Search

Poland-Zgierz: Security services

Request For Proposals

General Information

Poland
   ZGIERZ
   eu:353698-2013
   Nov 6, 2013
   Nov 14, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   JEDNOSTKA WOJSKOWA 2573
ZGIERZ
Poland

Goods, Works and Services

Security services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 204/2013, #353698-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Jednostka Wojskowa 2573
ul. Konstantynowska 85
For the attention of: Renata Zakrzewska
95-100 Zgierz
POLAND
Telephone: +48 427502098
Fax: +48 427502101
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
http://www.przetargi.army.mil.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
79710000
Description
Security services.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2013 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Nov 5, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 214/2013, #372340-2013
Referenced Document Number: 353698-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, For the attention of:
Renata Zakrzewska, Zgierz95-100, POLAND. Telephone: +48 427502098. Fax:
+48 427502101
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 19.10.2013,
2013/S 204-353698)
Instead of:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym:
III.1.3) Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie – dotychczasowy wpis należy przenieść do pkt III.2 z
uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu
1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów,
obiektów wojskowych"
III.2.1) do dotychczasowej treści dodać całą treść z pkt III.1.3. z
uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu
1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów,
obiektów wojskowych"
III.2.3. (potencjał techniczny):
pakiet Leźnica Wielka lit. n). 2 pojazdami typu quad z oznaczeniem logo
firmy
Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 Zgierz lit. d) 3 środkami łączności
bezprzewodowej +1 stacja bazowa
Read:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym:
III.1.3) nie wypełnia się.
III.2.1) do dotychczasowej treści dodać całą treść z pkt III.1.3. z
uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu
1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów,
obiektów wojskowych
III.2.3) (potencjał techniczny)
pakiet Leźnica Wielka lit. n). 3 pojazdami typu quad z oznaczeniem logo
firmy
Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 Zgierz lit. d) 5 środkami łączności
bezprzewodowej +2 stacje bazowe


