Search

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of weapons

Request For Proposals

General Information

Poland
   WARSAW
   eu:66858-2014
   Mar 4, 2014
   Mar 25, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226
WARSAW
Poland

Goods, Works and Services

Repair and maintenance services of weapons  

Summary

      

Notice type: 01317 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 40/2014, #66858-2014
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Services
Directive 2009/81/EC
Section I: Contracting authority/entity
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Jednostka Wojskowa nr 4226
ul. Marsa 110
For the attention of: Iwona Tkacz
04-470 Warszawa
POLAND
Fax: +48 226815093
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.2rblog.wp.mil.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
50841000
Description
Repair and maintenance services of weapons .
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.3.2014 - 08:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Mar 4, 2014


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 44/2014, #73460-2014
Referenced Document Number: 66858-2014
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Restricted procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Jednostka Wojskowa nr 4226, ul. Marsa 110, For the attention of: Iwona
Tkacz, Warszawa04-470, POLAND. Fax: +48 226815093
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.2.2014,
2014/S 40-066858)
Instead of:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienie jest usługa wykonania kompleksowej defektacji i
naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z
podziałem na 2 części (zadania):
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
(Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91
kpl.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
(Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91
kpl.
II.2.2) Informacje o opcjach:
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
131e ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem:
1). aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2). aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
3). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
4). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
7). listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem - załącznik Nr 2 do
wniosku.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję
uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz. U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II, WT VIIl, WT IX
określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z
2001 r. nr 145 poz. 1625
3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać:
1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia
(wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie
Wykonawcy;
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP -
zezwolenie na obrót usługami w RP.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1),
2), 3), oraz 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
4. 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków),
4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków),
4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków);
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentuów, o których mowa w pkt. 4).
oraz 6). - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
oraz 131e ust. 1 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków).
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8,
10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10
i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń —
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
II.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową.
Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do
wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację
dotyczącą tych podmiotów.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku zdolności finansowych
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów,
Zamawiający żąda:
1) dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo - kredytowej dotyczącej innego podmiotu;
2) oświadczenia wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
UWAGA
Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, na
potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku dla części (zadań), na które składany jest wniosek.
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej
walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona
przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia wniosków na podstawie
Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej defektacji
noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle
noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1,
PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik
dzienno – nocny: CDN-1)
Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 3) Wielkość lub zakres:
Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor
strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M,
PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym:
zamówienie
gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienie jest usługa wykonania kompleksowej defektacji i
naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z
podziałem na 2 części (zadania):
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
(Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91
kpl.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
(Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91
kpl.
II.2.2) Informacje o opcjach:
Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów
obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD,
Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna:
NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl.,
w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
131e ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków;
7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem - załącznik nr 2 do
wniosku.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję
uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II, WT VIIl, WT IX
określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. z 2001
r. nr 145 poz. 1625
3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać:
1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia
(wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie
Wykonawcy;
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP -
zezwolenie na obrót usługami w RP.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1),
2), 3), oraz 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
4. 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków),
4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków),
4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków);
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentuów, o których mowa w pkt. 4).
oraz 6). - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
oraz 131e ust. 1 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków).
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10
i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń —
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
II.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową.
Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do
wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków.
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację
dotyczącą tych podmiotów.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku zdolności finansowych
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów,
Zamawiający żąda:
1) dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej innego podmiotu;
2) oświadczenia wykonawcy określającego:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, na
potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego
warunku dla części (zadań), na które składany jest wniosek.
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej
walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona
przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia wniosków na podstawie
Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej defektacji
noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle
noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1,
PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik
dzienno – nocny: CDN-1)
Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 3) Wielkość lub zakres:
Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych
i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor
strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M,
PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym:
zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2009/81/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Jednostka Wojskowa nr 4226 ul. Marsa 110 Osoba do kontaktów: Iwona Tkacz 04-470 Warszawa POLSKA Faks: +48 226815093 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.2rblog.wp.mil.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Jednostka Budrzetowa - podsektor rządowy I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Obrona I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługa wykonania kompleksowej defektacji i naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Odbiór przedmiotu umowy nastąpi z siedziby: 2 RBLog – Skład Pomiechówek, ul. Wojska Polskiego 31, 05–180 Pomiechówek, 2 RBLog – Rejonowe Warsztaty Techniczne, ul. Obwodowa 191, 05–160 Nowy Dwór Mazowiecki. Kod NUTS PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienie jest usługa wykonania kompleksowej defektacji i naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z podziałem na 2 części (zadania): Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50841000 II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych 1) Krótki opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50841000 3) Wielkość lub zakres Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: 162 869 PLN 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania do 28.11.2014 r. Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych 1) Krótki opis Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 50841000 3) Wielkość lub zakres Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. Szacunkowa wartość bez VAT: 3 197 223 PLN 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania do 28.11.2014 r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 66 200,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), w tym na: zadanie 1 – 3 200,00 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych); zadanie 2 – 63 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); 2. Wykonawca składający ofertę na wybrane zadania dokonuje wpłaty wadium w wysokości wyszczególnionej dla poszczególnych zadań (części). WAdium wnosi się przed upływem terminu składania ofert III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. W przypadku składania jednego wniosku przez dwa lub więcej podmioty (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) Wykonawca spełniać musi następujące wymagania: 1.1.w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 131e ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 1.2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej musi spełniać wymagane od wykonawców warunki łącznie; 1.3. wniosek musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 1.4. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do wniosku (oryginał); 1.5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Uni Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą niniejszego zamówienia - podstawa art. 131d ust. 1 ustawy Pzp. 3. Dokumenty i oświadczenia muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Zamawiający żąda załączenia do wniosku/oferty Pełnomocnictwa (oryginał dokumentu) do podpisania wniosku/oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem/ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty/wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykażą spełnianie warunków na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Wzór - załącznik nr 1 do Wniosku oraz dokumentu opisanego poniżej tj.: Wykonawcy posiadają, koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II , WT VIIl, WT IX określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać: 1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy; 2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP - zezwolenie na obrót usługami w RP. 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - Wzór - załącznik nr 1 do Wniosku oraz, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) usługę defektacji i/lub naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. poświadczenie. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie to powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie wykonawcy. Powyższe kryteria Zamawiający szczegółowo opisuje w Sekcji III.2.3) niniejszego Ogłoszenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie precyzuje się w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienie winien wykazać Wykonawca. Oceny spełniania powyższego warunku, Zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP - Wzór - załącznik Nr 1 do Wniosku; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Wzór - załącznik nr 1 do Wniosku oraz, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność finansową. Powyższe kryterium Zamawiający szczegółowo opisuje w Sekcji III.2.2) niniejszego Ogłoszenia; 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 131e ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia określonego w art. 131e ust. 1 ustawy - Wzór - załącznik nr 1 do Wniosku oraz celem potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 131e ust.1 ustawy Pzp, Oświadczenie Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem. 3. Mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Uni Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą niniejszego zamówienia - podstawa art. 131d ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawca musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do Wniosku. Wzór wniosku oraz Załączniki do Wniosku, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl. Załączniki dostępne są w wersji pdf. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 6.1. warunki określone w punktach 1.2 - 1.4 – zostaną spełnione, jeżeli spełnia je chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6.2. warunek określony w pkt. 1.1., 2 i 4, niniejszego ogłoszenia, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 6.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – zgodnie z art. 26 ust 2b. W wymienionych przypadkach, Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów poświadczającego, że Wykonawcy będą dysponowali zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawców z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 8.Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, poświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu i załączonych do wniosku. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 9. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,Wykonawca powinien złożyć dokumenty: a) Certyfikat AQAP 2120 - potwierdzający system zarządzania jakością Wykonawcy; Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych przez Wykonawców wraz z wnioskiem: 9.1) Certyfikatu AQAP 2120 potwierdzającego wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem: 1). aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2). aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 7). listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem - załącznik Nr 2 do wniosku. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II, WT VIIl, WT IX określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać: 1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy; 2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP - zezwolenie na obrót usługami w RP. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 2), 3), oraz 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4. 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków), 4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków), 4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków); 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentuów, o których mowa w pkt. 4). oraz 6). - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. Uwaga! Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej dotyczącej innego podmiotu; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składany jest wniosek. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia wniosków na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż łącznie 1 560 000,00 PLN w tym: na zadanie 1 – 60 000,00 PLN; na zadanie 2 – 1 500 000,00 PLN. III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia) Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) usługę defektacji i/lub naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczy, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. poświadczenie. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie to powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku; 2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Do dowodów, o których mowa powyżej ma zastosowanie przepis § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). UWAGA Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest dodatkowo udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada jedną usługę (oraz np. poświadczenia), wartość tej usługi winna być nie mniejsza niż łączna kwota, wykonanych usług, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań) na które składany jest wniosek. