Search

Poland-Bogdaniec: Forestry services

Contract Award

General Information

Poland
   BOGDANIEC
   eu:798-2014
   Jan 2, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOGDANIEC REPREZENTOWANE PRZEZ P.PIOTRA PIETKUNA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BOGDANIEC
BOGDANIEC
Poland
   www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec

Goods, Works and Services

Forestry services  

Summary

      

Notice type: 01303 - Contract award
4
EU Official Journal Publication: 1/2014, #798-2014
Referenced Document Number: 376133-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender
Successful Bidder: Name and address of economic operator in favour of whom the contract award
decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński
Jenin ul. Gorzowska 123
66-450 Bogdaniec
POLAND
E-mail: doswiadczynski@wp.pl

Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Mosina 27
66-460 Witnica
POLAND

Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź
Dargomyśl 50
74-404 Cychry
POLAND

Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska
Baczyna Osiedle Młodych 2
66-433 Lubiszyn
POLAND

Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca
Wysoka 74
66-433 Lubiszyn
POLAND

Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND

Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND

Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec reprezentowane
przez p.Piotra Pietkuna Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec
Leśna 17
Contact point(s): Leśna 17, Bogdaniec
For the attention of: Artur Tutka
66-450 Bogdaniec
POLAND
Telephone: +48 957284350
E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957284353
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
77200000
Description
Forestry services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 8 206 479,60 PLN
Excluding VAT
Section V: Award of contract
Contract No: Z-2710-1/1/13
Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński
Jenin ul. Gorzowska 123
66-450 Bogdaniec
POLAND
E-mail: doswiadczynski@wp.pl
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 910 717,53 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 967 841 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/2/13
Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Mosina 27
66-460 Witnica
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 463 570,82 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 413 399,50 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/7/13
Lot No: 7
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź
Dargomyśl 50
74-404 Cychry
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 164 948,14 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 147 098 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/5/13
Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska
Baczyna Osiedle Młodych 2
66-433 Lubiszyn
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 237 393,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 260 630,40 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/4/13
Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca
Wysoka 74
66-433 Lubiszyn
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 507 766,44 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 507 670,90 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/3/13
Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 811 461,49 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 769 426,20 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/6/13
Lot No: 6
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 175 680,20 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 140 413,60 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1


Original Text

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec reprezentowane przez p.Piotra Pietkuna Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec Leśna 17 Punkt kontaktowy: Leśna 17, Bogdaniec Osoba do kontaktów: Artur Tutka 66-450 Bogdaniec POLSKA Tel.: +48 957284350 E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl Faks: +48 957284353 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec w roku 2014. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Bogdaniec. Kod NUTS PL431 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, a także szkółkarstwa w roku 2014. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77200000 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 8 206 479,60 PLN Bez VAT Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 1. cena usługi. Waga 85 2. doświadczenie wykonawcy. Waga 5 3. potencjał ludzki. Waga 5 4. sprzęt. Waga 5 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą Z-2710-1/13 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 216-376133 z dnia 7.11.2013 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: Z-2710-1/1/13 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Łupowo, Motylewo, Nowiny V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński Jenin ul. Gorzowska 123 66-450 Bogdaniec POLSKA E-mail: doswiadczynski@wp.pl V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 910 717,53 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 967 841 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/2/13 Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Białcz, Ustronie, Witnica V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański Mosina 27 66-460 Witnica POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 463 570,82 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 413 399,50 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/7/13 Część nr: 7 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictw Zacisze, Witnica z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź Dargomyśl 50 74-404 Cychry POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 164 948,14 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 147 098 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/5/13 Część nr: 5 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na Szkółce leśnej V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska Baczyna Osiedle Młodych 2 66-433 Lubiszyn POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 237 393,30 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 260 630,40 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/4/13 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Marwice, Wysoka, Lubiszyn, Tarnów V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca Wysoka 74 66-433 Lubiszyn POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 507 766,44 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 507 670,90 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/3/13 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Mosina, Łąkomin, Zacisze V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Strażacka 17 C 66-015 Przylep POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 811 461,49 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 769 426,20 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Nieznana Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: hodowla, ochrona lasu, ochrona p.poż. - 100%, pozyskanie, zrywka drewna - 60 % Zamówienie nr: Z-2710-1/6/13 Część nr: 6 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictw Tarnów, Mosina, Łąkomin z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Strażacka 17 C 66-015 Przylep POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 175 680,20 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 140 413,60 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: Zamawiający, w stosunku do zamówień określonych w pakietach 1-7, przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego liczonych odrębnie dla każdego z pakietów. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć Przedmiot Umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą. VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i pkt. 22.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu”. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 2 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803 VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.12.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.