Search

Poland-Chęciny: Orthopaedic implants

Request For Proposals

General Information

Poland
   CHĘCINY
   221-2014
   Jan 23, 2014
   Feb 13, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE
CHĘCINY
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Orthopaedic implants  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 1/2014, #221-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
For the attention of: Stefan Syzdół
26-060 Chęciny
POLAND
Telephone: +48 413465240
E-mail: dzamp@poczta.onet.pl
Fax: +48 413465567
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.bip.czerwonagora.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33183100
Description
Orthopaedic implants.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.2.2014 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Jan 7, 2014


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 4/2014, #3451-2014
Referenced Document Number: 221-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul.
Czerwona Góra 10, For the attention of: Stefan Syzdół, Chęciny26-060,
POLAND. Telephone: +48 413465240. Fax: +48 413465567. E-mail:
dzamp@poczta.onet.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.1.2014,
2014/S 1-000221)
Instead of:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa endoprotez.
Zadanie nr 1 – Biodro bezcementowe, Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed
bearing, mobile bearing oraz protezazawiasowa S-ROM), Kolano.
Zadanie nr 2 – Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy
hipoalergiczne stawu kolanowego.
Zadanie nr 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy
rewizyjne stawu biodrowego,endoprotezy stawu kolanowego, endoproteza
bezcementowa o trzpieniu STD. przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym,
endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona.
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 3:
Nazwa: Zadanie nr 3
1)
Krótki opis
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy stawu biodrowego,
endoprotezy stawukolanowego, endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD.,
przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym,endoproteza stawu barkowego,
połowicza, całkowita, odwrócona
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 4:
Brak określenia przedmiotu zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 15 000,00
PLN, Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, Zadanie nr 3 – 22 000,00 PLN.
Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa endoprotez.
Zadanie nr 1 – Biodro bezcementowe, Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed
bearing, mobile bearing oraz protezazawiasowa S-ROM), Kolano.
Zadanie nr 2 – Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy
hipoalergiczne stawu kolanowego.
Zadanie nr 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy
rewizyjne stawu biodrowego,endoprotezy stawu kolanowego,
Zadanie nr 4 endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD. przynasadowym,
szyjkowo-przynasadowym, endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita,
odwrócona.
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 3:
Nazwa: Zadanie nr 3
1)
Krótki opis
Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy stawu biodrowego,
endoprotezy stawukolanowego,
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 4:
Nazwa: Zadanie nr 3
1)
Krótki opis
Endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD., przynasadowym,
szyjkowo-przynasadowym,endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita,
odwrócona
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33183100
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 15 000,00
PLN, Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, Zadanie nr 3 – 10 000,00 PLN, zadanie
nr 4- 12 000,00 PLN.


Update: Jan 23, 2014


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 16/2014, #23896-2014
Referenced Document Number: 221-2014
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul.
Czerwona Góra 10, For the attention of: Stefan Syzdół, Chęciny26-060,
POLAND. Telephone: +48 413465240. Fax: +48 413465567. E-mail:
dzamp@poczta.onet.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2.1.2014,
2014/S 1-000221)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
10.02.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.02.2014 (10:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
13.02.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
13.02.2014 (10:30)
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10 Osoba do kontaktów: Stefan Syzdół 26-060 Chęciny POLSKA Tel.: +48 413465240 E-mail: dzamp@poczta.onet.pl Faks: +48 413465567 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.czerwonagora.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa endoprotez. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa endoprotez. Zadanie nr 1 – Biodro bezcementowe, Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz proteza zawiasowa S-ROM), Kolano. Zadanie nr 2 – Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy hipoalergiczne stawu kolanowego. Zadanie nr 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego, endoprotezy stawu kolanowego, endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD. przynasadowym, szyjkowo- przynasadowym, endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie powyżej 200 000 EUR. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.3.2014. Zakończenie 28.2.2015 Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 1) Krótki opis Biodro bezcementowe, kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz proteza zawiasowa S-ROM), Kolano 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 1) Krótki opis Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy hipoalergiczne stawu kolanowego 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 1) Krótki opis Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy stawu biodrowego, endoprotezy stawu kolanowego, endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD., przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym, endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 15 000,00 PLN, Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, Zadanie nr 3 – 22 000,00 PLN. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 Ustawy, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; A. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. B. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1. o których mowa w punkcie 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2. o którym mowa w punkcie pkt. 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy; D. Dokumenty, o których mowa w punkcie C ppkt. 1a i 1c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie C ppkt. 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. E. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie D, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w punkcie D niniejszego rozdziału. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZ-452-2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.2.2014 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 10.2.2014 - 10:30 Miejscowość: Siedziba Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust. 1 Pzp, 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31.12.2013
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, Osoba do kontaktów: Stefan Syzdół, Chęciny26-060, POLSKA. Tel.: +48 413465240. Faks: +48 413465567. E-mail: dzamp@poczta.onet.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.1.2014, 2014/S 1-000221) Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa endoprotez. Zadanie nr 1 – Biodro bezcementowe, Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz protezazawiasowa S-ROM), Kolano. Zadanie nr 2 – Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy hipoalergiczne stawu kolanowego. Zadanie nr 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego,endoprotezy stawu kolanowego, endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD. przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym, endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona. Informacje o częściach zamówienia: Część nr 3: Nazwa: Zadanie nr 3 1) Krótki opis Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy stawu biodrowego, endoprotezy stawukolanowego, endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD., przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym,endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Informacje o częściach zamówienia: Część nr 4: Brak określenia przedmiotu zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 15 000,00 PLN, Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, Zadanie nr 3 – 22 000,00 PLN. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa endoprotez. Zadanie nr 1 – Biodro bezcementowe, Kolano rewizja w 3 opcjach (fixed bearing, mobile bearing oraz protezazawiasowa S-ROM), Kolano. Zadanie nr 2 – Endoprotezy hipoalergiczne stawu biodrowego, endoprotezy hipoalergiczne stawu kolanowego. Zadanie nr 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego,endoprotezy stawu kolanowego, Zadanie nr 4 endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD. przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym, endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona. Informacje o częściach zamówienia: Część nr 3: Nazwa: Zadanie nr 3 1) Krótki opis Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, endoprotezy stawu biodrowego, endoprotezy stawukolanowego, 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Informacje o częściach zamówienia: Część nr 4: Nazwa: Zadanie nr 3 1) Krótki opis Endoproteza bezcementowa o trzpieniu STD., przynasadowym, szyjkowo-przynasadowym,endoproteza stawu barkowego, połowicza, całkowita, odwrócona 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33183100 3) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 15 000,00 PLN, Zadanie nr 2 – 12 000,00 PLN, Zadanie nr 3 – 10 000,00 PLN, zadanie nr 4- 12 000,00 PLN.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, Osoba do kontaktów: Stefan Syzdół, Chęciny26-060, POLSKA. Tel.: +48 413465240. Faks: +48 413465567. E-mail: dzamp@poczta.onet.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.1.2014, 2014/S 1-000221) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.02.2014 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.02.2014 (10:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.02.2014 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.02.2014 (10:30)
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.