Search

PL-Szczecin-Zdunowo: fabricated products and materials

Contract Award

General Information

Poland
   SZCZECIN-ZDUNOWO
   eu:172127-2006
   Aug 24, 2006
   Polish
   Other

Contact information

   SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOLOWSKIEGO
SZCZECIN-ZDUNOWO
Poland
   www.szpitalzdunowo.pl

Goods, Works and Services

Furniture   Furnishing   Insulated wire and cable   Construction structures and materials; auxiliary products to construction   Miscellaneous transport equipment and spare parts   Miscellaneous weapons  

Contract details

:  18579.7233
:  Supply contract
:  Lowest price

:   Przedsiębiorstwo wielobranżowe test w. kłoda i olejnicka d. sp. jawna
:   Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47.
:   18579.7233
:   3
:   May 18, 2006

Original Text

      
Notice Type: 2180 - Contract award Regulation of Procurement: European Communities EU Official Journal Publication: 160/2006, #172127-2006 Referenced Document Number: 61445-2006 Contract Nature: Supply contract Procedure Type: Contract awards Type of Bid Required: Not defined Awarding Criteria: Lowest price Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. Summary: CONTRACT AWARD NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, Attn: Danuta Łyszkiewicz, Andżelika Majewska, Wioleta Brazewicz, PL-70-891 Szczecin-Zdunowo. E-mail: Szpital.Zdunowo@Selltech.pl. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.szpitalzdunowo.pl. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 28000000. Description: Fabricated products and materials. SECTION V: AWARD OF CONTRACT CONTRACT NO: 1 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Value: 71 433 PLN. Excluding VAT. CONTRACT NO: 2 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Lowest offer 35 919 /highest offer 40 562 PLN. Excluding VAT. CONTRACT NO: 3 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Lowest offer 205 134 /highest offer 223 145 PLN. Excluding VAT. CONTRACT NO: 4 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Value: 63 909 PLN. Excluding VAT. CONTRACT NO: 5 V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN AWARDED: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Fax +48 91 423 47 47. V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract: Lowest offer 2689 /highest offer 2808 PLN. Excluding VAT.
Original Text: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11, Do wiadomości Danuta Łyszkiewicz, Andżelika Majewska, Wioleta Brazewicz, PL-70-891 Szczecin-Zdunowo. E-mail Szpital.Zdunowo@Selltech.pl. Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalzdunowo.pl. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa artykułów technicznych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dostawy. II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Dostawa artykułów technicznych z podziałem na części zamówienia (pakiety) i tak: pakiet nr 1 - artykuły ogólnobudowlane; pakiet nr 2 - artykuły sanitarne; pakiet nr 3 - artykuły elektrotechniczne; pakiet nr 4 - artykuły stolarskie; pakiet nr 5 - artykuły techniczne różne. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28000000. II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 3/D/art.tech/2006. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 59-061445 z dnia 25.3.2006. SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR: 1 V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.5.2006. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 71 433 PLN. Bez VAT. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 2 V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.5.2006. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 35 919 / najwyższa oferta 40 562 PLN. Bez VAT. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 3 V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.5.2006. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 205 134 / najwyższa oferta 223 145 PLN. Bez VAT. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 4 V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.5.2006. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 63 909 PLN. Bez VAT. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. ZAMÓWIENIE NR: 5 V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.5.2006. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test W. Kłoda i Olejnicka D. Sp. Jawna, Att.: Wojciech Kłoda, ul. Ludowa 24, PL-71-700 Szczecin. Tel. +48 91 423 47 47. Faks +48 91 423 47 47. V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 2689 / najwyższa oferta 2808 PLN. Bez VAT. V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA: Nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE: Nie. VI.2) INFORMACJE DODATKOWE: Jest to umowa ramowa: Nie. Całkowita końcowa wartość zamówienia: 608 847,64. Publikacja niniejszego ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 17.8.2006.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.