Update: Nov 6, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 215/2013, #374091-2013
Referenced Document Number: 353698-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global or partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, For the attention of:
Renata Zakrzewska, Zgierz95-100, POLAND. Telephone: +48 427502098. Fax:
+48 427502101
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 19.10.2013,
2013/S 204-353698)
Instead of:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
i) pracownicy ochrony, kierujący pojazdami, obowiązani są posiadać
uprawnienia do kierowania przydzielonym pojazdem.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
07.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
07.11.2013 (10:30)
Read:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Wykreśla się zapis w lit. i)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
14.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.11.2013 (11:00)
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Jednostka Wojskowa 2573 ul. Konstantynowska 85 Osoba do kontaktów: Renata Zakrzewska 95-100 Zgierz POLSKA Tel.: +48 427502098 Faks: +48 427502101 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przetargi.army.mil.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: obrona I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Obrona I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Leźnica Wielka, Nowy Glinnik, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Łódź, Skierniewice. Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem obiektów realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne w obiektach wojskowych oparta na posterunkach stałych i ruchomych. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem obiektów realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne w obiektach wojskowych oparta na posterunkach stałych i ruchomych, z możliwościa wznowień do 20 % wartości zamówienia podstawowego. II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 30.11.2016 Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 Leźnica Wielka 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych w Leźnicy Wielkiej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych w Leźnicy Wielkiej realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie 4 posterunków stałych, 5 posterunków ruchomych i patrol interwencyjny. Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 Nowy Glinnik 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych w Nowym Glinniku. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych w Nowym Glinniku realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie 6 posterunków, obsługa biura przepustek, patrol interwencyjny, dowódca zmiany, dyżurny LCN. Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 Tomaszów Mazowiecki 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie: 4 posterunków ruchomych (w tym 3 całodobowe, 1–16 godzinny) – w dni robocze, w dni świąteczne 4 posterunki ruchome całodobowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie: 4 posterunków ruchomych (w tym 3 całodobowe, 1–16 godzinny) – w dni robocze, w dni świąteczne 4 posterunki ruchome całodobowe. Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 w Zgierzu 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie biuro przepustek, posterunek ruchomy 1, posterunek stały 1. Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5WSzW w Łodzi 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie: posterunek stały 1, posterunek ruchomy 1, biuro przepustek 1 grupa interwencyjna. Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 WOBWSM w Łodzi 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie 1 posterunek, grupa interwencyjna. Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 WCKMed Łódź 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne na bazie 3 posterunki stałe, 7 posterunków ruchomych, obsługa 2 biur przepustek. Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 WKU Skierniewice 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: usługa portierska wraz z monitoringiem w OCM, grupa interwencyjna. Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 WKU Tomaszów Mazowiecki 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: usługa portierska wraz z całodobowym monitoringiem OCM, grupa interwencyjna. Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 74 RPE Łódź 1) Krótki opis Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79710000 3) Wielkość lub zakres Ochrona fizyczna obiektów wojskowych realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne: usługa portierska, wsparcie grupy interwencyjnej. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: — pakiet 1 – 92 479,00,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć 00/100), — pakiet 2 – 128 048, 00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem 00/100), — pakiet 3 – 85 365,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 00/100), — pakiet 4 – 59 756,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 00/100), — pakiet 5 – 56 910,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć 00//100), — pakiet 6 – 10 150, 00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100), — pakiet 7 – 148 000,00 PLN (słownie złotych: sto czterdzieści osiem tysięcy 00/100), — pakiet 8 – 2 489,00, 00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć 00/100), — pakiet 9 – 2 489,00, 00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć 00/100), — pakiet 10 – 8 180,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy sto osiemdziesiąt 00/100). III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma płatności przelew – w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury VAT. