Search

Poland-Wrocław: Machines and apparatus for testing and measuring

Request For Proposals

General Information

Poland
   WROCŁAW
   eu:349356-2013
   Dec 18, 2013
   Jan 10, 2014
   Polish
   Other

Contact information

   GRONTMIJ POLSKA SP. Z O.O.
WROCŁAW
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Machines and apparatus for testing and measuring  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
5
EU Official Journal Publication: 202/2013, #349356-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Grontmij Polska Sp. z o.o.
ul. Pracka 3 (wjazd na budowę)
For the attention of: Anna Winnicka
54-066 Wrocław
POLAND
Telephone: +48 713718532
E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl
Fax: +48 717351737
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.grontmij.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
38540000
Description
Machines and apparatus for testing and measuring.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
27.11.2013 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Nov 19, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
5
EU Official Journal Publication: 224/2013, #389307-2013
Referenced Document Number: 349356-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), For the
attention of: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLAND. Telephone: +48
713718532. Fax: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2013,
2013/S 202-349356)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
27.11.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.11.2013 (12:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
13.12.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
13.12.2013 (12:30)


Update: Dec 5, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
5
EU Official Journal Publication: 236/2013, #409458-2013
Referenced Document Number: 349356-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), For the
attention of: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLAND. Telephone: +48
713718532. Fax: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2013,
2013/S 202-349356)
Instead of:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
13.12.2013 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
13.12.2013 (12:30)
Read:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
10.01.2014 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.01.2014 (12:30)


Update: Dec 18, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
5
EU Official Journal Publication: 245/2013, #426089-2013
Referenced Document Number: 349356-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), For the
attention of: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLAND. Telephone: +48
713718532. Fax: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 17.10.2013,
2013/S 202-349356)
Instead of:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa,
zainstalowanie, uruchomienie i
instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium
Histologii – Pracownia Mikrodysekcji,
mieszczącej się na I piętrze w budynku nr 9, mieszczącego się we
Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.
2. Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia
następująca kwotę brutto: 845 097,30
PLN
3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby
Zamawiającego (wraz z transportem
wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem,
montażem/instalacją i uruchomieniem
oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających
wszystkie materiały eksploatacyjne
konieczne do uruchomienia urządzeń.
Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w
okresie trwania procedury odbiorowej
lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca
instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru
Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia,
które podlegają zgłoszeniu
do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń
Unijnych. W przypadku, gdy
jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po
stronie Wykonawcy leży dokonanie
pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie
odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie
i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w
instytucji Księgi Rewizyjnej i
przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji
przedmiotu umowy (wraz z
uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli
stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy
w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień
przedinstalacyjnych.
Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym
serwisem gwarancyjnym, bez
dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny obejmuje
wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy
przedmiotu Zamówienia tj. m. in.
Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację,
czyszczenie, konserwację, wymianę
np. filtrów.
4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe,
wyprodukowane
z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z
bieżącej produkcji,
tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem
dostawy.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego, określonymi w
SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy
techniczne i/lub funkcjonalne,
w tym katalogi, opisy techniczne producenta, pozwalające na ocenę
spełnienia przez oferowane urządzenia i
sprzęt, co najmniej parametrów minimalnych,
6. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot
zamówienia
o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie,
że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1
- Formularz Oferty, oraz
powinien udowodnić równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając
ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych
rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości
obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na
Wykonawcy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych,
pod warunkiem, że
zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a
dodatkowo nie gorsze
niż te, które są określone w Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowany przez niego przedmiot
Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności
do:
a) dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym,
b) transportu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco):
Wrocławskie Centrum Badań
EIT+, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na
instalację urządzeń i Sprzętu wraz
z ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego "bez
uwag",
c) przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w
celu weryfikacji i uzgodnień
wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i
instalacji urządzeń przed instalacją
w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej
przedmiotu zamówienia, jednak nie
więcej niż 3 razy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a w
wyniku takiego zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat
specyfikacji budowlanej, wszelkich
instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój koszt i ryzyko- zakupi
wszelkie brakujące elementy, jak np.
zawory, reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia
nadprądowe i inne (o jakości nie gorszej niż
zastosowane w miejscu dostawy).
d) montażu, instalację, uruchomienie urządzeń i sprzętu wraz z
Oprogramowaniem systemowym,
e) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami
prawa polskiego) w okresie
trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do
(odpowiedniego dla miejsca instalacji
urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru
Technicznego elementy urządzenia,
które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa
Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W
przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega
zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży
dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej
dokumentacji, zorganizowanie
i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w
instytucji Księgi Rewizyjnej i
przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji
przedmiotu umowy (wraz
z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego
potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru
Końcowego – bez uwag dla
danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa
Wykonawcy w powyższym zakresie po
podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych,
f) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i
sprzętu,
g) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie
gwarancyjnym na warunkach
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ,
h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania
Systemowego, praw do korzystania z
Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje
autorskie,
i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej:
— opłat celnych,
— kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu,
— wyładunku, wniesienia, rozładowania, instalacji i testów,
— kosztów instruktażu personelu Użytkownika,
— kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń
mechanicznych itp.) ubezpieczenia do
momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego
„bez uwag”,
— kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,
— kosztów usługi agencji celnej,
— kosztów przechowywania sprzętu do momentu dostawy do docelowych
pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania Zamawiającego,
związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1.
Uwaga: Jeśli w SIWZ określono inaczej, niż w załączniku nr 6, to wszystkie
zapisy zawarte w SIWZ oraz
załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 5 mają znaczenie nadrzędne nad zapisami
w załączniku nr 6 i są dla
Wykonawcy wiążące.
Tabela nr 1:
Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia-
stanowiących Załącznik nr 6
do SIWZ
Nr załącz.
