Search

Toys

Acord-cadru, pentru Furnizarea si distributia de jucarii in cadrul „Programului de sustinere a invatamantului prescolar si clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta, 2013-2017” pe 4 ani.

Request For Proposals

General Information

Romania
   rou:spn:147213
   Oct 16, 2013
   Romanian
   Other

Contact information

   MIHAELA LUNGU
BD.TOMIS 51
Constanta 900725
Romania
   +40 241708413
   +40 241488411
   Click here

Goods, Works and Services

Toys   Road transport services  

Original Text

      
Contract Notice no. 147213/15.10.2013
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Procedures Details
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Contracting Authority Name: JUDETUL CONSTANTA
Notice Number: 147213 / 15.10.2013
Contract Name: Acord-cadru, pentru Furnizarea si distributia de jucarii in cadrul „Programului de sustinere a invatamantului prescolar si clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta, 2013-2017” pe 4 ani.
Procedure State: Running
Currency of the price offer: EUR
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
JUDETUL CONSTANTA
Address:  BD.TOMIS 51 , City:  Constanta , Postal code:  900725 , Romania , Contact points:  MIHAELA LUNGU , Phone.  +40 241708413 , Email:  licitatii@cjc.ro , Fax:  +40 241488411 , URL:  www.cjc.ro , Supplier profile:  www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Regional or local authority.
Activity (activities)
- General public services
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Acord-cadru, pentru Furnizarea si distributia de jucarii in cadrul „Programului de sustinere a invatamantului prescolar si clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta, 2013-2017” pe 4 ani.
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: judetul Constanta
NUTS code: RO223 - Constanta
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 48 months
Estimated value (no VAT): between 2, 407, 200 and 2, 548, 800 EUR
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Valorea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 212400 euro, fara TVA. Frecventa incheierii contractelor subsecvente: maxim 3 contracte subsecven./an
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Acord-cadru pe 4 ani pentru "Furnizarea si distributia de jucarii din cadrul „Programului de sustinere a invatamantului prescolar si clasele 0-VIII din mediul rural al judetului Constanta, 2013-2017”
II.1.6)   Common Procurement Vocabulary (CPV)
37520000-9 - Toys (Rev.2)
60100000-9 - Road transport services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Pe durata Acordului cadru pt anii scolari 2013 -2017 se estimeaza ca se vor furniza si distribui jucarii pentru un numar minim de 34.000 elevi si prescolari si maxim 36.000 de elevi si prescolari, dupa caz, cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.
Cantitate minima Acord-cadru: 408.000 pachete
Cantitate maxima Acord-cadru: 432.000 pachete
Cantitate minima a unui contract subsecvent: 34.000 pachete
Cantitate maxima a unui contract subsecvent: 36.000 pachete
Valoarea maxima estimata a acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit in aceste sens este de: 2548800 euro, fara TVA, astfel:{[Categ.1 (9.400 x 5.90 euro/pachet)+ Categ.2 (14.600 x 5.90 euro/pachet)+ Categ.3 (12.000 x 5.90 euro/pachet]x3}x4 ani = 2548800 euro fara TVA;
Valorea minima estimata a acordului cadru ce urmeaza a fi atribuit in aceste sens este de: 2407200 euro fara TVA, astfel: {[Categ.1 (8.900 x 5.90 euro/pachet)+ Categ.2(13.800 x 5.90 euro/pachet)+Categ.3(11.300 x 5.90 ero/pachet)]x3}x4 ani = 2407200 euro, fara TVA
Estimated value (no VAT): between 2, 407, 200 and 2, 548, 800 EUR
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
48 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Garantia de participare(GP)se solicita in cuantum de 50.000 lei. Garantia de participare constituita in alta moneda decat lei, cursul luat in calcul va fi cursul leu/valuta comunicat de BNR din data publicarii anunt participare. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trezoreria Municiliului Constanta sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, conf. art.86 alin.(1)din HG925/2006 cu modif. si complet.ulterioare. In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii benef.de prev.Legii 346/2004, cu modific. si complet.ulterioare, in cond.in care fiecare membru al asocierii(consortiului)respecta condit.de incadrare in preved.legii anterior mentionate.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de part. in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile. Nota:In cazul unei contestatii si CNSC respinge contest. inaintata de ofertant ca nefondata, autorit. contract. va retine contestatorului din garantia de part.in raport cu valoarea estimata a contract., conf.prev.art.278^1alin.(1)lit.c)din OUG.34/2006.Cursul de schimb aferent leu/euro/alta valuta daca se va utiliza prev.art.278^1alin(1)lit.c)va fi cel din data public.anunt.de part. comunicat de BNR.Garan. de part.se va returna conf.preved.art.88 din HG.925/2006.Perioada de valabilitate a G.P: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul ofertantilor care se regasesc in categ.IMM conf.Legii nr 346/2004 garantia de part.se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia.de atrib.In cazul depunerii de oferte in asociere, G.P.trebuie constit.in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de oper.economici.(F14).Gar.de part.emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere autorizata in limba romana. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz în care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie se va stabili la incheierea fiecarui contract subsecvent, conform art. 90 din HG. 925/2006, actualizata.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Buget local
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
1. Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea, art. 180 din OUG 34/2006 actualizata, conform Formularului 3 Sectiunea Formulare; declaratia va fi prezentata de ofertant / candidat / ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata, completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare de catre ofertant/candidat/ofertant asociat; declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul;
3. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata, respectiv ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.Documentele se depun in cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”; Persoane juridice straine: vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, respectiv sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006.Documentele vor fi prezentate in limba de origine – in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana. Nota: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.
Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fîntîna Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.
Nota:Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.
6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta. În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte. Pentru persoanele juridice române
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va trebui sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
În cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat în parte.
Pentru persoanele juridice straine
2. Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, in copie, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea ciferei medii anuale pe ultimii 3 ani. Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 1.600.000 lei. Echivalentul in lei a valorilor exprimate in euro se va calcula de catre ofertantii romani si straini utilizand cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra medie de afaceri. In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea “conform cu originalul”, stampilate si semnate de ofertant. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba româna.
Minimum level(s) of standards possibly required
Completare Formular 8 din Sectiunea FormularePrezentat documentele solicitate
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Declaratia si lista principalelor produse furnizate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara in ultimii 3 ani în furnizarea de produse similare in obiectul contractului, în valoare de minim 500.000 lei fara TVA. Valoarea poate fi demonstrata prin cumul de maxim 2 contracte. Nota: Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: 1. Fisa de experienta similara; 2. Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care sa confirme experienta similara astfel cum a fost solicitata, respectiv din care sa rezulte: denumirea client/autoritate, valoarea contractului, modul de indeplinire a contractului si perioada derularii contractului. Documentele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul participarii la derularea unor contracte similare in calitate de asociat, ofertantul va prezenta documente justificative din care sa rezulte indeplinirea cerintelor experientei similare. Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual leu/valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.
Declaratie privind echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului, in vederea asigurarii calitatii.
Informatii referitoare la personalul de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in vederea derularii contractului, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Pentru stabilirea conformitatii cu produsele ce urmeaza a fi furnizate si în conformitate cu art. 188 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii vor prezenta mostre pentru toate produsele solicitate.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent. Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea "Conform cu originalul". In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat.
Minimum level(s) of standards possibly required
Prezentare Formular 9 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentare Formular 10 – Experinta similara din Sectiunea Formulare, Documentele solicitatePrezentare Formular 11 si Formular 11a din Sectiunea FormulareDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea FormulareDupa caz, Formularul 13 din Sectiunea Formulare; Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5 , dupa caz.Ofertantul va prezenta mostre ale tuturor produselor conform solicitarilor din Caietul de sarcini.Prezentat document solicitat
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
a)elementul procesului repetitiv de ofertare: pretul; b) limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul;c) pretul ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata; d) inf. referit. la nr. participanti si clasament; e) vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibile; f) daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze; g) Nr de runde: 1 (una), durata acesteia fiind de 24 ore. Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic; h) Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in SEAP, pe site-ul www.w-licitatie.ro; i)Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx? f=SupplierRegistrationTermAndCondition. In cazul in care, ulterior etapei de licitatie electronica se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta, in plic inchis.
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.11.2013 12:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
27.11.2013 10:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Currency of the price offer: EUR
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days (from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date: 27.11.2013 12:00
Place: Consiliul Judetean Constanta, Bd. Tomis nr. 51, Cod postal 900725, Constanta
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urilor furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code:  030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL:  http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Conform prevederilor art. 256^2 alin.(2)din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Address:  B-dul Tomis nr. 51 , City:  Constanta , Postal code:  900725 , Romania , Phone.  +40 241488413 , Email:  licitatii@cjc.ro , Fax:  +40 241488411 , URL:  www.cjc.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
11.10.2013 12:11
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.