Search

Croatia-Zagreb: Furniture

Request For Proposals

General Information

Croatia
   ZAGREB
   eu:378993-2013
   Dec 4, 2013
   Dec 27, 2013
   Croatian
   Other

Contact information

   KLINIČKA BOLNICA MERKUR
ZAGREB
Croatia
   Click here

Goods, Works and Services

Furniture  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 218/2013, #378993-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Contact point(s): Nabavna služba
For the attention of: Rajka Žauher, Arijana Dlačić
10000 Zagreb
CROATIA
Telephone: +385 12332009
E-mail: rajka.zauher@idb.hr, arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Internet address(es):
Electronic access to information:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0092317
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
39100000
Description
Furniture.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.12.2013 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
TOTO.
Update: Dec 4, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 235/2013, #407303-2013
Referenced Document Number: 378993-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Lowest price

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, For the attention of: Rajka Žauher,
Arijana Dlačić, Zagreb10000, CROATIA. Telephone: +385 12332009. E-mail:
rajka.zauher@idb.hr arijana.dlacic@kb-merkur.hr
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 9.11.2013,
2013/S 218-378993)
Instead of:
II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja Trajanje u mjesecima:
12
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave .
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti
dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio , on
može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji
javni naručitelj smatra prikladnim.
Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti
dokument o
financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati
financijsku
sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom ovjerenim od strane nadležnog
tijela.
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave .
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti
dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio , on
može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji
javni naručitelj smatra prikladnim.
Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti
dokument o
financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati
financijsku
sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom ovjerenim od strane nadležnog
tijela.
5. Podaci o ponudi 5.10. Provjera ponuditelja
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije
donošenja odluke o odabiru, Naručitelj će obvezno od najpovoljnijeg
ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, u
primjernom roku (od pet do deset dana), zatražiti dostavu izvornika ili
ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi,
ovlaštenja i sl.) koji su traženi i koje izdaju nadležna tijela.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva A. Jamstvo za ozbiljnost ponude
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— da je garancija bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od
25 000 HRK (dvadesetpettisuća kuna) samo za grupe čija vrijednost prelazi
70 000 HRK bez PDV-a.
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo u roku od 30 dana od
dana konačnosti odluke o odabiru.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva B. Jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora
Rok važenja bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora je 90 dana od
isteka ugovornog roka za završetak isporuke predmeta nabave.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva C. Jamstvo za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku
u visini od 5 %
10. Datum, vrijeme i rok dostave ponuda i mjesto javnog otvaranja ponuda
02.12.2013.
11.3. Rok, način i uvjeti plaćanja
Naručitelj će plaćanje vršiti u šest jednakih obroka nakon isporuke
cjelokupnog namještaja, Zapisnika o primopredaji i ispostave računa.
11.5. Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave
U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u
roku 10 dana.
11.6. Dodatna objašnjenja i izmjene vezane za dokumentacije za nadmetanje
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan
je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije
dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike
vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana u kojem ističe rok
za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.
Zahtjev je pravodoban,ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom
osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku
javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana
prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave
male vrijednosti.
Članak 4.4.1.4.2.
U šest jednakih obroka nakon isporuke cjelokupne nemedicinske
opreme-namještaj, Zapisnika o primopredaji i spostave računa.
Isporučitelj je u obvezi u zakonskom roku po potpisu ovog ugovora
dostaviti Naručitelju jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora i na
iznos 5 % ugovorene vrijednosti sve dok traje ugovorna obveza + 15 dana
respira. U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv
korisnika (Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti bilo koji
iznos, a najviše do iznosa jamstva.
ČL.7.7.9
na iznos od 5 %.
IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
02.12.2013 (12:00)
IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda Datum:
02.12.2013 (12:00)
Read:
II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja Trajanje u mjesecima:
6
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
—.
—.
—.
—.
—.
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
a) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim
se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON 2. odnosno SOL 2).
5. Podaci o ponudi 5.10. Provjera ponuditelja
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, prije donošenja
odluke o odabiru, a u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka
navedenih u dokumentima koje su
natjecatelji ili ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi
provjere istinitosti podataka:
od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave
izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se
izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva A. Jamstvo za ozbiljnost ponude
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
da je garancija bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 5
000 HRK (pettisućakuna)
za grupu 1. Ormari visoki; u visini od 1 000 HRK (tisućukuna)
za grupu 2. Ormarići zidni; u visini od 500 HRK (petstokuna)
za grupu 3. Ormarići niski-pokretni; u visini od 750 HRK
(sedamstopedesetkuna)
za grupu 4. Metalni program-tipski elementi; u visini od 5 250 HRK
(pettisućadvjestopedesetkuna)
za grupu 5. Inox program – police i pultevi; u visini od 3 500 HRK
(tritisućepetstokuna)
za grupu 6. Radni pultevi; u visini od 500 HRK (petstokuna)
za grupu 7. Stolovi; u visini od 3 250 HRK (tritisućedvjestopedesetkuna)
za grupu 8. Stolice razne.
Naručitelj se obvezuje vratiti ponuditeljima jamstvo neposredno nakon
završetka postupka javne nabave.
Ukoliko se kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplati traženi iznos, isti će
biti vraćen neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva B. Jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora
Rok važenja bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora je 120 dana
od isteka ugovornog roka za završetak isporuke predmeta nabave.
9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva C. Jamstvo za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku
u visini od 2 %
10. Datum, vrijeme i rok dostave ponuda i mjesto javnog otvaranja ponuda
27.12.2013.
11.3. Rok, način i uvjeti plaćanja
Naručitelj će plaćanje vršiti u roku od 60 dana od dana primitka računa.
11.5. Rokovi za izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se izjavljuje u
roku 5 dana.
11.6. Dodatna objašnjenja i izmjene vezane za dokumentacije za nadmetanje
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan
je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana u
kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male
vrijednosti.
Zahtjev je pravodoban,ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom
šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku
javne nabave male vrijednosti.
Članak 4.4.1.4.2.
U roku od 60 dana od dana primitka računa.
Isporučitelj je u obvezi u zakonskom roku po potpisu ovog ugovora
dostaviti Naručitelju jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora i na
iznos 5 % ugovorene vrijednosti (s uključenim PDV-om). Rok važenja
bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora je 120 dana od isteka
ugovornog roka za završetak isporuke predmeta nabave.
U tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika
(Naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti bilo koji iznos, a
najviše do iznosa jamstva.
ČL.7.7.9
na iznos od 2 %.
IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.12.2013 (12:00)
IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda Datum:
27.12.2013 (12:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Poziv na nadmetanje Roba Direktiva 2004/18/EZ Odjeljak I.: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Klinička bolnica Merkur 25883882856 Zajčeva 19 Služba(e) za kontakt: Nabavna služba Na pažnju (osoba za kontakt): Rajka Žauher, Arijana Dlačić 10000 Zagreb HRVATSKA Telefon: +385 12332009 E-pošta: rajka.zauher@idb.hr, arijana.dlacic@kb-merkur.hr Internetska adresa(e): Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0092317 Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt I.2) Vrsta javnog naručitelja Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava I.3) Glavna djelatnost Zdravstvo I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne Odjeljak II.: Predmet nabave II.1) Opis II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Namještaj za transplantacijski centar II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga Roba Kupnja Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb. NUTS kod HR011 II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN) Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a) Prema dokumentaciji za nadmetanje. II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA) Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne II.1.8) Grupe Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama (varijantama) Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne II.2) Količina ili opseg predmeta nabave II.2.1) Ukupna količina ili opseg: Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 395 000 HRK II.2.2) Podaci o opcijama Opcije: ne II.2.3) Podaci o obnavljanjima Ovaj ugovor će se obnavljati: ne II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Podaci o grupama Grupa br: 1 Naziv grupe: Visoki ormari 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 2 Naziv grupe: Zidni ormarići 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 3 Naziv grupe: Niski ormarići – pokretni 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 4 Naziv grupe: Metalni program – tipski elementi 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 5 Naziv grupe: Inox program – police i pultevi 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 105 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 6 Naziv grupe: Radni pultevi 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 70 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 7 Naziv grupe: Stolovi 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 8 Naziv grupe: Razne stolice 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 39100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 65 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor III.1.1) Tražena jamstva : Jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. III.1.4) Ostali posebni uvjeti Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne III.2) Uvjeti sudjelovanja III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će obvezno iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja/gospodarskog subjekta: 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno, za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zloupotreba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 256.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruživanje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293), primanje mita gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (249.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 337.), zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti (338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona. a. Svaki natjecatelj ili ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. b. Upis u registar iz članka 70. stavka 1. ZJN (NN 90/11 i 83/13) dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela. c. Izvod ili izjava iz članka 70. stavka 2. ZJN (NN 90/11 i 83/13) ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave. d. Ako gospodarski subjekt u državi svoga sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. e. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz članka 70. stavka 1. ZJN (NN 90/11 i 83/13). III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: a. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta kao dokaz da račun gospodarskog subjekta nije trenutno blokiran i da nije bio blokiran u prethodnih 6 mjeseci (BON 2, odnosno SOL 2 ili slično). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj zatražio, može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom ovjerenim od strane nadležnog tijela. U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati financijsku sposobnost. III.2.3) Tehnička sposobnost Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Popis ugovora o isporuci robe i opremanju građevina izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini u ukupnoj vrijednosti ponude. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke te naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovog zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je to potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 2. Ponuditelj mora dostaviti izjavu da raspolaže s minimalno 2 osobe koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za isporuku i montažu namještaja koja se nabavlja. Izjava mora biti ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. (Prilog 6.). 3. Sav namještaj koji se nudi treba imati ovjerene certifikate (ateste) sukladnosti odgovarajućim o kvaliteti E1, Q1 te certifikate o sukladnosti s odgovarajućim standardima, kako je to propisano pravilnikom o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje istih proizvoda. Gospodarski subjekt je obvezan na priloženim potvrdama/izjavama o sukladnosti naznačiti na koji se predmet nabave iste odnose. Ponuditelj također može priložiti „Izvještaj o ispitivanju“ izdan u stranoj državi s time da je nostrificiran od strane prethodno navedenih ovlaštenih pravnih osoba. 4. Jednakovrijednost proizvoda se dokazuje tehničkim opisima koje izrađuje proizvođač ili izvješća o ispitivanjima koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti. Odjeljak IV.: Postupak IV.1) Vrsta postupka IV.1.1) Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2) Kriteriji za odabir ponude IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude Najniža cijena IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi Provodi se elektronička dražba: ne IV.3) Administrativni podaci IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: EMV 35-13/KBM IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor ne IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije Dokumentacija se naplaćuje: ne IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 2.12.2013 - 12:00 IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni hrvatski. IV.3.7) Rok valjanosti ponude danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda) IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda Datum: 2.12.2013 - 12:00 Mjesto: KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb. Odjeljak VI.: Dopunski podaci VI.1) Podaci o obnavljanjima Ovaj ugovor će se obnavljati: ne VI.2) Podaci o fondovima Europske unije Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne VI.4) Žalbeni postupak VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 95857869241 Koturaška cesta 43/IV 10000 Zagreb HRVATSKA E-pošta: dkom@dkom.hr Telefon: +385 14559930 Internetska adresa: www.dkom.hr Telefaks: +385 14559933 VI.5) Datum slanja ove objave: 7.11.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.