Nazwa
Nr dokumentu
Rewizja
1. Specyfikacja Wymagań dotyczących Instruktażu PM-09-0002 00
2. Specyfikacja Wymagań dokumentacyjnych dotyczących dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji
przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzeń
PM-09-0009
01
3. Ramowa procedura postępowania związanego z odbiorem elementów
wyposażenia PM-09-0010 00
4. Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 – Laboratorium Histologii –
pracownia mikrodysekcji PM-09-0057
02
5. Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Mikroskop fluorescencyjny z systemem
do mikrodysekcji 9-
EQ-04-0117 01
10. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami
wymienionymi w Tabeli nr
1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i
czynności muszą być wykonane w
ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w
cenie ofertowej, przedstawionej
w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), chyba że w SIWZ i
Załącznikach nr 1 do nr 5 postanowiono
inaczej.
11. Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje
wątpliwości i ewentualne
nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach
przetargowych (SIWZ z
Załącznikami).
12. Terminy naprawy sprzętu:
a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą
elektroniczną lub faksem naprawa nie
będzie możliwa, Wykonawca dostarczy sprzęt/element zastępczy w terminie do
20 dni roboczych od dnia
zgłoszenia usterki.
b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z jakichkolwiek
powodów nie można naprawić i/lub
wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną
wyspecyfikowane w ofercie z
podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu
zastępczego. Wzór poniżej w Tabeli nr
2:
Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych
(nie dotyczy monitora i jednostki
centralnej):
L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego
1
2
Uwaga: Wypełnioną tabelę dla każdego urządzenia oddzielnie należy dołączyć
do oferty Wykonawcy.
Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że
wszystkie elementy występujące w
ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa w pkt.
12 lit. a.
13. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym
pomieszczeniu, Wykonawca w terminie
7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu
wytyczne techniczne do montażu
urządzenia obejmujące:
a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia
elektryczna, woda, gazy techniczne
itp.),
b) wymagania dla projektów fundamentu pod urządzenia (wymiary, śruby
kotwiące itp.),
c) lokalizację fundamentu urządzenia w pomieszczeniu,
d) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia
do montażu urządzenia.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 20 000,00 złotych.
2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczeń, powinny być one
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w
ciągu 14 dni
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
Wykonawca, którego ofertę
wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego
Wykonawcy” lub
d) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 3
Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw
chyba, że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na
następujący rachunek
Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+:
Nr rachunku: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547,
- koniecznie z określeniem nazwy i nr postępowania
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy
złożyć w ofercie oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię wraz z oryginałem oferty,
a drugą kopię wraz z kopią oferty.
6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z
o.o., zaleca się do oferty
oryginalnej i kopii oferty należy dołączyć kserokopię przelewu
potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy wadium będzie
wpłacone na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.
46 uPzp.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo
wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów
lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub pełnomocnictw, chyba, że
udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (poza przypadkiem
opisanym w pkt. 12), jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy
Zabezpieczenie
1. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, będzie żądał wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w Formularzu Oferty.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275.).
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający będzie
przechowywał je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji
powinno spełniać następujące
wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie,
oraz być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego
dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu
wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane
będzie za przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 uPzp, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1. uPzp.
11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje
się art. 149 uPzp.
12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 %
Zamawiający zwróci do 15 dni po
upływie rękojmi za wady.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
I.1. O udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego
zamówienia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 uPzp.
II.1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany
złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, poświadczenia:
1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22
ust. 1 uPzp sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw
określonych w zakresie wskazanym
w ppkt. V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów czy dostawy
zostały należycie wykonane.
Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia
Wykonawcy będą respektowanie
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać takiego
poświadczenia. Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o
obiektywnym charakterze
braku możliwości otrzymania poświadczenia.
Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych
dowodów.
4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
powyżej budzą wątpliwości
zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub
miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
5) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. W postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie tj. 20.2.2013
r. Rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24
ust. 1 uPzp sporządzone według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 uPzp wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 uPzp -
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp -
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 uPzp -
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późniejszymi
zmianami), albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej.
a) Wykonawca wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składa
wraz z ofertą informację o tym
fakcie z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy
kapitałowej) oraz listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej
co inny Wykonawca biorący
udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania
takiej wiedzy w momencie
złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej wraz z
informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a
także informacjami które wykazują,
iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w
szczególności nie było pomiędzy nimi
współpracy w zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi
do zawarcia porozumienia w
zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych
ofert. Wyjaśnienia należy składać
np. w formie oświadczeń, dokumentów.
c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej
(w rozumieniu Ustawy z dnia
16.2.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą
informację o tym, iż nie należy do
żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia).
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) ppkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4–8, 10 i 11 uPzp.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. a i c oraz ppkt 4.2,
powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument,
o którym mowa powyżej w ppkt.
4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5 jw. stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 uPzp (Dział V pkt.1.1
oraz Dział V pkt.2 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach
opisanych w pkt. 7, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do
tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego
działu.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt. 4 uPzp (Dział V
pkt.1.1. lit. d oraz Dział V pkt.2.2) SIWZ) polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w pkt. 8, jest obowiązany przedłożyć informację, o której mowa
w pkt. 1.6) niniejszego działu,
dotyczącą tych podmiotów.
11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający zastrzega sobie prawo
zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
należy załączyć do oferty :
1) Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe sprzętu i/lub dokumentację
producenta w języku polskim lub
angielskim oraz sporządzone w języku polskim fragmenty dokumentów
technicznych, umożliwiające weryfikację
głównych funkcji urządzenia wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest,
aby parametry techniczne
prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym
opisanym w Załączniku
nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert- Część B. Jeżeli w prospekcie
technicznym brak opisu danej funkcji
aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych
dokumentów producenta (np. części
instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie
zweryfikować zgodność opisu funkcji lub
wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ- Wzór
Formularza Ofert- Część B.
2) Znak CE (Certyfikat europejski potwierdzający zgodność z dyrektywami
UE) lub deklaracja zgodności ze
znakiem CE;
3) Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do
obrotu na terytorium RP, posiada
wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodności, itp. oraz
spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm
bezpieczeństwa obsługi, oraz, że
dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego – na Formularzu
ofertowym – Załącznik Nr 1 do
SIWZ
Uwaga:
a) Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i
ściśle według warunków i
postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez
Wykonawcę. W przypadku, gdy
jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on
"nie dotyczy".
b) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Stwierdzenie zgodności
tłumaczenia z oryginałem winno
zawierać oprócz zapisu np. „Za zgodność z oryginałem” - datę, podpis i
pieczęć imienną Osoby Uprawnionej do
składania oferty;
d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b UPZP, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.
