Search

Systems support services

Servicii mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului - Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:172507
   Jan 10, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Vasilica Patrascu
Bdul A.I.CUZA nr.14
Slatina 230025
Romania
   +40 0249431080
   +40 0249431122
   Click here

Goods, Works and Services

Systems support services  

Original Text

      
Contract Notice no. 172507/10.01.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Notice Number: 172507 / 10.01.2017
Contract Name: Servicii mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului - Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Address: Bdul A.I.CUZA nr.14 , City:  Slatina , Postal code: 230025 , Romania , Contact points:  Vasilica Patrascu , Phone.  +40 0249431080 , Email:  cjolt@cjolt.ro , Fax:  +40 0249431122 , URL: www.cjolt.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local authority.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Servicii mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului - Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: Judetul Olt
Sediul Consiliului Judetean Olt
Sediile UAT-urilor:
NUTS code: RO414 - Olt
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de mentenanta a Sistemului Informatic Integrat dezvoltat in cadrul proiectului Cresterea eficientei serviciilor administratiei publice locale din judetul Olt prin implementarea unei solutii e-guvernare performante
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
72253200-5 - Systems support services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Estimated value (no VAT): 909,975 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
12 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Garantia de participare este de: 9.100 lei. Pentru garantia de participare depusa in valuta se va utiliza cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate - 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila.- Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data limita de depunere a ofertelor sau prin depunenerea la casieria autoritatii contractante a unei sume in numerar. Nota:În cazul ofertantilor care se asociaza în vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala fara TVA a contractului . Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în conditiile în conformitate cu art. 39 din H.G. nr. 395/2016 sau prin virament bancar. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Buget local
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - pentru straini se accepta documente echivalente- completare DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 - prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.)la momentul prezentarii- se va complete DUAE conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 urmand ca ofertantului aflat in clasament pe primul loc sa i se solicite prezentarea acestor certificate; certificatele trebuie sa fie valabile la data prezentarii. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193, 195 din Legea 98/2016.
- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Alte documente edificatoare, dupa caz.
- Completarea Declaratiei privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 din Legea privind achizitiile nr 98/2016. Se va prezenta atât de subcontractant, cat si de tertul sustinator.
• Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt:
Oprescu Marius - presedinte
Delureanu Virgil - vicepresedinte
Ciugulea Ioan - vicepresedinte
Dumitru Constanta-Director executiv Directia Economica, Buget - Finante
Motoi Cornel-Director executiv Directia Tehnica si Investitii
Negrila Mihaela-Sef serviciu tehnic investitii
Solduban Angela-Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe si Strategii de Mediu
Netcu Costinel-Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeteana pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice si Autoritatea Judeteana de Transport
Busoiu Nicolae-Serviciul Buget, Impozite si Taxe
Achimescu Cristina-Serviciul Financiar – Contabilitate
Lacraru Adrian - Sef serviciu administratie Publica, Relatii cu Consiliile Locale si Monitorul oficial al Judetului
Patrascu Vasilica-Serviciul Achizitii Licitatii Contractari
Stefanescu Ana Venera-Sef serviciu juridic - contencios
Lungu Daniela-Sef serviciu dezvoltare regionala
Consilieri judeteni: Barbulete Ion Adrian, Belinski Pavel, Bondrescu Ion Lucian, Butnariu Cristian, Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Copilau Jenel, Crusoveanu Ionel Bogdan, Dima Iuliana Daniela, Draghicescu Dragos Nicolae, Dumitrescu Viorel, Galan Valeria, Gheorghe Ionel Cristian, Grecu Ion Catalin, Ionita Gherghina, Iordache Adrian, Irimia Ilie, Matei Mariana, Mirea Siminica, Moisescu Ion, Nedelea Ioan, Nicolescu Gabriel Florin, Niculae Florea, Nitu Lucian, Panduru Virgil, Popescu Constantin, Postelnicu Teodor, Radu Marin, Sulger Cornelia, Vatamanu Victor, Vitan Nicolae
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
În cazul persoanelor juridice straine, se vor accepta documentele echivalente, în condi?iile art.168 din Legea 98/2016, care sa ateste ca ace?tia nu se încadreaza în una dintre situa?iile prevazute la art. 164, 165 ?i 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorita?i competente din ?ara respectiva.în condi?iile legii incidente în ?ara de reziden?a.
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane.
În cazul persoanelor juridice straine care nu pot prezenta actele solicitate prin documentatia de atribuire întrucât în statele de origine acestea nu se emit, reprezentantul lor legal va da o declaratie pe propria raspundere, semnata si datata, din care sa rezulte în mod clar care dintre documentele solicitate de achizitor nu se emit în statul în care acesta îsi are sediul. De asemenea în aceeasi declaratie pe proprie raspundere se va preciza si faptul ca în statul respectiv nu se emit documente echivalente.
NOTA: Nedepunerea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila
Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terturlui sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau, dupa ca, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, atarge respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle în nicio situa?ie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfa?ura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autorita?ile competente. Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii, iar activitatea economica aferenta obiectului contractului este autorizata în baza art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informa?iile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte:
- obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit,
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va complete formularului DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini , documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota:
În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfa?oare partea sa din contract. În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a acestuia, înso?ite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat în limba româna. Documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni pot fi depuse în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Daca ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentele în copie simpla, autoritatea contractanta îi va solicita acestuia pentru stabilirea conformita?ii, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentelor în original.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantul trebuie sa fi realizat o cifra totala de afaceri pe ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015) de cel putin 1.365.000 lei
Nota:
Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre Banca Nationala a României pentru fiecare an in parte (www.bnr.ro)
Operatorii economici nerezidenti(straini): În masura în care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.
Minimum level(s) of standards possibly required
COMPLETAREA DUAE Bilanturile aferente anilor 2013, 2014, 2015 sau orice alte documente in sustinerea cifrei de afaceri urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta in conformitate cu art.183 din Legea 98/2016.
In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei invocand sustinerea acordata de catre un tert, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
Minimum level(s) of standards possibly required
COMPLETAREA DUAESe va completa DUAE, iar odata cu DUAE se va prezenta angajametul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament transmise acestora de catre tert/ tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant castigator la solicitarea autoritatii contractante.COMPLETAREA DUAESe va completa DUAE urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre operatorul economic clasat pe primul loc pana la finalizarea evaluarii.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.02.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
16.02.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 13.03.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale. In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu pret egal, care se claseaza pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertantii. Ofertele vor fi prezentate sigilate, in plic inchis, la sediul Autoritatii contractante in termenul precizat in solicitare. In cazul in care ofertele financiare retransmise contin preturi egale, se va solicita transmiterea unei noi oferte financiare in vederea departajarii ofertelor depusePotrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator caz in care va depune o Declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara întârziere, documentele suport indicate în fisa de date a achizitiei, în vederea probarii celor asumate prin DUAE. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator caz in care va depune o Declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara întârziere, documentele suport indicate în fisa de date a achizitiei, în vederea probarii celor asumate prin DUAE.Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare simplificat, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP(Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
CONSILIUL JUDETEAN OLT - SERVICIUL JURIDIC
Address: bdul AI Cuza nr. 14 , City:  Slatina , Postal code: 230025 , Romania , Phone.  +40 0249431080 , Email:  cjolt@cjolt.ro , Fax:  +40 0249431122 , URL: www.cjolt.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
09.01.2017 09:59
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.