Search

Poland-Lubomia: Construction work

Request For Proposals

General Information

Poland
   LUBOMIA
   eu:392772-2013
   Jan 17, 2014
   Jan 31, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   GMINA LUBOMIA
LUBOMIA
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Site preparation and clearance work   Construction work for water and sewage pipelines   Installation of road signs   Scrub-removal work   Construction work for communication lines   Plumbing and sanitary works   Demolition, site preparation and clearance work   Culverts   Roadworks   Tree-cutting services   Construction work   Dismantling works   Construction, foundation and surface works for highways, roads   Construction-related services  

Summary

      

Notice type: 01102 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 226/2013, #392772-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Works
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Lubomia
ul. Szkolna 1
Contact point(s): Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia
For the attention of: Maria Kołodziejska
44-360 Lubomia
POLAND
Telephone: +48 324516614
E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl
Fax: +48 324516628
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.lubomia.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
45000000, 45111000, 45111200, 45111220, 45111300, 45221220, 45231300,
45231600, 45233000, 45233140, 45233290, 45330000, 71500000, 77211400
Description
Construction work.
Demolition, site preparation and clearance work.
Site preparation and clearance work.
Scrub-removal work.
Dismantling works.
Culverts.
Construction work for water and sewage pipelines.
Construction work for communication lines.
Construction, foundation and surface works for highways, roads.
Roadworks.
Installation of road signs.
Plumbing and sanitary works.
Construction-related services.
Tree-cutting services.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.1.2014 - 09:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Dec 27, 2013


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 250/2013, #438132-2013
Referenced Document Number: 392772-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, For the attention of: Maria Kołodziejska,
Lubomia44-360, POLAND. Telephone: +48 324516614. Fax: +48 324516628.
E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.11.2013,
2013/S 226-392772)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
07.01.2014
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
21.01.2014