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, (podstawa: art. 46 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.)); - dotyczy pakietów nr pakietów 1 – 10; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 3 usług z zakresu ochrony osób i mienia wraz z obsługą technicznych środków wspomagających ochronę świadczonych przez minimum 12 miesięcy w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie. Każda z wykazanych usług musi być świadczona na podstawie odrębnej umowy, tzn. 1 usługa = jedna umowa) o wartości minimum: a) pakiety nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 1 500 000 PLN każda ( tzn. dla każdego z pakietów o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN), b) pakiety nr 6, 10 – 150 000 PLN każda ( tzn. dla każdego z pakietów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN), c) pakiety nr 8, 9, –30 000 PLN każda ( tzn. dla każdego z pakietów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN). Uwaga: w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jeden Pakiet musi się on wykazać doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie zamówienia o wartości stanowiącej sumę wszystkich wartości dla poszczególnych pakietów, na które składa ofertę (przykład: jeżeli Wykonawca składa ofertę na pakiet (część) 1, 2, 6 to zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie 3 usług o wartości nie mniejszej niż 3 150 000,00 każda). 1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 12 do SIWZ (oryginał) – dotyczy wszystkich pakietów, 1.3. aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów, 1.4. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale V ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku do nadal wykonywanych usług poświadczenie (dowód) mysi być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji (dotyczy wszystkich pakietów): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oryginał) – zał. nr 13 SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 1–7 składa każdy z nich. 9) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mające zamieszkanie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 10) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: — ppkt 2 - 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 11) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10) i 11), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp jest zobowiązany złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości określonej w rozdziale V ppkt 1.4.1 SIWZ – dla wszystkich pakietów - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność cywilną na kwotę określoną w rozdziale V ppkt 1.4.2 SIWZ – dla wszystkich pakietów. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: 1.4.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: a) pakiety 1, 2, 3, 4, 5, 7 600 000,00 PLN, b) pakiety 6, 8, 9, 10, 100 000,00 PLN. Uwaga: w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę wskazaną dla poszczególnych pakietów (przykład: wykonawca składa ofertę na pakiet (część 1,2, 6 musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00 PLN); 1.4.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia: a) pakiety 1, 2,3, 4, 5, 7 – nie niższą niż 10 000 000 PLN, b) pakietów 6, 8, 9, 10 nie niższą niż 500 000 PLN. W przypadku polisy, której suma gwarancyjna wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy jej wartość wg średniego kursu NBP na dzień upływu terminu składania ofert. Uwaga: suma gwarancyjna we wskazanej wysokości na jeden lub więcej pakietów, zgodnie z kwotą określoną powyżej. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 15 do SIWZ 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 16 do SIWZ, 3. oświadczenie (wg załącznika nr 17 do SIWZ), że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: a. licencja pracownika ochrony II stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa — o klauzuli min. „zastrzeżone”– dla osoby (osób) organizujących i kierujących zespołami pracowników ochrony (wartownikami), zaświadczenie o przeszkoleniu o ochronie informacji niejawnych – zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.3. dla danego pakietu. b. licencja pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa — o klauzuli min. zastrzeżone oraz zaświadczenie o przeszkoleniu, — o ochronie informacji niejawnych dla pracowników ochrony (wartowników) – zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.3. dla danego pakietu. 4. oświadczenie na temat wielkości średniorocznego zatrudnienia u wykonawcy w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym zakresie - załącznik nr 18 do SIWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: Pakiet 1 Leźnica Wielka a) 20 pistoletami maszynowymi lub karabinkami (zmiana obejmująca) oraz 10 pistoletami maszynowymi lub karabinkami (zmiana zdająca); b) 2 samochodami osobowo - terenowymi wyposażonymi w światło błyskowe żółte z oznaczeniami logo firmy; c) 10 pistoletami; d) 20 środkami łączności bezprzewodowej + 2 stacje bazowe (wartownia, pojazd mechaniczny patrolu interwencyjnego); e) 4 rowerami; f) 45 kamizelkami taktycznymi typu lekkiego; g) 15 latarkami; h) 15 kajdankami; i) 15 pilotami napadowymi; j) 15 urządzeń kontroli pracy; k) 15 środkami łączności bezprzewodowej; l) 15 kamizelkami odblaskowymi; m) 45 pałatkami; n) 2 pojazdami typu quad z oznaczeniami logo firmy; o) 7 całorocznych pawilonów lub kiosków wartowniczych oznaczonych logo firmy; oraz co najmniej 45 osobami, w tym: a) 41 osób posiadających licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; b) 4 osoby posiadające licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników); c) wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodne z art.19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), d) pracownicy ochrony, kierujący pojazdami, obowiązani są posiadać uprawnienia do kierowania przydzielonym pojazdem. Pakiet 2 Nowy Glinnik a) 14 karabinkami lub pistoletami maszynowymi; b) 1 samochodem osobowo-terenowym wyposażonym w światło błyskowe żółte z oznaczeniami logo firmy; c) 2 pistoletami; d) 8 środkami łączności bezprzewodowej + 2 stacje bazowe; oraz co najmniej 42 osobami, w tym: a) 36 osób posiadających licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; b) 6 osób posiadających licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników oraz osoby sporządzającej Instrukcję ochrony); Pakiet 3 Tomaszów Mazowiecki a) 8 karabinkami lub pistoletami maszynowymi; b) 3 pistoletami; c) 6 środkami łączności bezprzewodowej + stacja bazowa; d) 6 ostrzegaczami napadowymi; oraz co najmniej 38 osobami, w tym: a) 33 osoby posiadające licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; b) 5 osób posiadających licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników); Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 Zgierz a) 4 karabinkami lub pistoletami maszynowymi; b) 1 samochodem osobowo-terenowym wyposażonym w światło błyskowe żółte z oznaczeniami logo firmy; c) 4 pistoletami; d) 3 środkami łączności bezprzewodowej + 1 stacja bazowa; e) 1 środkami łączności telefonii komórkowej; f) 4 ostrzegaczami napadowymi; oraz co najmniej 18 osobami, w tym: a) 15 osób posiadających licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; b) 3 osób posiadających licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników); c) pracownicy ochrony, kierujący pojazdami, obowiązani są posiadać uprawnienia do kierowania przydzielonym pojazdem. Pakiet 5 WSzW a) 5 karabinkami lub pistoletami maszynowymi; b) 4 pistoletami; c) 3 środkami łączności bezprzewodowej + 1 stacja bazowa; d) 1 środkami łączności telefonii komórkowej; e) 4 ostrzegaczami napadowymi; f) 1 kiosk wartowniczy (lub budka) oraz co najmniej 18 osobami, w tym: g) 15 osób posiadających licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; h) 3 osób posiadających licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników); i) pracownicy ochrony, kierujący pojazdami, obowiązani są posiadać uprawnienia do kierowania przydzielonym pojazdem. Pakiet 6 WOBWSM Łódź a) 1 pistolet; b) 2 komplety środków przymusu bezpośredniego oraz co najmniej c) 4 pracowników ochrony I stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum zastrzeżone; Pakiet 7 WCKMed Łódź a) 22 karabinki lub pistolety maszynowe; b) 12 pistoletów; c) 1 samochód osobowo - terenowym wyposażonym w światło błyskowe żółte z oznaczeniami logo firmy; d) 1 pojazd typu – quad z oznaczeniami logo firmy e) 11 środków łączności radiowej i 1 stacja bazowa; f) 2 telefony komórkowe g) 7 urządzeń rejestrujących obecność pracownika ochrony w wybranych punktach (posterunki ruchome); h) 15 latarek elektryczne; i) 9 budek wartowniczych; oraz co najmniej 57 osobami, w tym: a) 53 osób posiadających licencje pracownika ochrony I stopnia i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone; b) 4 osoby posiadające licencje pracownika ochrony II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zastrzeżone (dot. osób, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników); Pakiet 8 WKU Skierniewice a) 4 pracowników ochrony I stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum zastrzeżone; Pakiet 9 WKU Tomaszów Mazowiecki a) 2 komplety środków przymusu bezpośredniego oraz co najmniej b) 4 pracowników ochrony I stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum zastrzeżone; Pakiet 10 obiekty wojskowe w Łodzi przy ul. Legionów 83 (74 RPW) a) 2 komplety środków przymusu bezpośredniego oraz co najmniej b) 4 pracowników ochrony I stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum zastrzeżone; Uwaga: w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia w ilości łącznej dla tych pakietów. 2. wykaże wielkość średniorocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – osób pracujących bezpośrednio w ochronie fizycznej posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia: a) pakiety 1, 2, 3, 4, 5, 7 na poziomie nie mniejszym niż 600 osób (na jeden i wszystkie pakiety), b) pakiety 6, 10 na poziomie nie mniejszym niż 200 osób (na jeden i wszystkie pakiety), c) pakiety 8, 9 na poziomie nie mniejszym niż 50 osób (na jeden i wszystkie pakiety). Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 8/ZP/14 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.11.2013 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 7.11.2013 - 10:30 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2016. VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe Sposób porozumiewania się fax: +48 427502098. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17.10.2013
Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, Osoba do kontaktów: Renata Zakrzewska, Zgierz95-100, POLSKA. Tel.: +48 427502098. Faks: +48 427502101 (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2013, 2013/S 204-353698) Zamiast: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: III.1.3) Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie – dotychczasowy wpis należy przenieść do pkt III.2 z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu 1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów, obiektów wojskowych" III.2.1) do dotychczasowej treści dodać całą treść z pkt III.1.3. z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu 1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów, obiektów wojskowych" III.2.3. (potencjał techniczny): pakiet Leźnica Wielka lit. n). 2 pojazdami typu quad z oznaczeniem logo firmy Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 Zgierz lit. d) 3 środkami łączności bezprzewodowej +1 stacja bazowa Powinno być: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: III.1.3) nie wypełnia się. III.2.1) do dotychczasowej treści dodać całą treść z pkt III.1.3. z uwzględnieniem zmian w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zdaniu 1 wyrazie "ochronie" stawia się przecinek i dodaje się treść "lub terenów, obiektów wojskowych III.2.3) (potencjał techniczny) pakiet Leźnica Wielka lit. n). 3 pojazdami typu quad z oznaczeniem logo firmy Pakiet 4 Jednostka Wojskowa 2573 Zgierz lit. d) 5 środkami łączności bezprzewodowej +2 stacje bazowe
Jednostka Wojskowa 2573, ul. Konstantynowska 85, Osoba do kontaktów: Renata Zakrzewska, Zgierz95-100, POLSKA. Tel.: +48 427502098. Faks: +48 427502101 (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2013, 2013/S 204-353698) Zamiast: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: i) pracownicy ochrony, kierujący pojazdami, obowiązani są posiadać uprawnienia do kierowania przydzielonym pojazdem. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 07.11.2013 (10:30) Powinno być: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Wykreśla się zapis w lit. i) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.11.2013 (11:00)
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.