67 ust.1 pkt. 7 uPzp, do 20
% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw,
jeżeli zmiana Wykonawcy
powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach
technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności
techniczne w użytkowaniu i dozorze
sprzętu.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez
podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Uwaga do pkt II.3) ogłoszenia:
Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na elektroniczną formę ogłoszeń
szczegółowa informacja dotycząca terminu
realizacji zamówienia znajduje się w Dziale IV SIWZ i w § 7 ust. 1 i 2
Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr
5 do SIWZ
II.2.2)
—.
—.
—.
—.
Read:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa,
zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń
laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Histologii – Pracownia
Mikrodysekcji, mieszczącej się na I piętrze w budynku nr 9, mieszczącego
się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.
2. Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia
następująca kwotę brutto: 845 320,17 PLN
3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby
Zamawiającego (wraz z transportem wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz
z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz
sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających
wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.
Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w
okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem
zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru
Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia,
które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa
Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie
należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży
dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie
odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru
urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi
Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do
eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na
eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w
powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień
przedinstalacyjnych.
Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym
serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w
okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności
niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu
Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy
okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp, przewiduje prawo opcji
polegające na magazynowaniu na koszt Wykonawcy gotowej do odbioru (po
wyprodukowaniu) aparatury naukowo-badawczej do momentu dostawy w
magazynach Wykonawcy/Producenta przez okres max. do 120 dni.
Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z prawa opcji. Skorzystanie z
prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia
Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do
31.10.2014 r.
Zamawiający obecnie nadzoruje remont i przebudowę budynków 7 i 9 oraz
budowę budynku nr 9A. Proces budowlany jest wielozadaniowy i
skomplikowany. Stan zaawansowania wykonania robót budowlanych jest
dynamiczny i zmienny. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa
opcji w zależności od stanu zaawansowania robót budowlanych w budynkach,
do których ma być dostarczony sprzęt.
Uruchomienie prawa opcji nastąpi w przypadku przedłużenia okresu
realizacji projektu, o którym mowa w Dziale I pkt 1 SIWZ.
5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe,
wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny
pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12
miesięcy przed terminem dostawy.
6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do
oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym
katalogi, opisy techniczne producenta, pozwalające na ocenę spełnienia
przez oferowane urządzenia i sprzęt, co najmniej parametrów minimalnych,
7. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot
zamówienia
o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie,
że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1
- Formularz Oferty, oraz powinien udowodnić równoważność rozwiązań.
Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny
zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku
wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty
spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych,
pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały
wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w
Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego.
9. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności
do:
a) dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym,
b) transportu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco):
Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do
pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i Sprzętu wraz z
ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem
odbioru końcowego "bez uwag",
c) przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w
celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń
wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu
docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu
zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się
na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a w wyniku takiego
zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat specyfikacji
budowlanej, wszelkich instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój
koszt i ryzyko- zakupi wszelkie brakujące elementy, jak np. zawory,
reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia nadprądowe i
inne (o jakości nie gorszej niż zastosowane w miejscu dostawy).
d) montażu, instalację, uruchomienie urządzeń i sprzętu wraz z
Oprogramowaniem systemowym,
e) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami
prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim
wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu
Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy
urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z
przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy
jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po
stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego,
dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie
odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji
Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie
Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją
zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia
(Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający
udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po
podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych,
f) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i
sprzętu,
g) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie
gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ,
h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania
Systemowego, praw do korzystania z Oprogramowania Systemowego
dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie,
i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej:
— opłat celnych,
— kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu,
— wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca
instalacji, instalacji i testów,
— kosztów instruktażu personelu Użytkownika,
— kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń
mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego,
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,
— kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,
— kosztów usługi agencji celnej,
— kosztów przechowywania sprzętu nie objętych Prawem opcji) do momentu
dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,
— kosztów magazynowania sprzętu do momentu dostawy do docelowych
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonej protokołem
odbioru końcowego „bez uwag”- Prawo opcji pkt 3 Dział III SIWZ.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania Zamawiającego,
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione
w Tabeli nr 1.
Uwaga: Jeśli w SIWZ określono inaczej, niż w załączniku nr 6, to wszystkie
zapisy zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 5 mają
znaczenie nadrzędne nad zapisami w załączniku nr 6 i są dla Wykonawcy
wiążące.
Tabela nr 1:
Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ
nr załącz.
Nazwa
nr dokumentu
Rewizja
1. Specyfikacja Wymagań dotyczących Instruktażu PM-09-0002 00
2. Specyfikacja Wymagań dokumentacyjnych dotyczących dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji
pracy i konserwacji urządzeń PM-09-0009
01
3. Ramowa procedura postępowania związanego z odbiorem elementów
wyposażenia PM-09-0010 00
4. Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 – Laboratorium Histologii –
pracownia mikrodysekcji PM-09-0057
02
5. Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Mikroskop fluorescencyjny z systemem
do mikrodysekcji 9-EQ-04-0117 01
11. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami
wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie
wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach
zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie
ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ),
chyba że w SIWZ i Załącznikach nr 1 do nr 5 postanowiono inaczej.
12. Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje
wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w
niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).
13. Terminy naprawy sprzętu:
a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą
elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy
sprzęt/element zastępczy w terminie do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia
usterki.
b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z jakichkolwiek
powodów nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy
w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem
niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór
poniżej w Tabeli nr 2:
Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych
(nie dotyczy monitora i jednostki centralnej):
L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego
1
2
Uwaga: Wypełnioną tabelę dla każdego urządzenia oddzielnie należy dołączyć
do oferty Wykonawcy. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla
Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być
naprawione w terminie standardowym, o którym mowa w pkt. 13 lit. a).
14. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym
pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia
podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu
urządzenia obejmujące:
a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia
elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),
b) wymagania dla projektów fundamentu pod urządzenia (wymiary, śruby
kotwiące itp.),
c) lokalizację fundamentu urządzenia w pomieszczeniu,
d) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia
do montażu urządzenia.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w
wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczeń, powinny być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14
dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w
ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego
Wykonawcy” lub
d) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 3
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na
następujący rachunek Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+:
nr rachunku: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547, SWIFT (BIC) code:
WBKPPLPP
— koniecznie z określeniem nazwy i nr postępowania
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy
złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i
jego kopię wraz z oryginałem oferty,
a drugą kopię wraz z kopią oferty.
