Search

Poland-Łódź: Cleaning services

Request For Proposals

General Information

Poland
   ŁÓDŹ
   eu:350023-2013
   Oct 26, 2013
   Nov 27, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   WIDZEWSKIE TBS SPÓŁKA Z O.O.
ŁÓDŹ
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Snow-clearing services   Cleaning services   Window-cleaning services   Street-cleaning and sweeping services   Building-cleaning services  

Summary

      

Notice type: 01302 - Contract notice
Z
EU Official Journal Publication: 202/2013, #350023-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Services
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Widzewskie TBS Spółka z o.o.
al. Piłsudskiego 150/152
Contact point(s): Widzewskie TBS Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 150/152,
Łódź
For the attention of: Sylwia Świniarska
92-230 Łódź
POLAND
Telephone: +48 426749398
E-mail: wtbs@wtbs.pl
Fax: +48 426749398
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.wtbs.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
90910000, 90911200, 90610000, 90620000, 90911300
Description
Cleaning services.
Building-cleaning services.
Street-cleaning and sweeping services.
Snow-clearing services.
Window-cleaning services.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.11.2013 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Oct 18, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
Z
EU Official Journal Publication: 203/2013, #351517-2013
Referenced Document Number: 350023-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Widzewskie TBS Spółka z o.o., al. Piłsudskiego 150/152, For the attention
of: Sylwia Świniarska, Łódź92-230, POLAND. Telephone: +48 426749398. Fax:
+48 426749398. E-mail: wtbs@wtbs.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2013,
2013/S 202-350023)
Instead of:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
60 miesięcy
Read:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
60 dni


Update: Oct 26, 2013


Notice type: 013EA - Additional information
Z
EU Official Journal Publication: 209/2013, #362252-2013
Referenced Document Number: 350023-2013
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Partial tender
Awarding Criteria: Lowest price

