Search

Data-transmission equipment

Furnizare dotari necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 – pe loturi

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:172528
   Jan 10, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Maria Mezei
Bv. C.D.Loga nr.1
Timisoara 300030
Romania
   +40 256408367
   +40 256408477
   Click here

Goods, Works and Services

Data-transmission equipment   Bicycles   Harbour cranes  

Original Text

      
Contract Notice no. 172528/10.01.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Municipiul Timisoara
Notice Number: 172528 / 10.01.2017
Contract Name: Furnizare dotari necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 – pe loturi
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Anunt de intentie
Numar anunt: 28496
Denumire contract: Furnizare dotari necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 – pe loturi
Data publicare: 21.12.2016
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
2017Program anual al achizitiilor publiceLot 2 - Macarale pe pneuri pentru ambarcatiuni, proiect - Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega , cod SMIS 31814
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Municipiul Timisoara
Address: Bv. C.D.Loga nr.1 , City:  Timisoara , Postal code: 300030 , Romania , Contact points:  Serviciul Achizitii Publice , Phone.  +40 256408367 , Attention:  Maria Mezei , Email:  achizitiipublice@primariatm.ro , Fax:  +40 256408477 , URL: www.primariatm.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local authority.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Furnizare dotari necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete, in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 – pe loturi
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Timisoara
NUTS code: RO424 - Timis
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Furnizarea, montarea si punerea in functiune a dotarilor, necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete in cadrul proiectului “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, conform cerintelor impuse in fisa tehnica aferenta fiecarui lot.
Pentru fiecare lot, se va incheia cate un contract de furnizare dotari, dupa cum urmeaza:
Lot 2 – Macara pe pneuri pentru ridicat ambarcatiuni – 2 buc - valoare estimata: 103.491, 58 lei fara TVA
Fisa tehnica nr. 1 aferenta lotului 2 - macara pe pneuri pentru ridicat ambarcatiuni
Lot 5.1 – Biciclete tip City-Bike cu sistem de andocare – 140 buc - valoare estimata: 103.194, 00 lei fara TVA
Fisa tehnica nr. 15.1 aferenta lotului 5.1 - biciclete tip City-Bike cu sistem / rack de andocare
Lot 5.2 – Echipament de transmisie de date pentru biciclete tip City-Bike – 140 buc - valoare estimata: 25.200, 00 lei fara TVA
Fisa tehnica nr. 15.2 aferenta lotului 5.2 – echipament de transmisie date pentru biciclete tip City-Bike
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
34430000-0 - Bicycles (Rev.2)
32260000-3 - Data-transmission equipment (Rev.2)
42414110-5 - Harbour cranes (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Furnizarea, montarea si punerea in functiune a a dotarilor necesare desfasurarii activitatilor in cadrul statiilor de vaporetto si inchirieri biciclete in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea infastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, structurate pe loturi, dupa cum urmeaza:
Lot 2 – Macara – 2 buc (FT nr.1)
Valoare estimata: 103.491, 58 lei fara TVA
Lot 5.1 – Biciclete – 140 buc (FT15.1)
Valoare estimata: 103.194, 00 lei fara TVA
Lot 5.2 – Echipament de transmisie date – 140 buc (FT15.2)
Valoare estimata: 25.200, 00 lei fara TVA
Estimated value (no VAT): 231, 885.58 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
3 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Garantia de participare va fi constituita in cuantum de: Lot 2 – 1.000 lei; Lot. 5.1 – 1.000 lei; Lot 5.2 - 250 lei. Perioada de valabilitate minim 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul in care garantia de participare se constituie prin instrument de garantare, acesta va fi prezentat in original daca este cazul, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Garantia de participare se restituie in conditiile art.38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.40 din HG nr.395/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013, bugetul de stat si bugetul local (cheltuieli neeligiblile)
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de furnizare dotari necesare desfasurarii activitatilor în cadrul statiilor de vaporetto si închirieri biciclete, în vederea realizarii obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016.
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele se vor prezenta in limba romana/limba in care au fost emise insotite de traducere in limba romana, dupa caz.
Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae - Primar;
Diaconu Dan Aurel - Viceprimar;
Farkas Imre - Viceprimar;
Robert Kristof - Administrator Public;
Stanciu Steliana - Director economic.
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marcov Zlatiborca; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Simonis Alfred Robert; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Presedinte comisie (titular): Gabriela Bica - Sef Serv. Monitorizare si Implementare Proiecte; Membrii: Adina Suiu - Consilier Serv Generare si Management Proiecte; Elena Goia - Consilier Birou Contabilitate; Maria Florica Mezei - Consilier Serv. Achizitii Publice; Cristina Lucia Bozan-Consilier Juridic;
Presedinte comisie (rezerva): Magdalena Nicoara – Director Directia Dezvoltare; Membrii: Sorin Truta - Consilier Serv Generare si Management Proiecte; Mariana Roman - Consilier Compartiment Evidenta Patrimoniu; Crenguta oprea - Consilier Serviciul Achizitii Publice; Daniela Stefan - Consilier Juridic. Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
Yes
Prior information notice
Notice number in OJ: 2016/S247-452380from22.12.2016
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.02.2017 23:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
20.02.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
120 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 17.03.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Membrii comisiei de evaluare si obbservatori UCVAP, daca este cazul.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
Yes
Send to projects and/or programs: Proiect “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, finantat in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 1- „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere”
Financing type: European funds
European Fund: Regional Operational Programme
VI.3)   Additional information
1.Pt.vizualizare doc.atasate, op.ec.trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).2. In cadrul doc.atasate anuntului de participare la sectiunea “Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Op.ec.participanti vor completa in acest doc.info./raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta.Ofertantii au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art.137 alin (2) lit.b) din HG nr.395/2016. Nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a acordului de asociere, a declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin.(2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.3.Ofertantii au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, Acord de asociere (daca este cazul), Prop. Tehnica si Prop.financiara), numai în format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.4.Solicitarile de clarificari referitor la prezenta doc.de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.Pt.transmit.sol.de clarif.privind doc.de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca opetrator economic cf.prev.art.5, alin (1) din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 si in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea ”Documentatie clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participare.5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarif./completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.6.Daca în urma aplicarii criteriului atribuire„pretul cel mai scazut”se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. 5. Operatorii economici interesati pot vizita amplasamentul in data de 26.01.2017, ora 12:00. Intalnirea va avea loc la sediul autoruitatii contractante, B-dul C.D.Loga nr. 1, camera 10, parter.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 6 si art.8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice
Address: Bv. C.D. Loga nr. 1 - cam.223 , City:  Timisoara , Postal code: 300030 , Romania , Phone.  +40 256408478 , Email:  achizitiipublice@primariatm.ro , Fax:  +40 256408477
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
09.01.2017 14:59
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.