6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z
o.o., zaleca się do oferty oryginalnej i kopii oferty dołączyć kserokopię
przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wadium będzie wpłacone na
rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, dołączenie do oferty kserokopii
polecenia przelewu potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę jest zalecane, ale nie jest wystarczającym dowodem do
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art.
46 uPzp.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,
wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia
ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (poza przypadkiem
opisanym w pkt 12), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Zabezpieczenie
1. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, będzie żądał wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w Formularzu Oferty (wraz z Prawem opcji).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275).
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający będzie
przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji
powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i
płatne na pierwsze żądanie, oraz być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego
dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia
lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien
wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym
terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 uPzp, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.
93 ust. 1. uPzp.
11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje
się art. 149 uPzp.
12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane. Pozostałe 30% Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie rękojmi za
wady.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego:
I.1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy:
1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do
wykonania niniejszego zamówienia;
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego
zamówienia;
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia;
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 uPzp.
II. 1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty, poświadczenia:
1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22
ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw
określonych w zakresie wskazanym w ppkt V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały należycie wykonane.
Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia
Wykonawcy będą respektowanie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia.
Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o obiektywnym
charakterze braku możliwości otrzymania poświadczenia.
Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania powyższych dowodów.
4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
5) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tj. 20.2.2013
r. Rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24
ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 uPzp wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. nr 50, poz.331 z późniejszymi zmianami), albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej.
a) Wykonawca wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składa
wraz z ofertą informację o tym fakcie z informacjami dot. danej grupy
kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej
co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia
oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej
grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje
między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w
zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia
porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym
elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie
oświadczeń, dokumentów.
c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej
(w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i
konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do
żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia).
3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10
i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) ppkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11
uPzp.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. a i c oraz ppkt 4.2,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w ppkt 4.1 lit.
b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5 jw. stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 uPzp (Dział V pkt 1.1 oraz Dział V pkt. 2 SIWZ), a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, polega na zasobach
innych podmiotów, na zasadach opisanych w pkt. 8, Wykonawca jest
obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt. 2 niniejszego Działu.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 4 uPzp (Dział V pkt 1.1. lit. d oraz Dział V pkt.2.2) SIWZ)
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w pkt. 8, jest obowiązany przedłożyć informację, o której mowa
w pkt. 1.6 niniejszego działu, dotyczącą tych podmiotów.
11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty :
1) Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe sprzętu i/lub dokumentację
producenta w języku polskim lub angielskim oraz w przypadku złożenia
dokumentów w języku angielskim - sporządzone w języku polskim fragmenty
dokumentów technicznych, umożliwiające weryfikację głównych funkcji
urządzenia wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest, aby parametry
techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom
technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Ofert-
Część B. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu
lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych
dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie
których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji
lub wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ- Wzór
Formularza Ofert - Część B.
2) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie
dopuszczony do obrotu na terytorium RP, będzie posiadał wszelkie wymagane
przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodności, itp. oraz będzie spełniać wszelkie wymagane przez przepisy
prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te
dostarczy na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,
jednak nie później niż przed dniem dostawy– na Załączniku Nr 1 do SIWZ –
Wzór Formularza Oferty – Część A.
3) Oświadczenie Wykonawcy, że wraz z dostawą oferowanego sprzętu dostarczy
Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta – na
Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty – Część A
Uwaga:
a) Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i
ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w
nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on "nie dotyczy".
b) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Stwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem winno zawierać oprócz
zapisu np. „Za zgodność z oryginałem” - datę, podpis i pieczęć imienną
Osoby Uprawnionej do składania oferty;
d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena podstawowa ogółem ( zaoferowana cena brutto oferty za zamówienie
podstawowe) – bez Prawa opcji Waga 90
2. Cena Prawo opcji ogółem (Magazynowanie). Waga 10
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.
67 ust.1 pkt. 7 uPzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i
polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby
konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co
powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże
trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu.
Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez
podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Uwaga do pkt II.3) ogłoszenia:
Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na elektroniczną formę ogłoszeń, której
Zamawiający nie jest w stanie dostosować do swoich potrzeb, szczegółowa
informacja dotycząca terminu realizacji zamówienia znajduje się w Dziale
IV SIWZ i w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ”, który brzmi:
„§ 7.1 Strony ustalają, iż podstawowy termin - termin z wyłączeniem Prawa
Opcji, realizacji Zamówienia nie przekroczy 30.11.2014 r. Termin
realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany na: produkcję Sprzętu,
Dostawę Sprzętu, wykonanie Usług, przeprowadzenie procedury odbioru, o
której mowa w § 8 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu
Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru
Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia
(Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia).
2.Strony zgodnie postanawiają, że Dostawy będą realizowane w okresie od
dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia wyczerpania środków, o których mowa
w § 4 ust. 1a lub 1b Umowy. Szczegółowe terminy realizacji Dostawy strony
określą w Zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się złożyć
stosowne Zamówienie w terminie umożliwiającym wykonanie pełnej realizacji
zamówienia publicznego do dnia 30.11.2014 r. z zastrzeżeniem § 3a.”
II.2.2)
Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp, przewiduje prawo opcji
polegające na magazynowaniu na koszt Wykonawcy gotowej do odbioru (po
wyprodukowaniu) aparatury naukowo-badawczej do momentu dostawy w
magazynach Wykonawcy/Producenta przez okres max. do 120 dni.
Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z prawa opcji. Skorzystanie z
prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia
Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do
31.10.2014r.
Zamawiający obecnie nadzoruje remont i przebudowę budynków 7 i 9 oraz
budowę budynku nr 9A. Proces budowlany jest wielozadaniowy i
skomplikowany. Stan zaawansowania wykonania robót budowlanych jest
dynamiczny i zmienny. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa
opcji w zależności od stanu zaawansowania robót budowlanych w budynkach,
do których ma być dostarczony sprzęt.
