Poland-Bogdaniec: Forestry services

Contract Award

General Information

Poland
   BOGDANIEC
   eu:798-2014
   Jan 2, 2014
   SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOGDANIEC REPREZENTOWANE PRZEZ P.PIOTRA PIETKUNA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BOGDANIEC
   Polish

Contact information

   SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOGDANIEC REPREZENTOWANE PRZEZ P.PIOTRA PIETKUNA NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BOGDANIEC
BOGDANIEC
Poland
   www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec

Goods, Works and Services

Forestry services  

Summary

      

Notice type: 01303 - Contract award
4
EU Official Journal Publication: 1/2014, #798-2014
Referenced Document Number: 376133-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender
Successful Bidder: Name and address of economic operator in favour of whom the contract award
decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński
Jenin ul. Gorzowska 123
66-450 Bogdaniec
POLAND
E-mail: doswiadczynski@wp.pl

Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Mosina 27
66-460 Witnica
POLAND

Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź
Dargomyśl 50
74-404 Cychry
POLAND

Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska
Baczyna Osiedle Młodych 2
66-433 Lubiszyn
POLAND

Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca
Wysoka 74
66-433 Lubiszyn
POLAND

Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND

Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND

Contract award notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec reprezentowane
przez p.Piotra Pietkuna Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec
Leśna 17
Contact point(s): Leśna 17, Bogdaniec
For the attention of: Artur Tutka
66-450 Bogdaniec
POLAND
Telephone: +48 957284350
E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957284353
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
77200000
Description
Forestry services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 8 206 479,60 PLN
Excluding VAT
Section V: Award of contract
Contract No: Z-2710-1/1/13
Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński
Jenin ul. Gorzowska 123
66-450 Bogdaniec
POLAND
E-mail: doswiadczynski@wp.pl
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 910 717,53 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 967 841 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/2/13
Lot No: 4
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański
Mosina 27
66-460 Witnica
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 463 570,82 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 413 399,50 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/7/13
Lot No: 7
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź
Dargomyśl 50
74-404 Cychry
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 164 948,14 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 147 098 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/5/13
Lot No: 5
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska
Baczyna Osiedle Młodych 2
66-433 Lubiszyn
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 237 393,30 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 260 630,40 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/4/13
Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca
Wysoka 74
66-433 Lubiszyn
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 507 766,44 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 507 670,90 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/3/13
Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 1 811 461,49 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 769 426,20 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
Contract No: Z-2710-1/6/13
Lot No: 6
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica
ul. Strażacka 17 C
66-015 Przylep
POLAND
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 175 680,20 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 140 413,60 PLN
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1


Original Text

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec reprezentowane przez p.Piotra Pietkuna Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec Leśna 17 Punkt kontaktowy: Leśna 17, Bogdaniec Osoba do kontaktów: Artur Tutka 66-450 Bogdaniec POLSKA Tel.: +48 957284350 E-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl Faks: +48 957284353 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecin.lasy.gov.pl/bogdaniec I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: gospodarka leśna, leśnictwo, pozyskanie drewna I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec w roku 2014. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Nadleśnictwa Bogdaniec. Kod NUTS PL431 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, a także szkółkarstwa w roku 2014. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 77200000 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 8 206 479,60 PLN Bez VAT Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 1. cena usługi. Waga 85 2. doświadczenie wykonawcy. Waga 5 3. potencjał ludzki. Waga 5 4. sprzęt. Waga 5 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą Z-2710-1/13 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 216-376133 z dnia 7.11.2013 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: Z-2710-1/1/13 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Łupowo, Motylewo, Nowiny V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Wojciech Doświadczyński Jenin ul. Gorzowska 123 66-450 Bogdaniec POLSKA E-mail: doswiadczynski@wp.pl V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 910 717,53 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 967 841 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/2/13 Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Białcz, Ustronie, Witnica V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum : Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Robert Szymański Mosina 27 66-460 Witnica POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 463 570,82 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 413 399,50 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/7/13 Część nr: 7 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictw Zacisze, Witnica z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum: Pełnomocnik Usługi Leśne Krzysztof Wlaź Dargomyśl 50 74-404 Cychry POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 164 948,14 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 147 098 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/5/13 Część nr: 5 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na Szkółce leśnej V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum Pełnomocnik Usługi Leśne Marianna Kryńska Baczyna Osiedle Młodych 2 66-433 Lubiszyn POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 237 393,30 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 260 630,40 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/4/13 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Marwice, Wysoka, Lubiszyn, Tarnów V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 30.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konsorcjum: Pełnomocnik Zakład Usług Leśnych Daniel zabojsca Wysoka 74 66-433 Lubiszyn POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 2 507 766,44 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 2 507 670,90 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Zamówienie nr: Z-2710-1/3/13 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Mosina, Łąkomin, Zacisze V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Strażacka 17 C 66-015 Przylep POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 811 461,49 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 1 769 426,20 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Nieznana Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: hodowla, ochrona lasu, ochrona p.poż. - 100%, pozyskanie, zrywka drewna - 60 % Zamówienie nr: Z-2710-1/6/13 Część nr: 6 - Nazwa: Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictw Tarnów, Mosina, Łąkomin z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 7 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Strażacka 17 C 66-015 Przylep POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 175 680,20 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 140 413,60 PLN Bez VAT Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: liczbę lat: 1 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: Zamawiający, w stosunku do zamówień określonych w pakietach 1-7, przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego liczonych odrębnie dla każdego z pakietów. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć Przedmiot Umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą. VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i pkt. 22.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu”. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 2 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803 VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.12.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.