Search

Poland-Lublin: Veterinary services

Request For Proposals

General Information

Poland
   LUBLIN
   eu:351900-2013
   Nov 20, 2013
   Dec 11, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   GMINA LUBLIN
LUBLIN
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Veterinary services   Real estate services   Dog kennel services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 203/2013, #351900-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
For the attention of: Iwona Wieżel
20-109 Lublin
POLAND
Telephone: +48 814663012
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Fax: +48 814663001
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.um.lublin.pl
Further information can be obtained from: Urząd Miasta Lublin
ul. Zana 38, pokój nr 12
Contact point(s): Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
For the attention of: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz 81 466
26 41
20-079 Lublin
POLAND
Telephone: +48 814662640
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Fax: +48 814663001
Internet address: www.bip.lublin.eu
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 3
Contact point(s): Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
For the attention of: Iwona Wieżel
20-080 Lublin
POLAND
Telephone: +48 814663012
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Fax: +48 814663001
Internet address: www.bip.lublin.eu
Tenders or requests to participate must be sent to: Urząd Miasta Lublin
Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 3
Contact point(s): Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
For the attention of: Iwona Wieżel
20-080 Lublin
POLAND
Telephone: +48 814663012
E-mail: zamowienia@um.lublin.pl
Fax: +48 814663001
Internet address: www.bip.lublin.eu
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
85200000, 98380000, 70000000
Description
Veterinary services.
Dog kennel services.
Real estate services.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 26.11.2013 - 11:30
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.11.2013 - 11:30
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Oct 23, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 206/2013, #356909-2013
Referenced Document Number: 351900-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, For the attention of: Iwona
Wieżel, Lublin20-109, POLAND. Telephone: +48 814663012. Fax: +48
814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.10.2013,
2013/S 203-351900)
Instead of:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług,
niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie
prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o
średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00
PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) -
1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla
usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów)
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami .
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 2.1
3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w
§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr
226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
- poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za
zgodność z oryginałem\.
6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia
schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości
co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych
walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).
8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia t.j.
8.2.1. minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii,
posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza
8.2.2 minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w
pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy
dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym
zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki
nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku
pracownika biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt.
b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczenia:
1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
1.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę
części zamówienia podwykonawcom.
1.3. Wycena ofertowa
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
2. Dokumenty o których mowa w pkt 1.1.-1.3. winny być składane w formie
pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na
ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5. powinno być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze
czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.1. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje:
4.1.1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie psów i
kotów, zwierząt egzotycznych/ terrarystycznych.
4.1.2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i
terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną.
5. Termin wykonania zamówienia: 1.1.2014 – 31.12.2017
- od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017- w przypadku zawarcia umowy
przed dniem 1.1.2014 r.
- od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. - w przypadku zawarcia
umowy po dniu 1.1.2014 r.
Read:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług,
niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie
prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o
średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00
PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) -
1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla
usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów)
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami .
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 2.1
3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w
§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr
226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
- poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za
zgodność z oryginałem\.
6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia
schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości
co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych
walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).
8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia t.j.
8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii,
posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii
8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w
pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy
dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym
zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki
nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku
pracownika biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt.;
b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt.
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczenia:
1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
1.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę
części zamówienia podwykonawcom.
1.3. Wycena ofertowa
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy
dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
2. Dokumenty o których mowa w pkt 1.1.-1.3. winny być składane w formie
pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę
umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na
ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5. powinno być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze
czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
4.1. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje:
4.1.1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie psów i
kotów, zwierząt egzotycznych/ terrarystycznych.
4.1.2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i
terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną.
5. Termin wykonania zamówienia: 1.1.2014 – 31.12.2017 ( w przypadku
zawarcia umowy po dniu 01.01.2014 - od daty zawarcia umowy do dnia
31.12.2017 r.)


Update: Nov 13, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 220/2013, #383205-2013
Referenced Document Number: 351900-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, For the attention of: Anna
Ziółkowska, Lublin20-109, POLAND. Telephone: +48 814663017. Fax: +48
814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.10.2013,
2013/S 203-351900)
Instead of:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel
20-109 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814663012
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Lublinul. Zana 38, pokój nr 12
Punkt kontaktowy: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
Osoba do kontaktów: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz 81 466 26
4120-079 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814662640
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod
adresem:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 3
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel
20-080 Lublin
POLSKATel.: +48 814663012
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 3
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel
20-080 Lublin
POLSKATel.: +48 814663012
E-mail: zamowienia@um.lublin.pl
Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 5 PLN
Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych Plac Litewski 1,
pokój nr 3 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 5 zł w kasie UM Lublin ul.
Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 PLN +koszty przesyłki
—.
Read:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska
20-109 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814663017
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Lublin, ul. Zana 38, pokój nr 12
Punkt kontaktowy: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
Osoba do kontaktów: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz +48
814662641, 20-079 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814662640
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001
Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu
konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod
adresem:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 8
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska
20-080 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814663017
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Faks: +48 814663001
Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać na adres:
Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
pl. Litewski 1, pokój nr 8
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska
20-080 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 814663017
E-mail: zamowienia@um.lublin.pl
Faks: +48 814663001
Adres internetowy: www.bip.lublin.eu
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 5 PLN
Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych, pl. Litewski 1,
pokój nr 8 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 5 PLN w kasie UM Lublin, ul.
Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 PLN + koszty przesyłki)
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Contact point(s): Urząd
Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych, pl. Litewski 1, pokój nr 8, For
the attention of: Anna Ziółkowska, 20-109 Lublin, PL. Telephone: +48
814663017.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Nov 15, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 222/2013, #386623-2013
Referenced Document Number: 351900-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, For the attention of: Iwona
Wieżel, Lublin20-109, POLAND. Telephone: +48 814663012. Fax: +48
814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.10.2013,
2013/S 203-351900)
Instead of:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług,
niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie
prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o
średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00
PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) -
1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla
usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów)
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami .
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 2.1
3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w
§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr
226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
- poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za
zgodność z oryginałem\.
6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia
schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości
co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych
walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów).
8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia t.j.
8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii,
posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii
8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w
pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy
dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym
zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki
nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku
pracownika biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt.;
b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów:
26.11.2013 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
26.11.2013 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.11.2013 (12:00)
Read:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług,
niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie
prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt.
1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt.
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt
2.1
3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w
§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
- poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za
zgodność z oryginałem\.
6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia
schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt.
8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia t.j.
8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii,
posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii
8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w
pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy
dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym
zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki
nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku
pracownika biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt.
b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do dokumentów:
06.12.2013 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
06.12.2013 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
06.12.2013 (12:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.


Update: Nov 20, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 225/2013, #391810-2013
Referenced Document Number: 351900-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, For the attention of: Anna
Ziółkowska, Lublin20-109, POLAND. Telephone: +48 814663017. Fax: +48
814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 18.10.2013,
2013/S 203-351900)
Instead of:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których
dotyczy obowiązek wskazania
przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym
informacja o usług, niewykonanych
lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać
wykonanie lub wykonywanie w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie usług w
zakresie prowadzenia schroniska
dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt.
1.2.2. Złożone poświadczenia winny
potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie usług w
zakresie prowadzenia schroniska
dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt .
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług
w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami
1.4. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami .
2. Dowodami, o których mowa w pkt
1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
2.1
3. W miejsce poświadczeń, o
których mowa w pkt 2.1 wykonawca,
może przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
usług, określone w § 1 ust. 1 pkt
3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym,
na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1
zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w
pkt 1-3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę - poświadczenie winno
zawierać zapis odręczny lub w
formie pieczęci \za zgodność z
oryginałem\.
6. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów
powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
7. Dokumenty sporządzone w
języku obcym należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału
w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, usług w
zakresie prowadzenia schroniska
dla minimum 200 bezdomnych
zwierząt.
8.2. wykażą dysponowanie
osobami które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia t.j.
8.2.1 minimum 2 osobami
legitymującymi się dyplomem lekarza
weterynarii, posiadającym prawo
wykonywania zawodu oraz co
najmniej 2 letnim doświadczeniem w
pracy w zawodzie lekarza weterynarii
8.2.2. minimum 2 osobami
posiadającymi co najmniej roczne
doświadczenie w pracy dotyczącej
wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą
minimum roczne doświadczenie
w pracy dotyczącej opieki nad
zwierzętami egzotycznymi i
terrarystycznymi, w tym zwierzętami
należącymi do I i II kategorii
gatunków zwierząt niebezpiecznych
dla życia i zdrowia ludzi zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627
j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na
stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne
doświadczenie w pracy dotyczącej
opieki nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami
na stanowisku pracownika
administracyjnego, posiadającymi
co najmniej roczne doświadczenie
w pracy na stanowisku pracownika
biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie
niezbędnymi do wykonania
zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i
urządzeniami technicznymi
dostępnymi wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do
transportu zwierząt żywych - min. 1
szt.
b) samochód przeznaczony do
transportu zwierząt padłych - min. 1
szt.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
26.11.2013 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
26.11.2013 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.11.2013 (12:00)
Read:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług,
niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla
minimum 200 bezdomnych zwierząt.