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej usługi do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. W przypadku składania wniosku na wiele zadań mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej. UWAGA W przypadku wartości usług wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia zawarcia umowy na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wartość każdej (pojedynczej) usługi winna być nie mniejsza niż: na zadanie 1 – 60 000,00 PLN; na zadanie 2 – 1 500 000,00 PLN. III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Ograniczona IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Przewidywana minimalna liczba 3 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów „spełnia / nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny w ramach poszczególnych zadań.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż trzech, wtedy zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: W/17/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.3.2014 - 08:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe: 1. Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, wszelkiego rodzaju oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że wyłączną formą złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty i oświadczeń woli jest forma pisemna. 2. W przypadkach przesyłania oświadczeń, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu i drogą elektroniczną, Zamawiający wymaga zachowania również formy pisemnej dla tego rodzaju korespondencji. 3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przesyłają oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje - faksem i drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. W związku z powyższym wykonawca załączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym zawierające co najmniej: nr telefonu, faksu, adres e-mail, dokładny adres do korespondencji oraz wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów. 4. Wykonawcy zainteresowaniu udziałem w postępowaniu winni złożyć pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić w postaci firmowej pieczęci lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowym (ewidencyjnymi). 5. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści - do upływu terminu otwarcia. 6. Kopertę należy opisać : Przetarg ograniczony „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania defektacji i naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych znak sprawy: W/17/2014 nie otwierać przed dniem 25.03.2014 roku, do godz. 11:30”. 7. Na treść wniosku składa się: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i jego załaczniki w wersji pdf. 8. Do wniosku należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. 9. W przypadku podpisania wniosku/oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku/oferty dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku/oferty. 11. Wniosek/oferta musi być napisany/a w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań. Zaleca się, aby każda zapisana strona wniosku była ponumerowana kolejnymi numerami, a cały wniosek wraz z załącznikami był w trwały sposób ze sobą połączony (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierał spis treści. 12 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 14. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jeden wniosek. 15. Wykonawcy mogą składać wnioski/oferty osobiście w siedzibie (Kancelarii Jawnej) Zamawiającego - budynek nr 3, pokój nr 8, lub przesłać na adres Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4226, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110. 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wnioski/oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści ogłoszenia o zamówieniu. 17. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania wniosków/ofert na biurze przepustek. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej; 18.SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21.2.2014
Jednostka Wojskowa nr 4226, ul. Marsa 110, Osoba do kontaktów: Iwona Tkacz, Warszawa04-470, POLSKA. Faks: +48 226815093 (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.2.2014, 2014/S 40-066858) Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienie jest usługa wykonania kompleksowej defektacji i naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z podziałem na 2 części (zadania): Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.2.2) Informacje o opcjach: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem: 1). aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2). aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6). aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 7). listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem - załącznik Nr 2 do wniosku. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II, WT VIIl, WT IX określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać: 1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy; 2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP - zezwolenie na obrót usługami w RP. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 2), 3), oraz 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4. 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków), 4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków), 4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków); 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentuów, o których mowa w pkt. 4). oraz 6). - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. II.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. Uwaga! Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej dotyczącej innego podmiotu; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. UWAGA Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składany jest wniosek. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia wniosków na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 1) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 3) Wielkość lub zakres: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PLN-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienie jest usługa wykonania kompleksowej defektacji i naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z podziałem na 2 części (zadania): Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. Zadanie nr 2: Wykonanie naprawy noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych (Gogle noktowizyjne: MU-3, MU-3A, MU-3AD, PNL-2A, PNL-2AD) w ilości 91 kpl. II.2.2) Informacje o opcjach: Zadanie nr 1: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca winien złożyć wraz z wnioskiem: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 2) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem - załącznik nr 2 do wniosku. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję uzyskaną w myśl ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2001 r. nr 67 poz. 679 ze zm.) obejmującą uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie WT II, WT VIIl, WT IX określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. z 2001 r. nr 145 poz. 1625 3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego winien posiadać: 1) koncesję na wykonanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonania naprawy) wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy; 2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP - zezwolenie na obrót usługami w RP. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 2), 3), oraz 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4. 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków), 4.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków), 4.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków); 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentuów, o których mowa w pkt. 4). oraz 6). - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków). 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 oraz 131e ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. II.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową. Do potwierdzenia informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości niezbędnej do wykazania spełnienia warunku, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć informację dotyczącą tych podmiotów. Uwaga! Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 1) dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej innego podmiotu; 2) oświadczenia wykonawcy określającego: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa wniosek na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składany jest wniosek. W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia wniosków na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 1) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) Informacje o częściach zamówienia: Część 1, 3) Wielkość lub zakres: Wykonanie kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych (Gogle noktowizyjne: MU-3A, PNL-2A, PNL-2AD, Noktowizor strzelecki: PCS-5_1, PCS-5, PCS-6, Lornetka noktowizyjna: NPL-1, NPL-1M, PNS-1, Celownik dzienno – nocny: CDN-1) w ilości 439 kpl., w tym: zamówienie gwarantowane 139 kpl., zamówienie opcjonalne 300 kpl.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.