Search

NL-Amsterdam: social services

Contract Award

General Information

Netherlands
   AMSTERNTAM
   193018-2006
   Sep 23, 2006
   Dutch
   Other

Contact information

   GEMEENTE AMSTERDAM - DIENST WERK EN INKOMEN
AMSTERDAM
Netherlands
   www.dwi.amsterdam.nl

Goods, Works and Services

Social services  

Contract details

:  Service contract
:  The most economic tender

Contract 1

:   Westerbeek consultancy opleidingen en detacheringen bv
:   Lange Dwarsstraat 45, NL-2801 EH Gouda. Ε-mail: info@westerbeekbv.nl. Tel. 0182529000. URL: www.westerbeekbv.nl. Fax 0182548611.
:   4
:   1 year
:   Sep 18, 2006

Contract 2

:   Sociaal.nl
:   Stationsweg 30-36, NL-1440 AT Purmerend. Ε-mail: fred.e@sociaal.nl. Tel. 0299405454. URL: www.sociaal.nl. Fax 0299405462.
:   4
:   1 year
:   Sep 18, 2006

Original Text

      
Notice Type: 2280 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 182/2006, #193018-2006 Contract Nature: Service contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not defined Awarding Criteria: The most economic tender Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Westerbeek Consultancy Opleidingen en Detacheringen BV, Lange Dwarsstraat 45, NL-2801 EH Gouda. E-mail: info@westerbeekbv.nl. Tel. 0182529000. URL: www.westerbeekbv.nl. Fax 0182548611. Sociaal.nl, Stationsweg 30-36, NL-1440 AT Purmerend. E-mail: fred.e@sociaal.nl. Tel. 0299405454. URL: www.sociaal.nl. Fax 0299405462. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE Services SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Gemeente Amsterdam - Dienst Werk en Inkomen, Postbus 90395, Attn: B. Berghaven, NL-1006 BJ Amsterdam. Tel. 020-3466133. E-mail: bianca.berghaven@dwi.amsterdam.nl. Fax 020-3466110. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.dwi.amsterdam.nl. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 85320000. Description: Social services. II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S) II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 950000.00 EUR. Excluding VAT. SECTION V: AWARD OF CONTRACT CONTRACT NO: 1. V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Westerbeek Consultancy Opleidingen en Detacheringen BV, Lange Dwarsstraat 45, NL-2801 EH Gouda. E-mail: info@westerbeekbv.nl. Tel. 0182529000. URL: www.westerbeekbv.nl. Fax 0182548611. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 475000.00 EUR. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 475000.00 EUR. Excluding VAT. If annual or monthly value: number of years: 1. CONTRACT NO: 2. V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Sociaal.nl, Stationsweg 30-36, NL-1440 AT Purmerend. E-mail: fred.e@sociaal.nl. Tel. 0299405454. URL: www.sociaal.nl. Fax 0299405462. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Initial estimated total value of the contract: Value: 475000.00 EUR. Excluding VAT. Total final value of the contract: Value: 475000.00 EUR. If annual or monthly value: number of years: 1.
Original Text: AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Amsterdam - Dienst Werk en Inkomen, Postbus 90395, t.a.v. B. Berghaven, NL-1006 BJ Amsterdam. Tel. 020-3466133. Ε-mail: bianca.berghaven@dwi.amsterdam.nl. Fax 020-3466110. Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende dienst: www.dwi.amsterdam.nl. I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN: Publiekrechtelijke instelling. De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen. AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: "Werken aan wachtlijsten aanbesteding trajecten schuldhulpverlening 2006". II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Diensten. Categorie diensten nr. 25. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Amsterdam. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht beslaat het aanbieden van schuldhulpverleningstrajecten aan inwoners van Amsterdam die al langer dan 1 maand bij de reguliere schuldhulpbureaus op de wachtlijst staan. II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 85320000. II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Neen. II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten: Waarde: 950000.00 EUR. Zonder BTW. AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure: Openbaar. IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1. Prijs: Weging: 35; 2. Resultaten: Weging: 25; 3. Doorlooptijden: Weging: 15; 4. Dienstverlening en methodiek: Weging: 15; 5. Samenwerking met de klantmanagers: Weging: 10. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen. IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Neen. AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT OPDRACHT NR.: 1. TITEL: "Werken aan wachtlijsten aanbesteding trajecten schuldhulpverlening 2006". V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 18.9.2006. V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 4. V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: Westerbeek Consultancy Opleidingen en Detacheringen BV, Lange Dwarsstraat 45, NL-2801 EH Gouda. Ε-mail: info@westerbeekbv.nl. Tel. 0182529000. URL: www.westerbeekbv.nl. Fax 0182548611. V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Waarde: 475000.00 EUR. Zonder BTW. Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 475000.00 EUR. Zonder BTW. In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde: aantal jaren: 1. V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen. OPDRACHT NR.: 2. TITEL: "Werken aan wachtlijsten, aanbesteding trajecten schuldhulpverlening 2006". V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT: 18.9.2006. V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN: 4. V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: Sociaal.nl, Stationsweg 30-36, NL-1440 AT Purmerend. Ε-mail: fred.e@sociaal.nl. Tel. 0299405454. URL: www.sociaal.nl. Fax 0299405462. V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Waarde: 475000.00 EUR. Zonder BTW. Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 475000.00 EUR. In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde: aantal jaren: 1. V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED: Neen. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD: Neen. VI.2) NADERE INLICHTINGEN: 1.De contractpartners worden uitsluitend betaald op basis van gerealiseerde producten. Het feitelijk uitgegeven contractbudget kan derhalve ook lager uitvallen. 2. De te leveren diensten vallen onder de B-diensten, waarvoor het beperkte regime van toepassing is. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie: Naar aanleiding van uw inschrijving op onze aanbesteding "”Werken aan wachtlijsten" hebben wij medio juni 2006 een afwijzing aan uw organisatie gestuurd. In deze afwijzingsbrief hebben wij aangegeven dat, indien wij op basis van het onderzoek door het Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak van de gemeente Amsterdam ("SBA") geen contract zouden willen afsluiten met de voorgedragen partij, wij de mogelijkheid wilden openhouden om alsnog met u in gesprek te treden. Wij kunnen u melden dat het SBA onderzoek inmiddels is afgerond en de directie DWI op grond van het ontvangen SBA advies heeft besloten tot definitieve gunning over te gaan aan de reeds eerder voorlopig gegunde partijen. Dit betekent dat wij definitief geen gebruik zullen maken van uw geoffreerde diensten in het kader van de aanbesteding "Werken aan wachtlijsten". Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u nogmaals voor uw inspanningen in deze aanbestedingsprocedure. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Amsterdam Namens dezen, C.H.M.L. van der Louw Directeur DWI, Postbus 84500. VI.3) BEROEPSPROCEDURES: VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie: Rechtbank Amsterdam, NL-1080 BN Amsterdam. Tel. 020-5412111. Fax 020-5413090. VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen: Rechtbank Amsterdam, Postbus 84500, NL-1080 BN Amsterdam. Tel. 020-5412111. Fax 020-5413090. VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20.9.2006.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.