt. 35.§-ban foglaltak és a dokumentációban előírtak figyelembe vételével kell ajánlatukat benyújtani.

5. Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentációban megadottak figyelembe vételével Felolvasólapot kell csatolni.

6. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerint.

7. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg Ajánlatkérő.

8. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés és a 66. § (2), (4) bekezdés és a (6) bekezdés a)-b) pontjai vonatkozásában.

A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

10. Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani.

11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, és műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban.

12. Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 db papír alapú eredeti példányban és 1 db másolatban elektronikus adathordozón (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani.

13. Amennyiben Ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt/adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt/adatot kíván így igazolni, mi az ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton küldi meg az eljárás során, a regisztrációkor megadott elérhetőségen.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

Mértéke: 500 000 HUF.

Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 54.§ alapján a dokumentációban részletezettek szerint kéri rendelkezésre bocsátani és igazolni.

16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

17. Ajánlattevő a formanyomtatványban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

18. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

19. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.

20. A Kbt75§(6) bek-re figyelemmel Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt75§(2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során.

21. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatkérési dok. 3.w-z. pontokban előírtakat.

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-03-16

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.