1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub
wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług w zakresie
prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt .
1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są:
2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt
2.1.
3. W miejsce poświadczeń, októrych mowa w pkt 2.1 wykonawca, może
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w
§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).
4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1–3 winny być składane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
– poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za
zgodność z oryginałem\.
6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni
wykonawcy, którzy:
8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi w
zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt.
8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia t.j.
8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii,
posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii
8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w
pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt.
8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy
dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym
zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.).
8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki
nad zwierzętami.
8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego,
posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku
pracownika biurowego.
8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami,
wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy
usług w celu wykonania zamówienia:
a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt.
b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego:
11.12.2013 (11:30)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
11.12.2013 (11:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.12.2013 (12:00)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Lublin pl. Króla Władysława Łokietka 1 Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-109 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.lublin.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin ul. Zana 38, pokój nr 12 Punkt kontaktowy: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Osoba do kontaktów: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz 81 466 26 41 20-079 Lublin POLSKA Tel.: +48 814662640 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 3 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-080 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 3 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-080 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@um.lublin.pl Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: prowadzenie miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 5. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lublin. Kod NUTS PL314 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie 200 psów i 300 kotów, 100 zwierząt egzotycznych/terrarystycznych. 2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 85200000, 98380000, 70000000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: tak jak w pkt. II.1.5. Szacunkowa wartość bez VAT: 6 829 268,29 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.1.2014. Zakończenie 31.12.2017 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 3.1 Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy którzy: 3.1.1. w zakresie warunku określonego w pkt. 1.1. wykażą posiadanie: 3.1.1.1. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 2012.391 ) - dotyczy Wykonawców będących Przedsiębiorcami zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie. 4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 7.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych , których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty: 7.2.1 Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesja, zezwolenie lub licencja 7.3. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7.4. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 7.4.1. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia . 7.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert. 7.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.4.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 9.1. w pkt 7.4.2-7.4.4 i 7.4.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 9.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2. w pkt 7.4.5 i 7.4.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa: 10.1. w pkt 9.1.1, 9.1.3, 9.2 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.2. w pkt 9.1.2 - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 11.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 12.1. oświadczenie wymagane w pkt 7.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 7.2 i 7.3. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 12.2. dokumenty wymagane w pkt 7.4. - 11. winien złożyć każdy wykonawca. 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 7.1 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. i 11.1. winny być składane w formie oryginału. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2, 7.4.-10. winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) - 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1. minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza 8.2.2 minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt. b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt. III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-P-I.271.1.159.2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.11.2013 - 11:30 Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 5 PLN Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych Plac Litewski 1 pokój nr 3 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 5 zł w kasie UM Lublin ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 PLN +koszty przesyłki). IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 26.11.2013 - 11:30 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 26.11.2013 - 12:00 Miejscowość: Biuro Zamówień Publicznych - 20-080 Lublin, Pl. Litewski 1 pokój nr 302. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 1.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 1.3. Wycena ofertowa 1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. Dokumenty o których mowa w pkt 1.1.-1.3. winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 4.1. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje: 4.1.1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie psów i kotów, zwierząt egzotycznych/ terrarystycznych. 4.1.2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną. 5. Termin wykonania zamówienia: 1.1.2014 – 31.12.2017 - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017- w przypadku zawarcia umowy przed dniem 1.1.2014 r. - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. - w przypadku zawarcia umowy po dniu 1.1.2014 r. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587840 Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.10.2013
Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel, Lublin20-109, POLSKA. Tel.: +48 814663012. Faks: +48 814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351900) Zamiast: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) - 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1. minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku weterynarza 8.2.2 minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt. b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt. VI.3) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 1.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 1.3. Wycena ofertowa 1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. Dokumenty o których mowa w pkt 1.1.-1.3. winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 4.1. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje: 4.1.1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie psów i kotów, zwierząt egzotycznych/ terrarystycznych. 4.1.2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną. 5. Termin wykonania zamówienia: 1.1.2014 – 31.12.2017 - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017- w przypadku zawarcia umowy przed dniem 1.1.2014 r. - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. - w przypadku zawarcia umowy po dniu 1.1.2014 r. Powinno być: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) - 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii 8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt.; b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt. VI.3) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 1.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 1.3. Wycena ofertowa 1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 1.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. Dokumenty o których mowa w pkt 1.1.-1.3. winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 4.1. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje: 4.1.1. Prowadzenie schroniska przeznaczonego na przetrzymywanie psów i kotów, zwierząt egzotycznych/ terrarystycznych. 4.1.2. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz egzotarium dla zwierząt egzotycznych i terrarystycznych wraz z infrastrukturą techniczną. 5. Termin wykonania zamówienia: 1.1.2014 – 31.12.2017 ( w przypadku zawarcia umowy po dniu 01.01.2014 - od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r.)
Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska, Lublin20-109, POLSKA. Tel.: +48 814663017. Faks: +48 814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351900) Zamiast: I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Lublin pl. Króla Władysława Łokietka 1 Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-109 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.lublin.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublinul. Zana 38, pokój nr 12 Punkt kontaktowy: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Osoba do kontaktów: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz 81 466 26 4120-079 Lublin POLSKA Tel.: +48 814662640 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 3 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-080 Lublin POLSKATel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 3 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel 20-080 Lublin POLSKATel.: +48 814663012 E-mail: zamowienia@um.lublin.pl Faks: +48 814663001Adres internetowy: www.bip.lublin.eu IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 5 PLN Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych Plac Litewski 1, pokój nr 3 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 5 zł w kasie UM Lublin ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 PLN +koszty przesyłki —. Powinno być: I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Lublin pl. Króla Władysława Łokietka 1 Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska 20-109 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663017 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.lublin.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin, ul. Zana 38, pokój nr 12 Punkt kontaktowy: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin Osoba do kontaktów: Joanna Jaroszuk-Oniszko, Agnieszka Machlarz +48 814662641, 20-079 Lublin POLSKA Tel.: +48 814662640 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 8 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska 20-080 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663017 E-mail: zamowienia@lublin.eu Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych pl. Litewski 1, pokój nr 8 Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska 20-080 Lublin POLSKA Tel.: +48 814663017 E-mail: zamowienia@um.lublin.pl Faks: +48 814663001 Adres internetowy: www.bip.lublin.eu IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Dokumenty odpłatne: tak Podać cenę: 5 PLN Warunki i sposób płatności: Biuro Zamówień Publicznych, pl. Litewski 1, pokój nr 8 po wcześniejszym dokonaniu wpłaty 5 PLN w kasie UM Lublin, ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (5 PLN + koszty przesyłki) I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Lublin Biuro Zamówień Publicznych, pl. Litewski 1, pokój nr 8, Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska, 20-109 Lublin, PL. Tel.: +48 814663017. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel, Lublin20-109, POLSKA. Tel.: +48 814663012. Faks: +48 814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351900) Zamiast: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) - 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt o średniorocznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 600.000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii 8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt.; b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.11.2013 (11:30) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.11.2013 (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.11.2013 (12:00) Powinno być: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii 8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt. b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 06.12.2013 (11:30) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06.12.2013 (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 06.12.2013 (12:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, Osoba do kontaktów: Anna Ziółkowska, Lublin20-109, POLSKA. Tel.: +48 814663017. Faks: +48 814663001. E-mail: zamowienia@lublin.eu (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351900) Zamiast: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt . 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami . 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii 8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 szt. b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych - min. 1 szt. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 26.11.2013 (11:30) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.11.2013 (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.11.2013 (12:00) Powinno być: III.2.3) Kwalifikacje techniczne: 1. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1.2. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usług, niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 1.2.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 1.2.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt . 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1 są: 2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1. 3. W miejsce poświadczeń, októrych mowa w pkt 2.1 wykonawca, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). 4. W przypadku gdy zamawiającym, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1 zostały wykonane jest Gmina Lublin, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 1–3 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 6. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 8. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 8.1. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi w zakresie prowadzenia schroniska dla minimum 200 bezdomnych zwierząt. 8.2. wykażą dysponowanie osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia t.j. 8.2.1 minimum 2 osobami legitymującymi się dyplomem lekarza weterynarii, posiadającym prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie lekarza weterynarii 8.2.2. minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej wyłapywania zwierząt. 8.2.3. minimum 1 osobą posiadającą minimum roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami egzotycznymi i terrarystycznymi, w tym zwierzętami należącymi do I i II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t.). 8.2.4. minimum 3 osobami na stanowisku pielęgniarza zwierząt, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy dotyczącej opieki nad zwierzętami. 8.2.5. minimum 2 osobami na stanowisku pracownika administracyjnego, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego. 8.3. wykażą dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakłady i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia: a) samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych – min. 1 szt. b) samochód przeznaczony do transportu zwierząt padłych – min. 1 szt. IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 11.12.2013 (11:30) IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.12.2013 (11:30) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 11.12.2013 (12:00) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.