Search

Electricity

България-София:

Contract Award

General Information

Bulgaria
   СОФИЯ
   eu:127531-2016
   Apr 20, 2017
   Bulgarian
   Other

Contact information

   Българско национално радио
София
Bulgaria

Goods, Works and Services

Electricity  

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2016/S 073-127531
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Negotiated without a prior call for competition
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01214 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149783
Referenced Document Number: 2016/S 073-127531
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Negotiated without a prior call for competition
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Original Text

      
Българско национално радио 000672343 бул. „Драган Цанков“ № 4 София 1040 Евгения Борисова +359 29336746 borisova@bnr.bg +359 29336307 ww.bnr.bg http://www.profilnakupuvacha.com/1470,11124 Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за обекти на Българското национално радио в цялата страна по регулирани цени, от краен снабдител, за срок от 1 година, по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на електрическа енергия за РРС Пловдив — град Пловдив, за РРС Стара Загора — град Стара Загора и за РРС Бургас — град Бургас; 2. Доставка на електрическа енергия за РРС Шумен — град Шумен и за РРС Варна — град Варна; 3. Доставка на електрическа енергия за РРС Видин и за Лентохранилище Боровец. РРС Пловдив, РРС Стара Загора и РРС Бургас. Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение за обекти на Българското национално радио в цялата страна по регулирани цени, от краен снабдител, за срок от 1 година, по обособени позиции, както следва: 1. Доставка на електрическа енергия за РРС Пловдив — град Пловдив, за РРС Стара Загора — град Стара Загора и за РРС Бургас — град Бургас; 2. Доставка на електрическа енергия за РРС Шумен — град Шумен и за РРС Варна — град Варна; 3. Доставка на електрическа енергия за РРС Видин и за Лентохранилище Боровец. 0 20 Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 10 от Закона за енергетиката, дейностите по снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а съгласно чл. 43, ал. 2, т. 2а от същия закон, за 1 обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Видно от регистъра на лицензиите на КЕВР, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД притежава лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. за обществено снабдяване с електрическа енергия за срок от 35 години. Териториалният обхват на лицензията включва населените места, в които БНР има обекти, съгласно обособена позиция № 1 от предмета на поръчката. Предвид изложеното, за изпълнение предмета на поръчката, са налице изключителни права по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗОП, придобити по силата на административен акт, които обосновават избора на процедура на договаряне без обявление при условията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. ЗОП-52 1 Доставка на електрическа енергия за РРС Пловдив — град Пловдив, за РРС Стара Загора — град Стара Загора и за РРС Бургас — град Бургас 19 02 2016 1 „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ул. „Христо Г. Данов“ № 37 Пловдив 4000 +359 70017777 84 000 20 0 20 Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 София 1000 cpcadmin@cpc.bg +359 29884070 http://www.cpc.bg +359 29807315 12 04 2016

More information: Click here
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.