Search

Computer-related services

Servicii informatice la S.C. "ELECTRIFICARE CFR " S.A. – 2017 (Sectoriale)

Contract Award

General Information

Romania
   rou:ca:174920
   Jan 10, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Mihai Nita
B-DUL DINICU GOLESCU 38 SECTOR 1
Bucuresti 010873
Romania
   +40 0213192512
   +40 0213119838
   Click here

Goods, Works and Services

Computer-related services  

Original Text

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 174920/10.01.2017
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRIFICARE CFR S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU 38 SECTOR 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Mihai Nita , Tel.  +40 0213192512 , Email:  mihai.nita@cfr.ro , Fax:  +40 0213119838 , Adresa internet (URL):  WWW.electrificarecfr.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii informatice la S.C. "ELECTRIFICARE CFR " S.A. – 2017
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: la sediul autoritatii contractante din Bucuresti si sediile unitatilor si subunitatilor din localitatile: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii informatice la S.C. "ELECTRIFICARE CFR " S.A. – 2017
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
161,438.4 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
P/2/234/15.12.2016
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 231   Denumirea: Contract sectorial de prestari servicii informatice
V.1)   Data atribuirii contractului 22.12.2016
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Informatica Feroviara S.A.
Adresa postala:  Str. Garii de Nord nr. 1, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010855 , Romania , Tel.  021-2232778
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161438.40 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161438.40 Moneda: RON   Fara TVA
Numarul de ani: 1
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
DESCHIDEREA SI EVALUAREA CANDIDATURIIDeschiderea candidaturii si negocierea Deschiderea candidaturii si negocierea va avea loc la sediul entitatii contractante S.C. “Electrificare CFR ” - S.A. Bdul.Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, cam.87, etaj 6, aripa Grivita, telefon: 021 319.25.12, fax: 021 311.98.38 la data si ora indicate in invitatia de participare.In sedinta de deschidere a candidaturii, in prima faza se desfac plicurile exterioare ce contin documentele de calificare, apoi oferta preliminara.Modalitatea de preselectie si de atribuire a contractului de serviciiAveti obligatia de a depune candidatura la adresa indicata, pana la data si ora precizata in invitatia de participare.Negocierea fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de atribuire se va desfasura intr-o singura etapa.Comisia de evaluare va analiza candidatura depusa din punct de vedere ala documentelor depuse in cadrul candidaturii. Daca sunt intrunite conditiile de calificare se trece la negocierea propriu-zisa pornindu-se de la oferta preliminara. Negocierile se vor derula in limba romana cu imputernicitul legal al candidatului. In acest sens, reprezentantul candidatului va depune o imputernicire si o copie BI/CI. In cadrul sedintei se vor negocia aspectele financiare, tehnice si juridice ale viitorului contract de prestari servicii.Scopul negocierilor este de imbunatatire a ofertei preliminare si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula viitorul contract.Negocierile vor avea loc pana in momentul in care candidatul declara ca ofeta preliminara NU mai poate fi imbunatatita.La sfarsitul sedintei de negociere, se va incheia un proces verbal de negociere in care se vor inscrie toate aspectele stabilite de ambele parti, iar ultimul pret acordat de catre ofertant va reprezenta oferta finala in functie de care comisia de evaluare va analiza propunerea financiara.Procesul verbal de negociere se va semna de catre membrii comisie de evaluare si reprezentantul (reprezentantii) imputernicit (imputerniciti) al (ai)ofertantului cu care s-a negociat.In cazul in care, pe parcursul negocierilor, comisia constata ca nu se inregistreaza imbunatatiri substantiale ale ofertei preliminare, acesta are dreptul de a stabili o intalnire finala. In cadrul acestei intalniri candidatul are obligatia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice si financiare; ofertantul va depune o oferta finala in termenul stabilit de comisia de evaluare.Ofertantul nu are dreptul ca, pin oferta finala sa aduca modificari elementelor stabilite in procesul de negociere. Modificarea si retragerea candidaturii:Orice operator are dreptul de a-si modifica sau retrage candidatura numai inaninte de data limita stabilita pentru depunerea candidaturii si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.Orice operator nu are dreptul de a retrage dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala si a pierderii garantiei pentru participare.Candidatura intarziataCandidatura care este depusa/transmisa la o alta adresa a entitatii contractante decat cea stabilita in invitatia de participare sau care este primita de catre entitatea contractanta, dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, se returneaza nedeschisa.DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALEClauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile prestatorului si ale beneficiarului, penalitati si daune interese.Nota:1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai:– prin fax la nr.021 3119838, intre orele 9-14– prin incredintare directa la punctul de contact din anunt, intre orele 9-142.In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile Legii nr.101/2016.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Fax:  +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate contesta actul si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim în conditiile Legii nr.101/2016 privind functionarea CNSC despre un act al EC consid. nelegal.
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu nr. 38 , Sector 1 ( cladirea Palat CFR, poarta E sau G , etaj 6, camera 87) , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192512 , Fax:  +40 213119838
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
10.01.2017 14:55
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.