Uruchomienie prawa opcji nastąpi w przypadku przedłużenia okresu
realizacji projektu, o którym mowa w Dziale I pkt 1 SIWZ.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Grontmij Polska Sp. z o.o. ul. Pracka 3 (wjazd na budowę) Osoba do kontaktów: Anna Winnicka 54-066 Wrocław POLSKA Tel.: +48 713718532 E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl Faks: +48 717351737 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.grontmij.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Spółka z o.o. I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: grupa konsultingowo-inżynierska I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Wrocławskie Centrum Badań EiT+ Spółka z o.o. ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław POLSKA Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: ZP/41/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Histologii – Pracownia Mikrodysekcji). II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wrocławskie Centrum Badań EiT+ Spółka z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska. Kod NUTS PL514 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Histologii – Pracownia Mikrodysekcji, mieszczącej się na I piętrze w budynku nr 9, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147. 2. Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia następująca kwotę brutto: 845 097,30 PLN 3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń. Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych. Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów. 4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta, pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia i sprzęt, co najmniej parametrów minimalnych, 6. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 - Formularz Oferty, oraz powinien udowodnić równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do: a) dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, b) transportu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco): Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i Sprzętu wraz z ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego "bez uwag", c) przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a w wyniku takiego zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat specyfikacji budowlanej, wszelkich instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój koszt i ryzyko- zakupi wszelkie brakujące elementy, jak np. zawory, reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia nadprądowe i inne (o jakości nie gorszej niż zastosowane w miejscu dostawy). d) montażu, instalację, uruchomienie urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, e) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych, f) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu, g) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie, i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej: — opłat celnych, — kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu, — wyładunku, wniesienia, rozładowania, instalacji i testów, — kosztów instruktażu personelu Użytkownika, — kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, — kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, — kosztów usługi agencji celnej, — kosztów przechowywania sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1. Uwaga: Jeśli w SIWZ określono inaczej, niż w załączniku nr 6, to wszystkie zapisy zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 5 mają znaczenie nadrzędne nad zapisami w załączniku nr 6 i są dla Wykonawcy wiążące. Tabela nr 1: Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ Nr załącz. Nazwa Nr dokumentu Rewizja 1. Specyfikacja Wymagań dotyczących Instruktażu PM-09-0002 00 2. Specyfikacja Wymagań dokumentacyjnych dotyczących dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzeń PM-09-0009 01 3. Ramowa procedura postępowania związanego z odbiorem elementów wyposażenia PM-09-0010 00 4. Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 – Laboratorium Histologii – pracownia mikrodysekcji PM-09-0057 02 5. Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Mikroskop fluorescencyjny z systemem do mikrodysekcji 9-EQ-04-0117 01 10. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), chyba że w SIWZ i Załącznikach nr 1 do nr 5 postanowiono inaczej. 11. Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami). 12. Terminy naprawy sprzętu: a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy sprzęt/element zastępczy w terminie do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z jakichkolwiek powodów nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór poniżej w Tabeli nr 2: Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych (nie dotyczy monitora i jednostki centralnej): L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego 1 2 Uwaga: Wypełnioną tabelę dla każdego urządzenia oddzielnie należy dołączyć do oferty Wykonawcy. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa w pkt. 12 lit. a. 13. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące: a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.), b) wymagania dla projektów fundamentu pod urządzenia (wymiary, śruby kotwiące itp.), c) lokalizację fundamentu urządzenia w pomieszczeniu, d) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38540000 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 65 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy” lub d) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na następujący rachunek Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Nr rachunku: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547, - koniecznie z określeniem nazwy i nr postępowania 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię wraz z oryginałem oferty, a drugą kopię wraz z kopią oferty. 6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z o.o., zaleca się do oferty oryginalnej i kopii oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wadium będzie wpłacone na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (poza przypadkiem opisanym w pkt. 12), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zabezpieczenie 1. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu Oferty. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275.). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 uPzp, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. uPzp. 11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 uPzp. 12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie rękojmi za wady. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Projekt-„Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II ”Infrastruktura Sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 uPzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. 2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć indywidualnie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 2.2 – 2.8 działu VI SIWZ. 4) Oświadczenie wymienione w pkt. 1.1 działu VI SIWZ Wykonawcy winni złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub każdego z Wykonawców). 5) Oświadczenie wymienione w pkt. 2.1 działu VI SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s. c., statucie, etc.). 6) W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i podania jego danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wszystkie dotyczące ich dane, wymagane w Formularzu (m.in. dane adresowe). 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani są do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę. Umowa regulująca współpracę tych Wykonawców musi być zawarta na czas trwania Umowy o realizację niniejszego zamówienia. Niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, ale co najmniej na 5 dni przed terminem podpisania Umowy o realizację niniejszego zamówienia, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu w oryginale umowę regulującą ich współpracę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków i odpowiedzialności każdego z Wykonawców przy realizacji umowy. 9) Umowa, regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie, musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp. II.1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, poświadczenia: 1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw określonych w zakresie wskazanym w ppkt. V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały należycie wykonane. Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawcy będą respektowanie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia. Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku możliwości otrzymania poświadczenia. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tj. 20.2.2013 r. Rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 uPzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późniejszymi zmianami), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. a) Wykonawca wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składa wraz z ofertą informację o tym fakcie z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów. c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia). 3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10 i 11 uPzp. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. a i c oraz ppkt 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w ppkt. 4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5 jw. stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (Dział V pkt.1.1 oraz Dział V pkt.2 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach opisanych w pkt. 7, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego działu. