Search

Bulgaria-Stara Zagora: Food, beverages, tobacco and related products

Contract Award

General Information

Bulgaria
   STARA ZAGORA
   eu:351339-2013
   Oct 18, 2013
   Bulgarian
   Other

Contact information

   „UCHENICHESKO HRANENE“ EOOD
STARA ZAGORA
Bulgaria

Goods, Works and Services

Food, beverages, tobacco   

Summary

      

Notice type: 01203 - Contract award
Z
EU Official Journal Publication: 203/2013, #351339-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Negotiated without a call for competition
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender
Successful Bidder: Name and address of economic operator in favour of whom the contract award
decision has been taken
"Здравец дистрибюшън" АД, ЕИК 202443975
бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет. 8
1000 София
BULGARIA
Telephone: +359 887507224

Contract award notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
„Uchenichesko hranene“ EOOD
ul. „Zahari Knyazheski“ No. 10
Contact point(s): „Uchenichesko hranene“ EOOD
For the attention of: Donka Gocheva Kasabova
6000 Stara Zagora
BULGARIA
Telephone: +359 42640125
Internet address(es):
General address of the contracting authority: uhranene_stara_zagora abv.bg
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
15000000
Description
Food, beverages, tobacco and related products.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 12 278,20 BGN
Including VAT. VAT rate (%) 20
Section V: Award of contract
Contract No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract
award decision has been taken
"Здравец дистрибюшън" АД, ЕИК 202443975
бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет. 8
1000 София
BULGARIA
Telephone: +359 887507224
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 12 278,20 BGN
Including VAT. VAT rate (%) 20


Original Text

      
Обявление за възложена поръчка Доставки Директива 2004/18/ЕО Раздел І: Възлагащ орган I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт „Ученическо хранене“ ЕООД 123513148 ул. „Захари Княжески“ № 10 Място/места за контакт: „Ученическо хранене“ ЕООД На вниманието на: Донка Гочева Касабова 6000 Стара Загора БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 42640125 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган : uhranene_stara_zagora abv.bg I.2) Вид на възлагащия орган Публичноправна организация I.3) Основна дейност Общи обществени услуги I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не Раздел ІІ: Обект на поръчката II.1) Описание II.1.1) Заглавие на поръчката "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ученическото хранене в Стара Загора по две обособени позиции". II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите Доставки Покупка Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: гр. Стара Загора. код NUTS BG344 II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ученическото хранене по две обособени позицици". II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV) 15000000 II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите Стойност: 12 278,20 BGN С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20 Раздел ІV: Процедура IV.1) Вид процедура IV.1.1) Вид процедура Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС): Директива 2004/18/ЕО 1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с Директива 2004/18/ЕО Няма оферти или няма подходящи оферти в отговор на: открита процедура Откритата процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени. Договарянето е по чл. 90, ал. 1, т. 1. IV.2) Критерии за възлагане IV.2.1) Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на 1. Най-ниска предлагана цена. Тежест 65 2. Срок за отложено плащане/минимум-45 дни/. Тежест 15 3. Срок за подмяна на некачествени хранителни продукти в часове/максимум 8 часа от часа на доставката/. Тежест 15 4. Други предложения в полза на Възложителя/дарения или спонсорство/. Тежест 5 IV.2.2) Информация относно електронен търг Използван е електронен търг: не IV.3) Административна информация IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Обявление за поръчка Раздел V: Възлагане на поръчката Поръчка №: 2 Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 2 - Дъвки V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката: 19.9.2013 V.2) Информация относно офертите Брой на получените оферти: 1 V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката "Здравец дистрибюшън" АД, ЕИК 202443975 бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет. 8 1000 София БЪЛГАРИЯ Телефон: +359 887507224 V.4) Информация относно стойността на поръчката Обща крайна стойност на поръчката : Стойност: 12 278,20 BGN С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20 V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не Раздел VІ: Допълнителна информация VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не VI.2) Допълнителна информация: IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка да. Обявление за поръчка. Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 001-560662 от 19.09.2013. VI.3) Процедури по обжалване VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 1000 София БЪЛГАРИЯ Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 Интернет адрес: http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17.10.2013
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.