Search

Poland-Gdynia: Medical consumables

Request For Proposals

General Information

Poland
   GDYNIA
   eu:333895-2013
   Oct 26, 2013
   Nov 18, 2013
   Polish
   Other

Contact information

   UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
GDYNIA
Poland
   Click here

Goods, Works and Services

Medical consumables  

Summary

      

Notice type: 01202 - Contract notice
4
EU Official Journal Publication: 194/2013, #333895-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Contract notice
Supplies
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
Contact point(s): Dział Zamówień Publicznych UCMMiT
For the attention of: Alicja Wiczlińska
81-519 Gdynia
POLAND
Telephone: +49 6229466
E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl
Fax: +49 6229466
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ucmmit.gdynia.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact
point(s)
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained
from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned
contact point(s)
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
33140000 - LA16
Description
Medical consumables.
Section IV: Procedure
IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents
or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 14.11.2013 - 10:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.11.2013 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up
Polish.
Update: Oct 26, 2013


Notice type: 012EA - Additional information
4
EU Official Journal Publication: 209/2013, #361675-2013
Referenced Document Number: 333895-2013
Contract Nature: Supply contract
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Global tender
Awarding Criteria: Lowest price

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania
Styczniowego 9b, For the attention of: Alicja Wiczlińska, Gdynia81-519,
POLAND. Telephone: +49 6229466. Fax: +49 6229466. E-mail:
dzp@ucmmit.gdynia.pl
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 5.10.2013,
2013/S 194-333895)
Instead of:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie realizowane w 57 częściach sukcesywnie przez 24 miesiące.
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 14 pkt 3:
1 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) używane z
aparatem elektrochirurgicznymERBE. Kształt - owal. Średnica pętli 10mm,
15, 25. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm.Rękojeść
skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części
wprowadzanejdo endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm.
Pakowane w oddzielnych sterylnychpakietach. Średnica pętli do wyboru
Zamawiającego w miarę jego potrzeb. Kompatybilne z endoskopami
firmyOlympus i Pentax sztuka 400,00
2 Igły do ostrzykiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego w trakcie
endoskopii, długość min.200 cmlub 240 cm,wysunięcie igły do 4 mm śr 23/25
Gauge. Długość igły do wyboru Zamawiającego. Igła musi byćkompatybilna z
kolonoskopem i gastroskopem firmy OLYMPUS i PENTAX sztuka 100,00
3 "Klipsy jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z klipsownicą
określoną w pozycji nr 21.1. Kąt rozwarciaklipsa min.135 stopni, długość
ramion klipsa min.7,5 mm oraz 9mm. Długość ramienia do wyboru
przezZamawiającego.
Każdy klips pakowany osobno w opakowaniu zbiorczym.
" opakowanie (a min. 40 sztuk) 3,00
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 065 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
2. Łączna kwota wadium dla wszystkich 57 Pakietów wynosi: 10 712,00 PLN.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 14:
Wadium:
Nr pakietu Kwota wymaganego wadium: PLN.
1 63
2 414
3 46
4 160
5 72
6 96
7 168
8 83
9 207
10 20
11 309
12 216
13 142
14 233
15 147
16 43
17 97
18 157
19 6
20 64
21 166
22 50
23 11
24 106
25 147
26 7
27 437
28 662
29 349
30 554
31 164
32 665
33 60
34 332
35 67
36 81
37 160
38 95
39 718
40 495
41 14
42 89
43 102
44 395
45 152
46 23
47 87
48 17
49 303
50 14
51 443
52 38
53 556
54 224
55 20
56 154
57 11
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
14.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.11.2013 (10:30)
VI.3) Informacje dodatkowe:
6. O udzielenie zamówienia określonego w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać
się wyłącznie Wykonawcy, którzywykażą brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,o
których mowa w art. 24 oraz 24b ust 3 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie
wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów
medycznych w 57 częściach(zwanych dalej Pakietami) przez 24 miesiące,
określonych ilościowo i rodzajowo w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę różnych
wyrobów medycznych i produktów chemicznych do aparatury medycznej.
Informacje o częściach zamówienia:
—.
Read:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie realizowane w 58 częściach sukcesywnie przez 24 miesiące.
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 14 pkt 3:
Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) używane z
aparatem elektrochirurgicznym ERBE. Kształt – owal. Średnica pętli 10 mm,
15, 25. Pętla z możliwością płynnej i precyzyjnej regulacji otworu pętli
podczas pracy, wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm. Rękojeść
skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2 300 mm, maksymalna średnica części
wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm lub dedykowana do kanału roboczego o
średnicy 2,8 mm. Pakowane w oddzielnych sterylnych pakietach. Średnica
pętli do wyboru Zamawiającego w miarę jego potrzeb. Kompatybilne z
endoskopami firmy Olympus i Pentax Do oferty załączyć po 1 próbce z
każdego rozmiaru pętli (po 1 próbce pętli o średnicach 10,15, i 25 mm wraz
z producencką instrukcją obsługi narzędzia z wykazem parametrów
technicznych potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SIWZ)
sztuka 400,00.
Igły do ostrzykiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego w trakcie
endoskopii, długość min. 200 do 240 cm, wysunięcie igły do 4 mm śr 23/25
Gauge. Długość igły do wyboru Zamawiającego. Igła musi być kompatybilna z
kolonoskopem i gastroskopem firmy Olympus i Pentax sztuka 100,00.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
2. Łączna kwota wadium dla wszystkich 58 Pakietów wynosi: 10 712,00 PLN.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 14:
Wadium:
nr pakietu Kwota wymaganego wadium: PLN.
1 63
2 414
3 46
4 160
5 72
6 96
7 168
8 83
9 207
10 20
11 309
12 216
13 142
14 197
15 147
16 43
17 97
18 157
19 6
20 64
21 166
22 50
23 11
24 106
25 147
26 7
27 437
28 662
29 349
30 554
31 164
32 665
33 60
34 332
35 67
36 81
37 160
38 95
39 718
40 495
41 14
42 89
43 102
44 395
45 152
46 23
47 87
48 17
49 303
50 14
51 443
52 38
53 556
54 224
55 20
56 154
57 11
58 36
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
18.11.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
18.11.2013 (10:30)
VI.3) Informacje dodatkowe:
6. O udzielenie zamówienia określonego w pakietach nr 1–58, mogą ubiegać
się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,o
których mowa w art. 24 oraz 24b ust 3 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie
wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów
medycznych w 58 częściach (zwanych dalej Pakietami) przez 24 miesiące,
określonych ilościowo i rodzajowo w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę różnych
wyrobów medycznych i produktów chemicznych do aparatury medycznej.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 58: Klipsy jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z
klipsownicą wielokrotnego użytku (firmy Olympus) posiadaną przez
Zamawiającego. Kąt rozwarcia klipsa min. 135 stopni, długość ramion klipsa
min.7,5 mm oraz 9mm. Długość ramienia do wyboru przez Zamawiającego.
Other additional information
Information to be corrected or added in the corresponding tender
documents.
For further information please refer to the relevant corresponding tender
documents.
Original Text