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 uPzp (Dział V pkt.1.1. lit. d oraz Dział V pkt.2.2) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8, jest obowiązany przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1.6) niniejszego działu, dotyczącą tych podmiotów. 11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty : 1) Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe sprzętu i/lub dokumentację producenta w języku polskim lub angielskim oraz sporządzone w języku polskim fragmenty dokumentów technicznych, umożliwiające weryfikację głównych funkcji urządzenia wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert- Część B. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert- Część B. 2) Znak CE (Certyfikat europejski potwierdzający zgodność z dyrektywami UE) lub deklaracja zgodności ze znakiem CE; 3) Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, oraz, że dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego – na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ Uwaga: a) Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on "nie dotyczy". b) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Stwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem winno zawierać oprócz zapisu np. „Za zgodność z oryginałem” - datę, podpis i pieczęć imienną Osoby Uprawnionej do składania oferty; d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, jeżeli ten wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 400 000,00 PLN. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dokumenty zawierające informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp, jeżeli ten wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę z instalacją o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż dla: Kwota złotych brutto PLN Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: 400 000 Mikroskop fluorescencyjny z systemem do mikrodysekcji. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw określonych w zakresie wskazanym w ppkt. V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały należycie wykonane. Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawcy będą respektowanie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia. Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku możliwości otrzymania poświadczenia. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP/41/D/PN/2013 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.11.2013 - 12:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 27.11.2013 - 12:30 Miejscowość: Wrocław. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt - „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2” VI.3) Informacje dodatkowe Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 uPzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Uwaga do pkt II.3) ogłoszenia: Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na elektroniczną formę ogłoszeń szczegółowa informacja dotycząca terminu realizacji zamówienia znajduje się w Dziale IV SIWZ i w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.10.2013
Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), Osoba do kontaktów: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLSKA. Tel.: +48 713718532. Faks: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2013, 2013/S 202-349356) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.11.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.11.2013 (12:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.12.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.12.2013 (12:30)
Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), Osoba do kontaktów: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLSKA. Tel.: +48 713718532. Faks: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2013, 2013/S 202-349356) Zamiast: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.12.2013 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 13.12.2013 (12:30) Powinno być: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.01.2014 (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.01.2014 (12:30)
Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Pracka 3 (wjazd na budowę), Osoba do kontaktów: Anna Winnicka, Wrocław54-066, POLSKA. Tel.: +48 713718532. Faks: +48 717351737. E-mail: anna.winnicka@grontmij.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.10.2013, 2013/S 202-349356) Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Histologii – Pracownia Mikrodysekcji, mieszczącej się na I piętrze w budynku nr 9, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147. 2. Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia następująca kwotę brutto: 845 097,30 PLN 3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń. Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych. Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów. 4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta, pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia i sprzęt, co najmniej parametrów minimalnych, 6. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 - Formularz Oferty, oraz powinien udowodnić równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do: a) dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, b) transportu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco): Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i Sprzętu wraz z ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego "bez uwag", c) przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a w wyniku takiego zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat specyfikacji budowlanej, wszelkich instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój koszt i ryzyko- zakupi wszelkie brakujące elementy, jak np. zawory, reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia nadprądowe i inne (o jakości nie gorszej niż zastosowane w miejscu dostawy). d) montażu, instalację, uruchomienie urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, e) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych, f) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu, g) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie, i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej: — opłat celnych, — kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu, — wyładunku, wniesienia, rozładowania, instalacji i testów, — kosztów instruktażu personelu Użytkownika, — kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, — kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, — kosztów usługi agencji celnej, — kosztów przechowywania sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1. Uwaga: Jeśli w SIWZ określono inaczej, niż w załączniku nr 6, to wszystkie zapisy zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 5 mają znaczenie nadrzędne nad zapisami w załączniku nr 6 i są dla Wykonawcy wiążące. Tabela nr 1: Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ Nr załącz. Nazwa Nr dokumentu Rewizja 1. Specyfikacja Wymagań dotyczących Instruktażu PM-09-0002 00 2. Specyfikacja Wymagań dokumentacyjnych dotyczących dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzeń PM-09-0009 01 3. Ramowa procedura postępowania związanego z odbiorem elementów wyposażenia PM-09-0010 00 4. Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 – Laboratorium Histologii – pracownia mikrodysekcji PM-09-0057 02 5. Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Mikroskop fluorescencyjny z systemem do mikrodysekcji 9- EQ-04-0117 01 10. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), chyba że w SIWZ i Załącznikach nr 1 do nr 5 postanowiono inaczej. 11. Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami). 12. Terminy naprawy sprzętu: a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy sprzęt/element zastępczy w terminie do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z jakichkolwiek powodów nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór poniżej w Tabeli nr 2: Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych (nie dotyczy monitora i jednostki centralnej): L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego 1 2 Uwaga: Wypełnioną tabelę dla każdego urządzenia oddzielnie należy dołączyć do oferty Wykonawcy. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa w pkt. 12 lit. a. 13. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące: a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.), b) wymagania dla projektów fundamentu pod urządzenia (wymiary, śruby kotwiące itp.), c) lokalizację fundamentu urządzenia w pomieszczeniu, d) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy” lub d) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na następujący rachunek Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Nr rachunku: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547, - koniecznie z określeniem nazwy i nr postępowania 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię wraz z oryginałem oferty, a drugą kopię wraz z kopią oferty. 6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z o.o., zaleca się do oferty oryginalnej i kopii oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wadium będzie wpłacone na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (poza przypadkiem opisanym w pkt. 12), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zabezpieczenie 1. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu Oferty. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz. 275.). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 uPzp, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. uPzp. 11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 uPzp. 12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie rękojmi za wady. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I.1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp. II.1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, poświadczenia: 1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw określonych w zakresie wskazanym w ppkt. V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały należycie wykonane. Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawcy będą respektowanie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia. Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku możliwości otrzymania poświadczenia. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tj. 20.2.2013 r. Rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 uPzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 uPzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331 z późniejszymi zmianami), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. a) Wykonawca wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składa wraz z ofertą informację o tym fakcie z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów. c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia). 3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8, 10 i 11 uPzp. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. a i c oraz ppkt 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w ppkt. 4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5 jw. stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (Dział V pkt.1.1 oraz Dział V pkt.2 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach opisanych w pkt. 7, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego działu. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 uPzp (Dział V pkt.1.1. lit. d oraz Dział V pkt.2.2) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8, jest obowiązany przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1.6) niniejszego działu, dotyczącą tych podmiotów. 11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty : 1) Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe sprzętu i/lub dokumentację producenta w języku polskim lub angielskim oraz sporządzone w języku polskim fragmenty dokumentów technicznych, umożliwiające weryfikację głównych funkcji urządzenia wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert- Część B. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert- Część B. 2) Znak CE (Certyfikat europejski potwierdzający zgodność z dyrektywami UE) lub deklaracja zgodności ze znakiem CE; 3) Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, oraz, że dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego – na Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ Uwaga: a) Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on "nie dotyczy". b) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Stwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem winno zawierać oprócz zapisu np. „Za zgodność z oryginałem” - datę, podpis i pieczęć imienną Osoby Uprawnionej do składania oferty; d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena VI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 uPzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Uwaga do pkt II.3) ogłoszenia: Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na elektroniczną formę ogłoszeń szczegółowa informacja dotycząca terminu realizacji zamówienia znajduje się w Dziale IV SIWZ i w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ II.2.2) —. —. —. —. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i instruktaż personelu urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Histologii – Pracownia Mikrodysekcji, mieszczącej się na I piętrze w budynku nr 9, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147. 2. Zamawiający oświadcza, że przeznaczył na realizację zamówienia następująca kwotę brutto: 845 320,17 PLN 3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń. Wykonawca - na swój koszt i ryzyko – w imieniu Zamawiającego musi w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Rozporządzeń Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie pierwszego/pierwotnego zgłoszenia rejestracyjnego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych. Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp, przewiduje prawo opcji polegające na magazynowaniu na koszt Wykonawcy gotowej do odbioru (po wyprodukowaniu) aparatury naukowo-badawczej do momentu dostawy w magazynach Wykonawcy/Producenta przez okres max. do 120 dni. Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do 31.10.2014 r. Zamawiający obecnie nadzoruje remont i przebudowę budynków 7 i 9 oraz budowę budynku nr 9A. Proces budowlany jest wielozadaniowy i skomplikowany. Stan zaawansowania wykonania robót budowlanych jest dynamiczny i zmienny. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji w zależności od stanu zaawansowania robót budowlanych w budynkach, do których ma być dostarczony sprzęt. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w Dziale I pkt 1 SIWZ. 5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym katalogi, opisy techniczne producenta, pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia i sprzęt, co najmniej parametrów minimalnych, 7. W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 - Formularz Oferty, oraz powinien udowodnić równoważność rozwiązań. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w Formularzu oferty. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do: a) dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, b) transportu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco): Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i Sprzętu wraz z ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego "bez uwag", c) przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 3 razy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, a w wyniku takiego zaniedbania nie uzyska niezbędnych informacji na temat specyfikacji budowlanej, wszelkich instalacji i mediów, tym samym Wykonawca- na swój koszt i ryzyko- zakupi wszelkie brakujące elementy, jak np. zawory, reduktory, elementy instalacji wewnętrznej, zabezpieczenia nadprądowe i inne (o jakości nie gorszej niż zastosowane w miejscu dostawy). d) montażu, instalację, uruchomienie urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym, e) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje, odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej do WCB EIT+ oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją zezwalającą na eksploatację) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych, f) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu, g) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, h) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania z Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie, i) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej: — opłat celnych, — kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu, — wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca instalacji, instalacji i testów, — kosztów instruktażu personelu Użytkownika, — kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, — kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, — kosztów usługi agencji celnej, — kosztów przechowywania sprzętu nie objętych Prawem opcji) do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”, — kosztów magazynowania sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego „bez uwag”- Prawo opcji pkt 3 Dział III SIWZ. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Tabeli nr 1. Uwaga: Jeśli w SIWZ określono inaczej, niż w załączniku nr 6, to wszystkie zapisy zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ od nr 1 do nr 5 mają znaczenie nadrzędne nad zapisami w załączniku nr 6 i są dla Wykonawcy wiążące. Tabela nr 1: Spis opracowań składających się na szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ nr załącz. Nazwa nr dokumentu Rewizja 1. Specyfikacja Wymagań dotyczących Instruktażu PM-09-0002 00 2. Specyfikacja Wymagań dokumentacyjnych dotyczących dokumentacji powykonawczej i dokumentacji przekazania do eksploatacji oraz instrukcji pracy i konserwacji urządzeń PM-09-0009 01 3. Ramowa procedura postępowania związanego z odbiorem elementów wyposażenia PM-09-0010 00 4. Opis Przedmiotu Zamówienia Budynek 9 – Laboratorium Histologii – pracownia mikrodysekcji PM-09-0057 02 5. Specyfikacja Wymagań Użytkownika – Mikroskop fluorescencyjny z systemem do mikrodysekcji 9-EQ-04-0117 01 11. Każdy Wykonawca ma obowiązek szczegółowo zapoznać się z dokumentami wymienionymi w Tabeli nr 1 niniejszego działu, ponieważ wszystkie wynikające z nich obowiązki i czynności muszą być wykonane w ramach zawartej Umowy, dlatego winny być skalkulowane i uwzględnione w cenie ofertowej, przedstawionej w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), chyba że w SIWZ i Załącznikach nr 1 do nr 5 postanowiono inaczej. 12. Wykonawca w toku przygotowania oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami). 13. Terminy naprawy sprzętu: a) Jeśli w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki drogą elektroniczną lub faksem naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy sprzęt/element zastępczy w terminie do 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. b) Wszelkie podzespoły/elementy urządzenia, których z jakichkolwiek powodów nie można naprawić i/lub wymienić, dostarczając element zastępczy w podanych terminach, zostaną wyspecyfikowane w ofercie z podaniem niestandardowego terminu naprawy / dostarczenia elementu zastępczego. Wzór poniżej w Tabeli nr 2: Tabela nr 2 Niestandardowe czasy naprawy i dostawy elementów zastępczych (nie dotyczy monitora i jednostki centralnej): L.p. Podzespół/ Element Czas naprawy Czas dostawy elementu zastępczego 1 2 Uwaga: Wypełnioną tabelę dla każdego urządzenia oddzielnie należy dołączyć do oferty Wykonawcy. Niedołączenie do oferty Tabel oznaczać będzie dla Zamawiającego, że wszystkie elementy występujące w ofercie mogą być naprawione w terminie standardowym, o którym mowa w pkt. 13 lit. a). 