Search

Poland-Warsaw: Cleaning services

Contract Award

General Information

Poland
   WARSAW
   eu:33236-2014
   Jan 30, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE
WARSAW
Poland
   www.wam.net.pl

Goods, Works and Services

Tree pruning and hedge trimming   Building-cleaning services   Cleaning services  

Summary

      

Notice type: 01303 - Contract award
5
EU Official Journal Publication: 21/2014, #33236-2014
Referenced Document Number: 360576-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: Name and address of economic operator in favour of whom the contract award
decision has been taken
Impel Cleaning Sp z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
POLAND

IN-OL Wiesław Koprowicz
ul. Zdrowotna 10
04-437 Warszawa
POLAND

Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak
ul. Klemensiewicza 5a/32
01-318 Warszawa
POLAND

Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa

Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa
POLAND

Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa
POLAND

PHU Bog-Art Krystyna Bogucka
ul. Husarska 19/25
05-120 Legionowo
POLAND

IN-OL Wiesław Koprowicz
ul. Zdrowotna 10
04-437 Warszawa
POLAND

Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Olszewska 14/20
Contact point(s): OREG Warszawa WAM, ul. Olszewska 14/20, Warszawa
For the attention of: Agata Jurewicz
00-792 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 225652450
E-mail: warszawa@wam.com.pl
Fax: +48 225652513
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.wam.net.pl
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
90910000, 90911200, 77340000
Description
Cleaning services.
Building-cleaning services.
Tree pruning and hedge trimming.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Lowest offer 22 556,46 and highest offer 614 973,29 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Section V: Award of contract
Contract No: 1
Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Impel Cleaning Sp z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 614 973,29 and highest offer 622 393,63 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
IN-OL Wiesław Koprowicz
ul. Zdrowotna 10
04-437 Warszawa
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 200 130,51 and highest offer 308 573,74 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak
ul. Klemensiewicza 5a/32
01-318 Warszawa
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 76 498,41 and highest offer 124 615,41 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 35 583,87 and highest offer 75 934,11 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 51 983,01 and highest offer 160 717,67 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 6
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Miko Piotr Jakubowski
ul. Palestyńska 8/11
03-321 Warszawa
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 22 556,46 and highest offer 52 767,23 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 7
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
PHU Bog-Art Krystyna Bogucka
ul. Husarska 19/25
05-120 Legionowo
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 31 992,36 and highest offer 114 280,50 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: OWDO-DZP.7720.32.2013
Lot No: 8
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
IN-OL Wiesław Koprowicz
ul. Zdrowotna 10
04-437 Warszawa
POLAND
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Lowest offer 28 045,40 and highest offer 182 686,58 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23


Original Text

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 Punkt kontaktowy: OREG Warszawa WAM, ul. Olszewska 14/20, Warszawa Osoba do kontaktów: Agata Jurewicz 00-792 Warszawa POLSKA Tel.: +48 225652450 E-mail: warszawa@wam.com.pl Faks: +48 225652513 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wam.net.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd krajowy lub federalny I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Budownictwo i obiekty komunalne Inny: Wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzatania terenów zewnetrzynch nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem Kod NUTS II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków mieszkalnych i administracyjno-biurowych Skarbu Państwa oraz terenów przylegających i nieprzylegających do budynków Skarbu Państwa, będących we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie, w podziale na 8 części. Realizacja usługi polegać będzie na:: 1) Stałym utrzymaniu porządku i czystości wewnątrz budynków mieszkalnych Skarbu Państwa – zgodnie z zakresami czynności wyszczególnionymi w załącznikach do umowy. Usługa realizowana będzie w dni robocze, w miesiącach określonych w załącznikach do umowy. 2) Utrzymaniu porządku i czystości wewnątrz budynków administracyjno-biurowych Skarbu Państwa – zgodnie z zakresami czynności wyszczególnionymi w załącznikach do umowy. Usługa realizowana będzie w dni robocze, w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 3) Stałym utrzymaniu terenów zewnętrznych przylegających i nieprzylegających do budynków Skarbu Państwa - zgodnie z zakresami czynności wyszczególnionymi w załącznikach do umowy. Usługa realizowana będzie codziennie, w miesiącach określonych w umowie. 4) Doraźnym sprzątaniu terenów zewnętrznych nieprzyległych do budynków SP - zgodnie z zakresami czynności wyszczególnionymi w załącznikach do umowy, w miesiącach określonych w umowie. Sprzątanie realizowane będzie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie tej usługi (wskazanie miejscowości i numeru działki, oraz kosztu realizowanej usługi). Szczegółowy wykaz prac wskazany jest w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do wzoru umowy, która stanowi załącznik do SIWZ. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90910000, 90911200, 77340000 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Najniższa oferta 22 556,46 i najwyższa oferta 614 973,29 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą OWDO-DZP.7720.32.2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 208-360576 z dnia 25.10.2013 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Sprzatanie powierzchni wewnętrznych budynków SP, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnetrznych przy budynkach SP oraz stałego i doraźnego sprzatania terenów zewnetrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 częsci V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 24.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Impel Cleaning Sp z o.o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 614 973,29 i najwyższa oferta 622 393,63 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 2 - Nazwa: Sprzatanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzatania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków SP w podziale na 8 czesci V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia IN-OL Wiesław Koprowicz ul. Zdrowotna 10 04-437 Warszawa POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 200 130,51 i najwyższa oferta 308 573,74 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 3 - Nazwa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części. V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Przedsiębiorstwo Usługowe S.O.S. Barwit Barbara Jakubczak ul. Klemensiewicza 5a/32 01-318 Warszawa POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 76 498,41 i najwyższa oferta 124 615,41 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 4 - Nazwa: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części. V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Miko Piotr Jakubowski ul. Palestyńska 8/11 03-321 Warszawa V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 35 583,87 i najwyższa oferta 75 934,11 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 5 - Nazwa: „Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części” V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Miko Piotr Jakubowski ul. Palestyńska 8/11 03-321 Warszawa POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 51 983,01 i najwyższa oferta 160 717,67 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 6 - Nazwa: „Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części” V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Miko Piotr Jakubowski ul. Palestyńska 8/11 03-321 Warszawa POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 22 556,46 i najwyższa oferta 52 767,23 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 7 - Nazwa: „Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części” V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia PHU Bog-Art Krystyna Bogucka ul. Husarska 19/25 05-120 Legionowo POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 31 992,36 i najwyższa oferta 114 280,50 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: OWDO-DZP.7720.32.2013 Część nr: 8 - Nazwa: „Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach Skarbu Państwa oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków Skarbu Państwa w podziale na 8 części” V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 27.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia IN-OL Wiesław Koprowicz ul. Zdrowotna 10 04-437 Warszawa POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 28 045,40 i najwyższa oferta 182 686,58 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28.1.2014
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.