Search

Toner for laser printers/fax machines

Consumabile imprimanta

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:172491
   Jan 10, 2017
   Romanian
   Other

Contact information

   Victor-Cristian Vladoianu
Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2
Bucuresti 021105
Romania
   +40 212010980-3080
   +40 213186095/+40 212010980-3980
   Click here

Goods, Works and Services

Toner for laser printers/fax machines  

Original Text

      
Contract Notice no. 172491/10.01.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Notice Number: 172491 / 10.01.2017
Contract Name: Consumabile imprimanta
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Address: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2 , City:  Bucuresti , Postal code: 021105 , Romania , Contact points:  Birou Achizitii Publice , Phone.  +40 212010980-3080 , Attention:  Victor-Cristian Vladoianu , Email:  aprovizionare@mateibals.ro , Fax:  +40 213186095/+40 212010980-3980 , URL: - , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Body governed by public law.
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Consumabile imprimanta
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Magazia materiale INBIMB
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with 3operator(s)
Duration of the framework agreement: 24 month(s)
Estimated value (no VAT): Between133, 500 and 3, 320, 000 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Vor fi incheiate contracte subsecvente lunar. Contractele subsecvente vor fi incheiate cu ofertantiii clasati pe primul loc. In cazul in care acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si indeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, atunci Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 2, daca exista. In situatia in care nici acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si indeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 3, daca exista.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Achizitie consumabile imprimanta, 2 loturi, conform caiet de sarcini, respectiv anexa loturi la prezentul anunt.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
30125110-5 - Toner for laser printers/fax machines (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Conform caiet de sarcini
Estimated value (no VAT): Between133, 500 and 3, 320, 000 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
24 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare - conform anexa B. Garantia de participare este valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a invitatiei de participare. Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie, in conformitate cu art. 36 din HG 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în lei, in conformitate cu prevederile legii, în cuantumul mentionat si cu o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de primire a ofertei. În cazul în care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO35TREZ7025005XXX000186, deschis la Trezoreria Sector 2, cod fiscal 9524980, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, in favoarea autoritatii contractante. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 40 din HG395/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Bugetul institutului
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE NUMAI DE CATRE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016. Declaratiile conform art. 59 si 60 din Legea 98/2016 vor fi prezentate de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager - Prof. Dr. Streinu-Cercel Adrian, Director Financiar-Contabil - Ec. Dumitrascu Daniela, Director Medical - Petrea Sorin, Jurist - Cruceru Raluca, Sef Birou Achizitii Publice - Vladoianu Victor-Cristian, Comisia de evaluare: Ec. Alexandru Valentin, ?chiopu Claudiu Mihai, Oro?anu Aurelian Costin, Manescu Paula Elena. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta) si avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Legii 95/2006 art. 889 alin. 1) - completare DUAE urmand ca certificatul ONRC si Avizul de functionare emis de MS sau orice alt document justificativ echivalent emis pentru ofertantii straini in tara de rezidenta, sa fie prezentate DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE NUMAI DE CATRE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Conform art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016, prezentarea de esantioane, fotografii sau descrieri amanuntite (stampilate si semnate de operatorul economic) a caror autenticitate sa poata fi dovedita in cazul in care autoritatea contractanta doreste acest lucru cuprinzand: denumirea produsului, producatorul, continutul si specificatiile.
Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat sau Declaratie de conformitate CE emisa de producator care atesta ca produsul ofertat este conform cu Directiva CE pentru produsele in care se incadreaza produsul.
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde relevante în legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calitatii – certificat SR EN ISO 9001, conforme cu legislatia comunitara privind certificarea calitatii, corespunzatoare categoriei de importanta a obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (esantioane, fotografii sau descrieri amanuntite) care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, NUMAI DE OFERTANTII CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR INTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 03.02.2017 15:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
10.02.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
60 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 07.03.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
În vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. In situatia în care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare). Orice solicitare de clarificari ale ofertantilor vor fi transmise numai prin intermediul SEAP-ului. Contractele subsecvente vor fi încheiate cu ofertantii clasati pe primul loc. În cazul in care acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si îndeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, atunci Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 2, daca exista. In situatia in care nici acestia nu mai pot sa-si sustina pretul sau nu-si indeplinesc obligatiile contractuale in mod corespunzator, Autoritatea contractuala va solicita incheierea contractelor subsecvente cu ofertantii clasati pe locul 3, daca exista.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Conform prevederilor art.6 si art.8 din Legea 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Juridic INBIMB
Address: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2 , City:  Bucuresti , Postal code: 021105 , Romania , Phone.  +40 212010980/3951 , Email:  craluca@mateibals.ro , Fax:  +40 213186095
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
06.01.2017 13:15
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.