14. W przypadku, gdy oferowany sprzęt wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące: a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.), b) wymagania dla projektów fundamentu pod urządzenia (wymiary, śruby kotwiące itp.), c) lokalizację fundamentu urządzenia w pomieszczeniu, d) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione na okres związania ofertą, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy” lub d) w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z zastrzeżeniem pkt. 7, na następujący rachunek Zamawiającego – Wrocławskie Centrum Badań EIT+: nr rachunku: PL 77 1090 2402 0000 0001 1439 6547, SWIFT (BIC) code: WBKPPLPP — koniecznie z określeniem nazwy i nr postępowania 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopię wraz z oryginałem oferty, a drugą kopię wraz z kopią oferty. 6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego - WCB EIT+ Sp. z o.o., zaleca się do oferty oryginalnej i kopii oferty dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wadium będzie wpłacone na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, dołączenie do oferty kserokopii polecenia przelewu potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę jest zalecane, ale nie jest wystarczającym dowodem do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp., lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (poza przypadkiem opisanym w pkt 12), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zabezpieczenie 1. Zamawiający, przed podpisaniem Umowy, będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu Oferty (wraz z Prawem opcji). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, stosownie do treści art. 94 ust. 3 uPzp, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. uPzp. 11. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 uPzp. 12. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% Zamawiający zwróci do 15 dni po upływie rękojmi za wady. III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: I.1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) Spełnią warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania niniejszego zamówienia; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp. II. 1. W celu wykazania spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, poświadczenia: 1) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykaz wykonanych głównych dostaw - w tym w szczególności dostaw określonych w zakresie wskazanym w ppkt V.2.1 SIWZ, - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy zostały należycie wykonane. Dowodami są: poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenia Wykonawcy będą respektowanie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać takiego poświadczenia. Oświadczenie winno zawierać również uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze braku możliwości otrzymania poświadczenia. Wykaz może być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. 4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 5) Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tj. 20.2.2013 r. Rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stosownie do treści art. 24 ust. 1 uPzp sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt.2 uPzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331 z późniejszymi zmianami), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. a) Wykonawca wchodzący w skład jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składa wraz z ofertą informację o tym fakcie z informacjami dot. danej grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. b) W przypadku Wykonawcy wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w przypadku posiadania takiej wiedzy w momencie złożenia oferty, składa on wraz z nią listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z informacjami dot. grupy kapitałowej (nazwa/nazwy tej grupy kapitałowej), a także informacjami które wykazują, iż istnieje między wskazanymi podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności nie było pomiędzy nimi współpracy w zakresie sporządzania ofert, a także nie doszło pomiędzy nimi do zawarcia porozumienia w zakresie złożenia konkretnych elementów ofert, w tym elementów cenowych ofert. Wyjaśnienia należy składać np. w formie oświadczeń, dokumentów. c) W przypadku Wykonawcy, nie wchodzącego w skład żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów) składa on wraz z ofertą informację o tym, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w formie oświadczenia). 3. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) ppkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) ppkt 2.5 i 2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 uPzp. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. a i c oraz ppkt 4.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w ppkt 4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 5 jw. stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (Dział V pkt 1.1 oraz Dział V pkt. 2 SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach opisanych w pkt. 8, Wykonawca jest obowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego Działu. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp (Dział V pkt 1.1. lit. d oraz Dział V pkt.2.2) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8, jest obowiązany przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1.6 niniejszego działu, dotyczącą tych podmiotów. 11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty : 1) Prospekty i/lub foldery ofertowo-reklamowe sprzętu i/lub dokumentację producenta w języku polskim lub angielskim oraz w przypadku złożenia dokumentów w języku angielskim - sporządzone w języku polskim fragmenty dokumentów technicznych, umożliwiające weryfikację głównych funkcji urządzenia wymaganych przez Zamawiającego; wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Ofert- Część B. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ- Wzór Formularza Ofert - Część B. 2) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dopuszczony do obrotu na terytorium RP, będzie posiadał wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz będzie spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczy na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy– na Załączniku Nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty – Część A. 3) Oświadczenie Wykonawcy, że wraz z dostawą oferowanego sprzętu dostarczy Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta – na Załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty – Część A Uwaga: a) Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on "nie dotyczy". b) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Stwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem winno zawierać oprócz zapisu np. „Za zgodność z oryginałem” - datę, podpis i pieczęć imienną Osoby Uprawnionej do składania oferty; d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena podstawowa ogółem ( zaoferowana cena brutto oferty za zamówienie podstawowe) – bez Prawa opcji Waga 90 2. Cena Prawo opcji ogółem (Magazynowanie). Waga 10 VI.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 uPzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Uwaga do pkt II.3) ogłoszenia: Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na elektroniczną formę ogłoszeń, której Zamawiający nie jest w stanie dostosować do swoich potrzeb, szczegółowa informacja dotycząca terminu realizacji zamówienia znajduje się w Dziale IV SIWZ i w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ”, który brzmi: „§ 7.1 Strony ustalają, iż podstawowy termin - termin z wyłączeniem Prawa Opcji, realizacji Zamówienia nie przekroczy 30.11.2014 r. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany na: produkcję Sprzętu, Dostawę Sprzętu, wykonanie Usług, przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 8 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, Czas testowania Sprzętu, podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego bez uwag – dla danego Zamówienia). 2.Strony zgodnie postanawiają, że Dostawy będą realizowane w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia wyczerpania środków, o których mowa w § 4 ust. 1a lub 1b Umowy. Szczegółowe terminy realizacji Dostawy strony określą w Zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się złożyć stosowne Zamówienie w terminie umożliwiającym wykonanie pełnej realizacji zamówienia publicznego do dnia 30.11.2014 r. z zastrzeżeniem § 3a.” II.2.2) Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp, przewiduje prawo opcji polegające na magazynowaniu na koszt Wykonawcy gotowej do odbioru (po wyprodukowaniu) aparatury naukowo-badawczej do momentu dostawy w magazynach Wykonawcy/Producenta przez okres max. do 120 dni. Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do 31.10.2014r. Zamawiający obecnie nadzoruje remont i przebudowę budynków 7 i 9 oraz budowę budynku nr 9A. Proces budowlany jest wielozadaniowy i skomplikowany. Stan zaawansowania wykonania robót budowlanych jest dynamiczny i zmienny. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji w zależności od stanu zaawansowania robót budowlanych w budynkach, do których ma być dostarczony sprzęt. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w Dziale I pkt 1 SIWZ. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.