Widzewskie TBS Spółka z o.o., al. Piłsudskiego 150/152, For the attention
of: Sylwia Świniarska, Łódź92-230, POLAND. Telephone: +48 426749398. Fax:
+48 426749398. E-mail: wtbs@wtbs.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2013,
2013/S 202-350023)
Instead of:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowegolub handlowego:
Zmiana dotyczy warunku wiedzy i doświadczenia – pkt 2 i 1.2
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(...)
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia – usługi sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż:
— dla części 1
— tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 40 000 m2.
—dla części 2
— tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 50 000 m2.
(...)
1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
Załącznik nr 7.1. do SIWZ,
Załącznik nr 7.2. do SIWZ
Wykaz powinien zawierać minimum 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na usługach
sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż:
— dla części 1
— tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 40 000 m2.
— dla części 2
— tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 50 000 m2.
Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się
usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2
SIWZ.
Dowodami o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w punkcie 1) powyżej
3) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w punkcje 1) powyżej
może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw
określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 (Dz.U. Nr 226, poz. 1817),
4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2., zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
w pkt 1-3.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
26.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.11.2013 (10:30)
Read:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowegolub handlowego:
Zmiana dotyczy warunku wiedzy i doświadczenia – pkt 2 i 1.2
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(...)
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do
wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia – usługi sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż:
— dla części 1
— tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 40 000 m2.
— dla części 2
— tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 50 000 m2.
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z trzech wykonanych usług
była/jest świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.
Wymagane powierzchnie mogą być sumowane w ramach umów.
(...)
1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
Załącznik nr 7.1. do SIWZ,
Załącznik nr 7.2. do SIWZ
Wykaz powinien zawierać minimum 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na usługach
sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż:
— dla części 1
— tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 40 000 m2.
— dla części 2
— tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2,
— powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2,
— tereny zielone 50 000 m2.
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z trzech wykonanych usług
była/jest świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.
Wymagane powierzchnie mogą być sumowane w ramach umów.
Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się
usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8.2
SIWZ.
Dowodami o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w punkcie 1) powyżej
3) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w punkcje 1) powyżej
może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 (Dz.U. Nr 226, poz. 1817),
4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2., zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
w pkt 1-3.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
27.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.11.2013 (10:30)
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Widzewskie TBS Spółka z o.o. al. Piłsudskiego 150/152 Punkt kontaktowy: Widzewskie TBS Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 150/152, Łódź Osoba do kontaktów: Sylwia Świniarska 92-230 Łódź POLSKA Tel.: +48 426749398 E-mail: wtbs@wtbs.pl Faks: +48 426749398 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wtbs.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: spółka prawa handlowego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Budownictwo i obiekty komunalne Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków , przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem Kod NUTS II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. w Łodzi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w pkt. 3.3. i 3.4. SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90910000, 90911200, 90610000, 90620000, 90911300 II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. oraz terenów własnych Widzewskiego TBS Sp. z o.o. 1) Krótki opis Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. oraz terenów własnych Widzewskiego TBS Sp. z o.o. I Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy Miasta Łódź, będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o.: a) powierzchnia wewnętrzna budynków: 5 346 m2; b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 22 285 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 9 152 m2; Wykaz budynków, powierzchni wewnętrznych, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 1.1.do SWIZ. II Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.: a) powierzchnia wewnętrzna budynków: 16 412 m2; b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 32 305 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 46 243 m2; Wykaz budynków, powierzchni wewnętrznych, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 1.2.do SWIZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90910000, 90911200, 90610000, 90620000, 90911300 3) Wielkość lub zakres I Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy Miasta Łódź, będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o.: a) powierzchnia wewnętrzna budynków : 5346 m2 b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 22285 m2 c) powierzchnia terenów zielonych : 9152 m2 . II Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.: a) powierzchnia wewnętrzna budynków : 16412 m2 b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 32305 m2 c) powierzchnia terenów zielonych : 46243 m2 Część nr: 2 Nazwa: Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, usługa sprzątania terenów zewnętrznych , pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Lokali Użytkowych, nieruchomości Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz nieruchomości Gminy we Wspólnotach Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. 1) Krótki opis Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, usługa sprzątania terenów zewnętrznych , pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Lokali Użytkowych, nieruchomości Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz nieruchomości Gminy we Wspólnotach Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. I Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: 21 026 m2; b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 4 093 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 1 175 m2; Wykaz budynków, powierzchni wewnętrznych, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 2.1 do SWIZ. II Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 1 341 m2 c) powierzchnia terenów zielonych: 540 m2 Wykaz budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 2.2. do SWIZ. III Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy; b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 25 443 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 73 954 m2. Wykaz budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 2.3. do SWIZ. IV Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy we Wspólnotach Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 1 427 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 411 m2; Wykaz budynków, przyległych terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik nr 2.4. Do SWIZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90910000, 90911200, 90610000, 90620000, 90911300 3) Wielkość lub zakres I Sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: 21 026 m2; b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 4 093 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 1 175 m2; II Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Wspólnot Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 1 341 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 540 m2; III Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 25 443 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 73 954 m2; IV Sprzątanie przyległych terenów zewnętrznych, pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości Gminy we Wspólnotach Lokali Użytkowych będących w zarządzie Widzewskiego TBS Spółka z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków: nie dotyczy b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 1 427 m2; c) powierzchnia terenów zielonych: 411 m2. