Search

Poland-Szczecin: Dialysis solutions

Request For Proposals

General Information

Poland
   SZCZECIN
   eu:12794-2014
   Jan 30, 2014
   Feb 25, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE
SZCZECIN
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Renal fluid   Dialysis solutions  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 10/2014, #12794-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Contact point(s): Dział zamówień Publicznych
For the attention of: Wioletta Sybal
70-111 Szczecin
POLAND
Telephone: +48 914661088
E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl
Fax: +48 914661113
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.spsk2.pum.edu.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33692800, 33181510
Description
Dialysis solutions.
Renal fluid.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.2.2014 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Jan 30, 2014


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 21/2014, #32369-2014
Referenced Document Number: 12794-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al.
Powstańców Wielkopolskich 72, For the attention of: Wioletta Sybal,
Szczecin70-111, POLAND. Telephone: +48 914661088. Fax: +48 914661113.
E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 15.1.2014,
2014/S 10-012794)
Instead of:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania
Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia:
1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane
wyroby medyczne jednorazowego użytku, określone w pkt. 1-8 Formularza cen
jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) , zgodnie z treścią
załącznika nr 6,
Read:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania
Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia:
1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane
wyroby medyczne jednorazowego użytku, określone w pkt 1-8 oraz 12-14
Formularza cen jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679), zgodnie z treścią
załącznika nr 6
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Modyfikacja SIWZ polega na tym, że:
— modyfikuje się obecne zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz
ilości,
— dodaje się do przedmiotu zamówienia 3 pozycje:
1 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową –
Ilość 400
2 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową
do leczenia wstrząsu septycznego – Ilość 200
3 Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych – Ilość 200
Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej szpitala
oraz na tablicy ogłoszeń na więcej niż 22 dni przed terminem składania
ofert w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i
otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa dnia 25.2.2014 r. o godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.2.2014 r. o godz. 11:00
w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu
Technicznego, pok. nr 11.
Zamawiający przekazał Wykonawcom poprawiony Formularz cen jednostkowych.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 000288900 al. Powstańców Wielkopolskich 72 Punkt kontaktowy: Dział zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal 70-111 Szczecin POLSKA Tel.: +48 914661088 E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl Faks: +48 914661113 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spsk2.pum.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą 10 aparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Połączenie powyższych form Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba zamawiającego. Kod NUTS PL424 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Postępowanie na dostawę: sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą 10 aparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33692800, 33181510 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz płynów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z Dzierżawą 10 sztuk aparatów do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych. Szacunkowa wartość bez VAT: 7 857 000 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 85 000,00 PLN. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Środki własne zamawiającego z bieżącej działalności. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z ustawą PZP. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pkt. VI SIWZ. Wykluczenie wykonawców z postępowania (art. 24 PZP) oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 PZP. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty; 2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 PZP - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2.7 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 PZP - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 , 10 i 11 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: - zamiast dokumentów wymienionych w ppkt 2.2- 2.4 oraz 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - zamiast dokumentu wymienionego w ppkt 2.5 i 2.7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 , 10 i 11 PZP – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt VI SIWZ ppkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. W celu ustalenia czy nie zachodzą podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP Zamawiający żąda załączenia do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej-według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Lista podmiotów oraz informacja winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. UWAGA: 7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) PZP a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wówczas Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych w pkt VI SIWZ ppkt 2-6 Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. PKT. VII. SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w tym zakresie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi 1.2. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VIII ppkt 2 SIWZ. 1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie przynajmniej 1 głównego zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VIII ppkt. 3 SIWZ. 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku. 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 4 SIWZ; 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 2.1. W celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem, z którego zasobów będzie korzystał wykonawca gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda przedłożenia: a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa. b) umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podmiotem oddającym swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy względnie innego dokumentu określającego sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że podmiot udostępniający swoje zasoby finansowe posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejsze od kwoty udostępnianych środków finansowych - w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których w art. 22 ust 1 pkt 4 PZP polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. PKT. VIII. SIWZ. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP) 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia: 1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w tym celu wykonawcy mogą wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 2.1.Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami stanowiącymi przedmiot zamówienia w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. Wykazu wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. WAŻNE: Jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania dostaw przedkłada poświadczenie bądź referencje, to dokument ten powinien być podpisany przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku przedłożenia poświadczeń (referencji) podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego uprawnione. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 4.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. PKT. IX. SIWZ. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku, określone w pkt. 1-8 Formularza cen jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) , zgodnie z treścią załącznika nr 6, 1.2. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP oferowany płyn substytucyjny do hemofiltracji – dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 06.09.2001r. – Prawo farmaceutyczne. 1.3. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP oferowane aparaty, Dializat Ci-Ca K2, Cytrynian sodu , zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), a/ deklaracji zgodności, b/ certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, c/ kopii zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie/powiadomienie do obrotu i używania. 1.3.1. Dokumenty wymienione w ppkt 1.2 lit. b) i c) należy załączyć wówczas, gdy są wymagane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). Uwaga: Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1.2. i 1.3. powinny stanowić załączniki do formularza szczegółowego opisu oferowanego wyrobu. Na dokumentach zaleca się podać numer pozycji w zadaniu, do której odnosi się dany dokument . 1.4. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt posiada wszystkie parametry i właściwości określone w załączniku nr 7 do Formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia ulotek, folderów, instrukcji obsługi , dokumentacji techniczno-ruchowej bądź innych dokumentów, określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta ”, zawierających potwierdzenie wymaganych parametrów i właściwości. Materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego aparatu. W przypadku, gdy producent oferowanego aparatu ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA!!!: Materiały informacyjne mogą być wystawione przez autoryzowanego przedstawiciela bądź dystrybutora oferowanego sprzętu wyłącznie w przypadku jeżeli autoryzowany przedstawiciel bądź dystrybutor nie jest jednocześnie wykonawcą składającym ofertę . Na folderach , ulotkach , instrukcjach , DTR winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna informacja świadcząca o tym , że w/w materiały zawierają dane opracowane przez producenta . Natomiast inne materiały informacyjne , które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania przetargowego winny być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią imienną osoby składającej podpis. 2. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie: x pieniędzy – kopia przelewu x gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w Zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP/220/07/14. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 25.2.2014 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 25.2.2014 - 11:00 Miejscowość: Szczecin. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne --- VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań UZP ul. Postępu 17 a 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.1.2014
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, Szczecin70-111, POLSKA. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.1.2014, 2014/S 10-012794) Zamiast: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku, określone w pkt. 1-8 Formularza cen jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) , zgodnie z treścią załącznika nr 6, Powinno być: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu na terytorium RP oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku, określone w pkt 1-8 oraz 12-14 Formularza cen jednostkowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679), zgodnie z treścią załącznika nr 6 Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Modyfikacja SIWZ polega na tym, że: — modyfikuje się obecne zapisy dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz ilości, — dodaje się do przedmiotu zamówienia 3 pozycje: 1 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową – Ilość 400 2 Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego – Ilość 200 3 Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych – Ilość 200 Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej szpitala oraz na tablicy ogłoszeń na więcej niż 22 dni przed terminem składania ofert w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 1. Termin składania ofert upływa dnia 25.2.2014 r. o godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.2.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego, pok. nr 11. Zamawiający przekazał Wykonawcom poprawiony Formularz cen jednostkowych.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.