Update: Jan 17, 2014


Notice type: 011EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 12/2014, #16108-2014
Referenced Document Number: 392772-2013
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, For the attention of: Maria Kołodziejska,
Lubomia44-360, POLAND. Telephone: +48 324516614. Fax: +48 324516628.
E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 21.11.2013,
2013/S 226-392772)
Instead of:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID.
Układ drogowy
[...]
Łącznie zaprojektowano:
- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28782 m2
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7100 m2
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1046 m2
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne.
Kanalizacja sanitarna
[...]
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6595 m.
Kanalizacja deszczowa
[...]
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6052 m.
Sieć wodociągowa
[...]
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6645 m.
Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę
Drogi
[...]
Łącznie zaprojektowano:
- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3321 m2
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne
Kanalizacja sanitarna
[...]
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2041 m.
Kanalizacja deszczowa
[...]
Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1063 m.
[...]
Sieć wodociągowa
[...]
Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1736 m.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
21.01.2014
Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID.
Układ drogowy
[...]
Łącznie zaprojektowano:
- nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego
- nawierzchnie chodników z kostki betonowej
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej
zgodnie z przedmiarem robót.
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne.
Kanalizacja sanitarna
[...]
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiarem
robót.
Kanalizacja deszczowa
[...]
Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z
przedmiarem robót.
Sieć wodociągowa
[...]
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem
robót.
Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę
Drogi
[...]
Łącznie zaprojektowano:
- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej
zgodnie z przedmiarem robót
Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne
Kanalizacja sanitarna
[...]
Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiarem
robót.
Kanalizacja deszczowa
[...]
Jest:
Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z przedmiarem
robót.
[...]
Sieć wodociągowa
[...]
Długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem robót .
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
31.01.2014
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Lubomia ul. Szkolna 1 Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia Osoba do kontaktów: Maria Kołodziejska 44-360 Lubomia POLSKA Tel.: +48 324516614 E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl Faks: +48 324516628 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubomia.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej dla „Nowej Wsi” w Gminie Lubomia”. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Roboty budowlane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nowa Wieś sołectwo Syrynia, Gmina Lubomia, powiat wodzisławski, województwo śląskie. Kod NUTS PL227 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest „Budowa infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej” we wsi Syrynia w Gminie Lubomia - budowa infrastruktury Nowej Wsi – terenu zamiennego dla mieszkańców wsi Nieboczowy likwidowanej w związku z przygotowaniami do budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder). Zamierzenie ma na celu budowę dróg oraz uzbrojenie w media działek – terenów zamiennych nabywanych w drodze zamiany gruntów przez mieszkańców wsi Nieboczowy. Budowa infrastruktury obejmuje Roboty do wykonania na podstawie czterech decyzji: — Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach dróg gminnych wraz z infrastrukturą związaną z budową tychże dróg, tj. wszystkie sieci w pasach dróg gminnych, odprowadzenie wód deszczowych. — Decyzja o pozwoleniu na budowę w zakresie dróg wewnętrznych z przynależną infrastrukturą, oraz sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej poza drogami gminnymi nie objętej postępowaniem ZRID. — Decyzja o pozwoleniu na budowę na terenach zamkniętych w zakresie przejść pod torami PKP infrastruktury nie objętej postępowaniem ZRID. — Decyzja o pozwoleniu na budowę w zakresie przejść infrastrukturą pod drogą wojewódzką nr DW936 nie objętej postępowaniem ZRID. Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID. Układ drogowy Cały układ drogowy zaprojektowano zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, którego linie rozgraniczające stanowią treść mapy geodezyjnej. Projektowany układ drogowy oparty jest na istniejących drogach gminnych – ul. Kolejowa i ul. Dąbrowy. W śladzie tych dróg zaprojektowano drogi publiczne, gminne, klasy L (lokalne) oraz klasy D (dojazdowe). Obok tych dróg zaprojektowano drogi wewnętrzne, gminne, o parametrach technicznych jak dla dróg klasy D (dojazdowe). Projektowany układ dróg posiadać będzie powiązanie: — od strony zachodniej z drogą powiatową nr 3512 S w km 10+958,4 (ul. Raciborska), — od strony północnej z drogą gminną (ul. Młyńska) na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Dąbrowy). Projektuje się również przebudowę przejazdu kolejowego – ul. Kolejowej przez torowisko linii nr 192 Syrynia-Pszów w km 2,668. Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanych dróg publicznych: klasa techniczna L szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa prędkość projektowa 30 km/h szerokość jezdni 6,0 m chodnik wydzielony, jednostronny 2,0 m kategoria obciążenia ruchem KR3 klasa techniczna D szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 lub 10,0 m droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa prędkość projektowa 30 km/h szerokość jezdni 5,0-5,5 m chodnik wydzielony, jednostronny 2,0 m kategoria obciążenia ruchem KR3 Przebieg niwelet projektowanych dróg zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych istniejącego terenu z jednoczesnym zachowaniem: — wymaganych minimalnych i maksymalnych spadków umożliwiających prawidłowe odwodnienie — utrzymania poziomu dotychczasowej niwelety na skrzyżowaniach z istniejącymi drogami (włączenie do ul. Raciborskiej i ul. Dąbrowy) i torem linii kolejowej — możliwości realizacji zjazdów na tereny bezpośrednio przyległe do dróg (przeznaczone na zabudowę mieszkalną, jednorodzinną) — optymalizacji zakresu i wielkości robót ziemnych. Zastosowano tzw. uliczne (tj. w krawężnikach) przekroje poprzeczne projektowanych dróg. Generalnie zastosowano na jezdniach przekrój o 2% nachyleniu jednostronnym. Przy każdej drodze (ulicy) publicznej zaprojektowano chodniki, (jednostronne), które posiadają 2 % spadek poprzeczny w kierunku jezdni. W nawiązaniu do proponowanego podziału terenu na działki budowlane zaprojektowano również zjazdy indywidualne na poszczególne działki (posesje). Wstępnie przyjęto lokalizację zjazdów centralnie w stosunku do działki budowlanej (posesji). Konstrukcję nawierzchni projektowanych dróg dostosowano do przewidywanych obciążeń ruchem kołowym i istniejących warunków gruntowo-wodnych. Generalnie zastosowano na nawierzchnie jezdni beton asfaltowy a na chodnikach i zjazdach na działki (posesje) kostkę betonową. Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodników odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych (kratki ściekowe) z osadnikiem z koszem. Wpusty te podłączone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej. Łącznie zaprojektowano: — nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28 782 m2, — nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7 100 m2, — nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1 046 m2. Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej dla całego zespołu urbanistycznego „nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Północną granicę opracowania stanowi ciek Syrynka, natomiast wschodnią ul. Dąbrowy a zachodnią ulica Kolejowa. Ścieki sanitarne z planowanego zespołu urbanistycznego (domy jednorodzinne) odprowadzane będą grawitacyjnie projektowanymi kanałami usytuowanymi w liniach rozgraniczających projektowanych dróg (poza jezdnią) oraz wzdłuż istniejącego rowu melioracji szczegółowej S14 do projektowanej oczyszczalni ścieków (objętej osobnym opracowaniem i osobnym postępowaniem formalno-prawnym) usytuowanej po północnej stronie obszaru opracowania przed ciekiem Syrynka. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną o średnicy Ø200 i Ø160 mm z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem (rura jednorodna, lita), łączonych na uszczelki. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano monolityczne uniwersalne studnie Ø1000, wzmocnione z pierścieniem zapobiegającym wypieraniu studni ku górze. We wszystkich studniach zaprojektowano pierścienie odciążające oraz włazy wypełnione betonem. Na studniach usytuowanych w pasie drogowym zaprojektowano włazy klasy D400 w terenach zielonych klasy B125. W celu umożliwienia włączenia przyłączy kanalizacyjnych z planowanych budynków, studnie zostaną wyposażone w uszczelki elastomerowe Ø200 lub Ø160 mm i zaślepione korkiem. Również w przypadku wyprowadzenia sięgaczy w kierunku planowanych budynków zostaną one również zaślepione korkiem. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6595 m. Kanalizacja deszczowa Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z projektowanego układu dróg gminnych i wewnętrznych dla zespołu urbanistycznego „Nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Zachodnią granicę opracowania stanowi ul. Raciborska, północną ciek Syrynka natomiast wschodnią ul. Dąbrowy. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dróg spływać będą do wpustów ulicznych z osadnikiem piasku a następnie systemem grawitacyjnej kanalizacji deszczowej do odbiornika (wylot do cieku Syrynka, rowu szczegółowego nr S-S14 (nr-74) i rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 3512S - zgodnie z operatem wodnoprawnym). Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano separatory z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem i by pasem wewnętrznym. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV Ø315- 400mm i studni PE Ø1000 mm. Wpusty deszczowe wykonane będą jako betonowe z osadnikiem piasku głębokości 1,5m. Kanalizacją deszczową zaprojektowano z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem (rura jednorodna, lita), łączonych na uszczelki o średnicy Ø 400 - 315 mm, natomiast włączenie wpustów ulicznych do kanalizacji zaprojektowano o średnicy Ø200 mm. Do oczyszczenia ścieków opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika zaprojektowano żelbetowe separatory substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym z by passem wewnętrznym oraz osadnikiem piasku. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6052 m. Sieć wodociągowa Zaprojektowano budowę pierścieniowej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę dla zespołu urbanistycznego „nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z wodociągu PCV Ø160 mm przy ul. Bukowskiej oraz z wodociągu PE Ø110mm przy ul. Kolejowej. Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy od Ø160 mm- Ø90 mm z rur PE100 RC SDR 11 kl. 100 PN 16 RC z taśmą lokalizacyjną łączonych na elektrozłącza. Na całej sieci wodociągowej rozmieszczono zasuwy oraz hydranty naziemne Ø80 mm. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6645 m. Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę Drogi Podstawowy układ drogowy oparty jest na istniejących drogach gminnych – ul. Kolejowa i ul. Dąbrowy. W śladzie tych dróg zaprojektowano drogi publiczne, gminne, klasy L i D (objęte osobnym postępowaniem). Uzupełniający układ dróg zaprojektowano jako drogi wewnętrzne, gminne, o parametrach technicznych jak dla dróg publicznych klasy D (dojazdowe). Drogi wewnętrzne posiadać będą powiązanie z projektowanymi drogami publicznymi. Dla dróg wewnętrznych przyjęto parametry techniczne w nawiązaniu do klasy D dróg publicznych: — szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m — droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa lub jednokierunkowa z ruchem pieszych po jezdni — szerokość jezdni 5,5 lub 4,0 m — kategoria obciążenia ruchem KR2 Przebieg projektowanych niwelet tych dróg zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych istniejącego terenu z jednoczesnym zachowaniem: — wymaganych minimalnych i maksymalnych spadków umożliwiających prawidłowe odwodnienie, — utrzymania poziomu włączenia do projektowanych dróg publicznych, — możliwości realizacji zjazdów na tereny bezpośrednio przyległe do dróg (przeznaczone na zabudowę mieszkalną, jednorodzinną), — optymalizacji zakresu i wielkości robót ziemnych. Zastosowano tzw. uliczne (tj. w krawężnikach) przekroje poprzeczne projektowanych dróg. Generalnie zastosowano na jezdniach przekrój o 2% nachyleniu do osi tych dróg. W nawiązaniu do proponowanego podziału terenu na działki budowlane zaprojektowano również zjazdy indywidualne na poszczególne działki (posesje). Wstępnie przyjęto lokalizację zjazdów centralnie w stosunku do działki budowlanej (posesji). Konstrukcję nawierzchni projektowanych dróg dostosowano do przewidywanych obciążeń ruchem kołowym i istniejących warunków gruntowo-wodnych. Generalnie zastosowano kostkę betonową na nawierzchnie jezdni tych dróg i zjazdach na działki (posesje). Wody opadowe z powierzchni tych dróg odprowadzane będą (poprzez spadki poprzeczne i podłużne) do projektowanych wpustów ulicznych (kratki ściekowe) z osadnikiem z koszem. Wpusty te podłączone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej. Łącznie zaprojektowano: — nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3 321 m2, — nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2. Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne Kanalizacja sanitarna Zaprojektowano budowę kanalizacji sanitarnej dla całego zespołu urbanistycznego „nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Północną granicę opracowania stanowi ciek Syrynka natomiast wschodnią ul. Dąbrowy a zachodnią ulica Kolejowa. Ścieki sanitarne z planowanego zespołu urbanistycznego (domy jednorodzinne) odprowadzane będą grawitacyjnie projektowanymi kanałami usytuowanymi w liniach rozgraniczających projektowanych dróg (poza jezdnią) oraz wzdłuż istniejącego rowu melioracji szczegółowej S14 do projektowanej oczyszczalni ścieków (objętej osobnym opracowaniem i osobnym postępowaniem formalno-prawnym) usytuowanej po północnej stronie obszaru opracowania przed ciekiem Syrynka. Zaprojektowano kanalizacją grawitacyjną o średnicy Ø200 i Ø160 mm z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem ( rura jednorodna, lita ), łączonych na uszczelki. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano monolityczne uniwersalne studnie Ø1000, wzmocnione z pierścieniem zapobiegającym wypieraniu studni ku górze. Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2041 m. Kanalizacja deszczowa Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z projektowanego układu dróg gminnych i wewnętrznych dla zespołu urbanistycznego „Nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Zachodnią granicę opracowania stanowi ul. Raciborska, północną ciek Syrynka natomiast wschodnią ul. Dąbrowy. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dróg spływać będą do wpustów ulicznych z osadnikiem piasku a następnie systemem grawitacyjnej kanalizacji deszczowej do odbiornika (wylot do cieku Syrynka, rowu szczegółowego nr S-S14 (nr-74) i rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 3512S - zgodnie z operatem wodnoprawnym). Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano separatory z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem i by pasem wewnętrznym. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV Ø315- 400mm i studni PE Ø1000mm. Wpusty deszczowe wykonane będą jako betonowe z osadnikiem piasku głębokości 1,5m. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC Kl S SDR 34 SN8 z wydłużonym kielichem z pełnym rdzeniem (rura jednorodna, lita), łączonych na uszczelki o średnicy Ø 400 - 315 mm, natomiast włączenie wpustów ulicznych do kanalizacji zaprojektowano o średnicy Ø200 mm. Do oczyszczenie ścieków opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika zaprojektowano żelbetowe separatory substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym z by passem wewnętrznym oraz osadnikiem piasku. Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1063 m. Sieć wodociągowa Zaprojektowano budowę pierścieniowej sieci wodociągowej doprowadzającej wodę dla zespołu urbanistycznego „Nowe Nieboczowy” we wsi Syrynia, gmina Lubomia. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z wodociągu PCV Ø160 mm przy ul. Bukowskiej oraz z wodociągu PE Ø110mm przy ul. Kolejowej. Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy od Ø160 mm- Ø90 mm z rur PE100 RC SDR 11 kl. 100 PN 16 RC z taśmą lokalizacyjną łączonych na elektrozłącza. Na całej sieci wodociągowej rozmieszczono zasuwy oraz hydranty naziemne Ø80 mm. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1 736 m. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000, 45111000, 45111200, 45111220, 45111300, 45221220, 45231300, 45231600, 45233000, 45233140, 45233290, 45330000, 71500000, 77211400 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 4 630 207,49 EUR II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000 PLN 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia równy co najmniej okresowi związania ofertą, f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub Wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: nr 42 8469 0009 0010 3408 2000 0004 w Banku Spółdzielczym Gorzyce W tytule przelewu należy wskazać, że jest to wadium w postępowaniu o numerze RI.271.13.2013.MK Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu środków na rachunek Zamawiającego. 2) W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniężna, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć przed terminem składania ofert w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i po sporządzeniu przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego i dokonaniu odbioru częściowego Robót na warunkach określonych w niniejszym dokumencie umowy. 