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: — część 1 – 15 000,00 PLN, piętnaście tysięcy zł; — część 2 – 13 000,00 PLN, trzynaście tysięcy zł. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z art. 23 uPzp III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – usługi sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40.000 m2 , — powierzchnia wewnątrz budynków 20.000 m2 , — tereny zielone 40.000 m2 — dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30.000 m2 , — powierzchnia wewnątrz budynków 20.000 m2 , — tereny zielone 50.000 m2 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy dysponują następującym sprzętem: Część 1 Pług do odśnieżania ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych i terenów zamkniętych wewnątrz posesji – min. 4 szt.( w tym 2 szt. sprzęt ciężki) Kosiarki do trawy – min 5 szt. Kosiarki do trawy z koszem – min. 5 szt Podkaszarki – min. 5 szt. Aparat do ciśnieniowego mycia chodników – 1 szt. Część 2 Pług do odśnieżania ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych i terenów zamkniętych wewnątrz posesji – min. 2 szt. ( w tym 1 szt pług ciężki) Kosiarki do trawy – min 5 szt. Kosiarki do trawy z koszem – min. 5 szt Podkaszarki – min. 5 szt 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę : — dla części 1 co najmniej 100 000,00 PLN; — dla części 2 co najmniej 100 000,00 PLN; 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach: 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu: Załącznik Nr 5.1. do SIWZ, Załącznik Nr 5.2. do SIWZ 1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik nr 7.1. do SIWZ, Załącznik nr 7.2. do SIWZ Wykaz powinien zawierać minimum 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na usługach sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40.000 m2 , — powierzchnia wewnątrz budynków 20.000 m2 , — tereny zielone 40.000 m2 — dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30.000 m2 , — powierzchnia wewnątrz budynków 20.000 m2 , — tereny zielone 50.000 m2. Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia, 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) powyżej; 3) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w punkcje 1) powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1-3. 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 8.1 do SIWZ Załącznik nr 8.2 do SWIZ 1.4. w sytuacji gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w punkcie 8.2, 8.3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów składa: 1.4.1. zobowiązanie – załącznik nr 9 do SIWZ, 1.4.2. dokument dotyczący zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 1.4.3. dokument dotyczący sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 1.4.4. dokument dotyczący charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 1.4.5. dokument dotyczący zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 1.5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę określoną w pkt. 8.4 SIWZ. 2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 wykonawca składa: 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 6.1 do SIWZ, Załącznik Nr 6.2. do SIWZ 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 3.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SIWZ; Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa: — zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2.2., 2.3., 2.4. i 2.6. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminem składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert; — zamiast dokumentu określonego w pkt 2.5 i 2.7 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5, 2.6 i 2.7 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę określoną w pkt. 8.4 SIWZ. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony W stosunku do Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: — dla części 1 co najmniej 100 000,00 PLN, — dla części 2 co najmniej 100 000,00 PLN. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 11/DA/13 IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 26.11.2013 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 26.11.2013 - 10:30 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe 1. Zmiany umowy oraz ich zakres określono w Załącznikach 11.1.1- 11.2.4. SIWZ - wzorach umów. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości 5 % wartości zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług. 4. Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia brutto wynosi: — część 1 – 872 820,50 PLN, — część 2 – 724 201,78 PLN. VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.10.2013
Widzewskie TBS Spółka z o.o., al. Piłsudskiego 150/152, Osoba do kontaktów: Sylwia Świniarska, Łódź92-230, POLSKA. Tel.: +48 426749398. Faks: +48 426749398. E-mail: wtbs@wtbs.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2013, 2013/S 202-350023) Zamiast: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 miesięcy Powinno być: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni
Widzewskie TBS Spółka z o.o., al. Piłsudskiego 150/152, Osoba do kontaktów: Sylwia Świniarska, Łódź92-230, POLSKA. Tel.: +48 426749398. Faks: +48 426749398. E-mail: wtbs@wtbs.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2013, 2013/S 202-350023) Zamiast: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowegolub handlowego: Zmiana dotyczy warunku wiedzy i doświadczenia – pkt 2 i 1.2 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (...) 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – usługi sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 40 000 m2. —dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 50 000 m2. (...) 1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik nr 7.1. do SIWZ, Załącznik nr 7.2. do SIWZ Wykaz powinien zawierać minimum 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na usługach sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 40 000 m2. — dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 50 000 m2. Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia, 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) powyżej 3) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w punkcje 1) powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), 4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1-3. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 26.11.2013 (10:30) Powinno być: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowegolub handlowego: Zmiana dotyczy warunku wiedzy i doświadczenia – pkt 2 i 1.2 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (...) 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – usługi sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 40 000 m2. — dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 50 000 m2. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z trzech wykonanych usług była/jest świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Wymagane powierzchnie mogą być sumowane w ramach umów. (...) 1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Załącznik nr 7.1. do SIWZ, Załącznik nr 7.2. do SIWZ Wykaz powinien zawierać minimum 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na usługach sprzątania n/w powierzchni nie mniejszej niż: — dla części 1 — tereny na zewnątrz budynków 40 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 40 000 m2. — dla części 2 — tereny na zewnątrz budynków 30 000 m2, — powierzchnia wewnątrz budynków 20 000 m2, — tereny zielone 50 000 m2. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z trzech wykonanych usług była/jest świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Wymagane powierzchnie mogą być sumowane w ramach umów. Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia, 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) powyżej 3) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w punkcje 1) powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), 4) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1-3. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.11.2013 (10:30) Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.