Search

Croatia-Zagreb: Medical equipments

Request For Proposals

General Information

Croatia
   ZAGREB
   eu:378845-2013
   Dec 4, 2013
   Dec 19, 2013
   Croatian
   Other

Contact information

   KLINIČKA BOLNICA MERKUR
ZAGREB
Croatia
   Click here

Goods, Works and Services

Medical equipments  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 218/2013, #378845-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Klinička bolnica Merkur
25883882856
Zajčeva 19
Contact point(s): Nabavna služba
For the attention of: Rajka Žauher, Arijana Dlačić
10000 Zagreb
CROATIA
Telephone: +385 12332009
E-mail: rajka.zauher@idb.hr, arijana.dlacic@kb-merkur.hr
Internet address(es):
Electronic access to information:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0092307
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33100000
Description
Medical equipments.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
19.12.2013 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
TOTO.
Update: Nov 27, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 230/2013, #398904-2013
Referenced Document Number: 378845-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Lowest price

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, For the attention of: Rajka Žauher,
Arijana Dlačić, Zagreb10000, CROATIA. Telephone: +385 12332009. E-mail:
rajka.zauher@idb.hr arijana.dlacic@kb-merkur.hr
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 9.11.2013,
2013/S 218-378845)
Instead of:
III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve
koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u
Očevidnik medicinskih proizvoda u Očevidnik proizvođača medicinskih
proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN
76/13) koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u
Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji
ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave .
Read:
III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve
koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu
proizvođača medicinskih proizvoda u Očevidnik proizvođača medicinskih
proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN
76/13) koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u
Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji
ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko je rješenje sukladno članku 88. stavku 2. Zakona o medicinskim
proizvodima (NN 76/13) ukinuto, dostavite rješenje o ukidanju istog ili
dokument iz kojeg je vidljivo da je gore navedeno rješenje ukinuto.
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
—.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Dec 4, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 235/2013, #407283-2013
Referenced Document Number: 378845-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not specified
Awarding Criteria: Lowest price

Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, For the attention of: Rajka Žauher,
Arijana Dlačić, Zagreb10000, CROATIA. Telephone: +385 12332009. E-mail:
rajka.zauher@idb.hr arijana.dlacic@kb-merkur.hr
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 9.11.2013,
2013/S 218-378845)
Instead of:
II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
a. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim
se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta kao dokaz da račun
gospodarskog subjekta nije trenutno blokiran i da nije bio blokiran u
prethodnih 6 mjeseci (BON 2. odnosno SOL 2. ili slično)
b. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti
dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj
tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim
dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim.
Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti
dokument o
financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati
financijsku
sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom ovjerenim od strane nadležnog
tijela.
Read:
II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 6
III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se
dokazuje solventnost gospodarskog subjekta (BON 2. odnosno SOL 2).
Original Text