2. Rozliczenia finansowe za wykonane Roboty będą się odbywały w następujący sposób: a) na podstawie faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i Podwykonawców Roboty, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego za okres rozrachunkowy oraz protokołu odbioru podpisanego przez obie strony (Inżyniera i kierownika robót) – do wysokości 80 % wstępnego wynagrodzenia umownego; b) pozostała część Wynagrodzenia po rozliczeniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Kontraktu; c) Książki obmiarów będą prowadzone według obowiązujących zasad. d) W terminie 30 dni od podpisania umowy i złożenia gwarancji bankowej zwrotu zaliczki przez Wykonawcę, Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę wysokości 10% Zakceptowanej Kwoty Kontraktowej, będzie ona wypłacona w jednej racie, płatna w walutach jak płatna jest Zaakceptowana Kwota Kontraktowa.................... (formularz Gwarancji Bankowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy – nie może być on zmieniany). e) Zaliczka będzie zwracana przez procentowe potrącenia w płatnościach częściowych. f) Stopa spłaty zaliczki będzie wynosić 20 % od wartości każdej płatności częściowej do czasu aż wypłacona zaliczka zostanie zwrócona. g) Wykonawca zapewni, że gwarancja bankowa zwrotu zaliczki pozostanie ważna i wykonalna aż do zwrotu zaliczki, ale jej kwota będzie stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę h) Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed odbiorem robót lub przed odstąpieniem przez Zamawiającego od Kontraktu, całe zaległe na ten moment saldo stanie się natychmiast należne Zamawiającemu od Wykonawcy. 3. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców odpowiedni dokument musi być złożony przez każdego z nich); III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek rozumiany jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek rozumiany jako dysponowanie przy wykonywaniu zamówienia następującymi osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk jakie będą im powierzone: i. Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy rozumiane jako pełnienie w ciągu ostatnich 10 lat funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu drogownictwa o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto. Kierownik budowy będzie jednocześnie pełnił funkcję Przedstawiciela Wykonawcy. ii. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w. iii. Kierownik robót drogowych – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności j.w. Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę jednej osoby do pełnienia funkcji w dwóch branżach. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RI.271.13.2013.MK IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.1.2014 - 09:30 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 7.1.2014 - 10:00 Miejscowość: Lubomia ul. Szkolna 1, sala posiedzeń. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań określa art. 182 ustawy Pzp. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.11.2013
Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, Osoba do kontaktów: Maria Kołodziejska, Lubomia44-360, POLSKA. Tel.: +48 324516614. Faks: +48 324516628. E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.11.2013, 2013/S 226-392772) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.01.2014 Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.01.2014
Gmina Lubomia, ul. Szkolna 1, Osoba do kontaktów: Maria Kołodziejska, Lubomia44-360, POLSKA. Tel.: +48 324516614. Faks: +48 324516628. E-mail: mkolodziejska@lubomia.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.11.2013, 2013/S 226-392772) Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID. Układ drogowy [...] Łącznie zaprojektowano: - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego 28782 m2 - nawierzchnie chodników z kostki betonowej 7100 m2 - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 1046 m2 Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna [...] Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6595 m. Kanalizacja deszczowa [...] Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6052 m. Sieć wodociągowa [...] Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 6645 m. Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę Drogi [...] Łącznie zaprojektowano: - nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 3321 m2 - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej 80 m2 Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne Kanalizacja sanitarna [...] Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2041 m. Kanalizacja deszczowa [...] Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 1063 m. [...] Sieć wodociągowa [...] Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1736 m. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.01.2014 Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Roboty do wykonania w ramach decyzji ZRID. Układ drogowy [...] Łącznie zaprojektowano: - nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego - nawierzchnie chodników z kostki betonowej - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej zgodnie z przedmiarem robót. Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna [...] Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiarem robót. Kanalizacja deszczowa [...] Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z przedmiarem robót. Sieć wodociągowa [...] Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem robót. Roboty do wykonania w ramach pozwoleń na budowę Drogi [...] Łącznie zaprojektowano: - nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej zgodnie z przedmiarem robót Sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne Kanalizacja sanitarna [...] Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z przedmiarem robót. Kanalizacja deszczowa [...] Jest: Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – zgodnie z przedmiarem robót. [...] Sieć wodociągowa [...] Długość projektowanej sieci wodociągowej – zgodnie z przedmiarem robót . IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.01.2014 Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.