Search

Verge maintenance work

België-Bilzen: Onderhoud van bermen

Request For Proposals

General Information

Belgium
   BILZEN
   eu:009297-2017
   Jan 10, 2017
   Feb 20, 2017
   Dutch
   Other

Contact information

   Stad Bilzen
Bilzen
Belgium

Goods, Works and Services

Verge maintenance work  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 006-009297
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Contract notice
Services
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Stad Bilzen
Deken Paquayplein 1
For the attention of: Mevrouw Tonnie Nijssen
3740  Bilzen
BE
Telephone: +32 89519260
E-mail: tonnie.nijssen@bilzen.be
Fax: +32 89501100
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.bilzen.be
Further information can be obtained from:
Dienst Milieu
Schureveld 19
For the attention of: De heer Filip Konings
3740  Bilzen
BE
Telephone: +32 89519337
E-mail: filip.konings@bilzen.be
Fax: +32 89519333
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
Stad Bilzen
Deken Paquayplein 1
For the attention of: Mevrouw Tonnie Nijssen
3740  Bilzen
BE
Telephone: +32 89519260
E-mail: tonnie.nijssen@bilzen.be
Fax: +32 89501100
Internet address: www.bilzen.be
Tenders or requests to participate must be sent to:
Stad Bilzen
Deken Paquayplein 1
For the attention of: Mevrouw Tonnie Nijssen
3740  Bilzen
BE
Telephone: +32 89519260
E-mail: tonnie.nijssen@bilzen.be
Fax: +32 89501100
Internet address: www.bilzen.be
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity:
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities:
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dienst milieu — maaien wegbermen op afroep.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
Services
Service category No 1 Main site or location of works, place of delivery or of performance: Grondgebied Bilzen, 3740 Bilzen.
NUTS code BE221
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement
Duration in years: 1
Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
Estimated value excluding VAT:
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)

De wegbermen vormen een onderdeel van het openbaar domein. In het kader van het bermbesluit worden de bermen in Bilzen opgedeeld in:

— bermen in de dorpskernen,

— bermen met landschappelijke — en potentiële natuurwaarden.

Daarnaast zijn er ook nog:

— bermen met vlinderinventarisatie stad Bilzen en provincie Limburg,

— veiligheidsmaaien bij kruispunten.

De maairegimes zijn:

3 maal binnen de dorpskernen,

2 maal buiten de dorpskernen,

Gefaseerd bij de vlinderbermen,

Door het jarenlange consequente maaibeleid werd er in de laatste 10 jaar een duidelijke verbetering vastgesteld in onze bermen.

Het maaien is noodzakelijk om veiligheidsredenen, biodiversiteit, …. .

II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45233229
II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options:
Options: no
II.2.3) Information about renewals:
This contract is subject to renewal: yes
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required

Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).

III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15.6.2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 15.7.2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011.

III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
Section IV: Procedure
IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated: no
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
59/17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.02.2017
Payable documents: yes
Price: 50   EUR

Bestek en plannen

Verzendkosten: 2 EUR

Via overschrijving (52 EUR) inclusief verzendkosten op de rekening courant met nummer 091-0004645-18 met vermelding van het besteknummer 59/17

IBAN: BE50 0910 0046 4518,

BIC: GKCCBEBB,

Naam bank: Belfius Bank NV.

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.02.2017 - 14:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
NL
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 20.2.2017 - 14:00
Place: Stedelijk administratief centrum — raadszaal, 1e verdieping, Deken Paquayplein 1, te 3740 Bilzen.
Section VI: Complementary information
VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.5) Date of dispatch of this notice
05.01.2017

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.