      
Poziv na nadmetanje Roba Direktiva 2004/18/EZ Odjeljak I.: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Klinička bolnica Merkur 25883882856 Zajčeva 19 Služba(e) za kontakt: Nabavna služba Na pažnju (osoba za kontakt): Rajka Žauher, Arijana Dlačić 10000 Zagreb HRVATSKA Telefon: +385 12332009 E-pošta: rajka.zauher@idb.hr, arijana.dlacic@kb-merkur.hr Internetska adresa(e): Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0092307 Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt I.2) Vrsta javnog naručitelja Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava I.3) Glavna djelatnost Zdravstvo I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne Odjeljak II.: Predmet nabave II.1) Opis II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Medicinska oprema za transplantacijski centar II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga Roba Kupnja Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb. NUTS kod HR011 II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN) Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a) Prema dokumentaciji za nadmetanje. II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA) Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne II.1.8) Grupe Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama (varijantama) Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne II.2) Količina ili opseg predmeta nabave II.2.1) Ukupna količina ili opseg: Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 975 000 HRK II.2.2) Podaci o opcijama Opcije: ne II.2.3) Podaci o obnavljanjima Ovaj ugovor će se obnavljati: ne II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Podaci o grupama Grupa br: 1 Naziv grupe: Monitori 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 800 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 2 Naziv grupe: Stativi 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 175 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 3 Naziv grupe: Respiratori 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 965 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 4 Naziv grupe: Aspirator 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 30 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 5 Naziv grupe: Uređaji za infuzije 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 550 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 6 Naziv grupe: Oprema za reanimaciju 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 205 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Grupa br: 7 Naziv grupe: Hemodijaliza 1) Kratak opis Prema dokumentaciji za nadmetanje. 2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) 33100000 3) Količina ili opseg Prema dokumentaciji za nadmetanje. Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 250 000 HRK 4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora) Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor III.1.1) Tražena jamstva : Jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. III.1.4) Ostali posebni uvjeti Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne III.2) Uvjeti sudjelovanja III.2.1) Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćna osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zloupotreba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 256.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruživanje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293),primanje mita gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (249.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zloupotreba položaja i ovlasti (članak 337.), zloupotreba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona. a. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. b. Upis u registar iz članak 70. stavka 1. ZJN (NN 90/11 i 83/13) dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela. c. Izvod ili izjava iz članka 70. stavka 2.ZJN (NN 90/11 i 83/13) ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave. d. Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. e. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz članka 70. stavka 1. ZJN (NN 90/11 i 83/13). Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim proizvodima. Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta; u originalu ili ovjerenoj preslici, odnosno, važeći akt. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u Očevidnik medicinskih proizvoda u Očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem članka 28. i 29. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Ako je proizvođač sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije ne dostavlja ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi sjedišta proizvođača, u originalu ili ovjerenoj preslici, odnosno, važeći akt. III.2.2) Ekonomska i financijska sposobnost Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: a. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta kao dokaz da račun gospodarskog subjekta nije trenutno blokiran i da nije bio blokiran u prethodnih 6 mjeseci (BON 2, odnosno SOL 2 ili slično). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave. Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. Ako gospodarski subjekt iz opravdanih razloga nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom ovjerenim od strane nadležnog tijela. U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati financijsku sposobnost. III.2.3) Tehnička sposobnost Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini u ukupnoj vrijednosti ponude. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke te naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovog zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 2. Ponuditelj mora dostaviti izjavu da raspolaže s minimalno 2 osobe koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije predmeta nabave, te osigurani ovlašteni servis (Prilog 6.). Ponuditelj mora priložiti važeći certifikat proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za Republiku Hrvatsku o osposobljenosti za poslove postavljanja i instalacije i servisiranja robe koja je predmet nabave. 3. Jednakovrijednost proizvoda se dokazuje tehničkim opisima koje izrađuje proizvođač ili izvješća o ispitivanjima koje sastavlja ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti. Odjeljak IV.: Postupak IV.1) Vrsta postupka IV.1.1) Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2) Kriteriji za odabir ponude IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude Najniža cijena IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi Provodi se elektronička dražba: ne IV.3) Administrativni podaci IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: EVV 34-13/KBM IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor ne IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije Dokumentacija se naplaćuje: ne IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 19.12.2013 - 12:00 IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni hrvatski. IV.3.7) Rok valjanosti ponude danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda) IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda Datum: 19.12.2013 - 12:00 Mjesto: KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb. Odjeljak VI.: Dopunski podaci VI.1) Podaci o obnavljanjima Ovaj ugovor će se obnavljati: ne VI.2) Podaci o fondovima Europske unije Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne VI.4) Žalbeni postupak VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 95857869241 Koturaška cesta 43/IV 10000 Zagreb HRVATSKA E-pošta: dkom@dkom.hr Telefon: +385 14559930 Internetska adresa: www.dkom.hr Telefaks: +385 14559933 VI.5) Datum slanja ove objave: 7.11.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.