      
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ul. Powstania Styczniowego 9b Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UCMMiT Osoba do kontaktów: Alicja Wiczlińska 81-519 Gdynia POLSKA Tel.: +49 6229466 E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl Faks: +49 6229466 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ucmmit.gdynia.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych przez 24 miesiące. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b - Apteka UCMMiT Kod NUTS PL633 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych w 57 częściach (zwanych dalej Pakietami) przez 24 miesiące, określonych ilościowo i rodzajowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę różnych wyrobów medycznych i produktów chemicznych do aparatury medycznej. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie realizowane w 57 częściach sukcesywnie przez 24 miesiące. Szacunkowa wartość bez VAT: 1 656 103,91 PLN II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: 1 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA PODSTAWOWYCH WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Jednorazowa linia dializacyjna (bez worka) do aparatu HIGIEIA sztuka 20,00 2 Jednorazowa linia filtratu do aparatu HIGIEIA sztuka 20,00 3 Jednorazowa linia substytutu przy opcji post – dylucja do aparatu HIGIEIA sztuka 20,00 4 Jednorazowa linia tętnicza do aparatu HIGIEIA sztuka 20,00 5 Jednorazowa linia żylna do aparatu HIGIEIA sztuka 20,00 6 Jednorazowy 5-litrowy worek do podawania substytutu do aparatu HIGIEIA sztuka 40,00 7 Jednorazowe sterylne linie do ogrzewania krwi i płynów, do aparatu HotLine TM sztuka 5,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 9 752,40 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia TERMIN DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ DO 30 DNI Część nr: 2 Nazwa: 2 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Metalowa prowadnica do wkłuć centralnych do cewników o rozmiarze 7FR, długość prowadnicy min. 70cm. sztuka 15,00 2 Zestaw do hemodializy trójświatłowy 12Fr dł 16cm, pokryte powłoka antybakteryjną o cechach nie gorszych niż cewnik typu Arrow lub równoważny sztuka 60,00 3 Zestaw do założenia wkłucia dializacyjnego:Cewnik dwuświatłowy 12 Fr,dł cewnika 16 cm, 1 dylator, prowadnica w kształcie J, igła 18GA 70 mm, strzykawki, mini skalpel z uchwytem, dwa porty iniekcyjne komplet 60,00 4 Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych (introduktor anestezjologiczny): koszulka z zastawka 8,5 Fx 11cm, prowadnik J, rozszerzacz, igła prosta, kranik trójdrożny, osłonka, strzykawka. komplet 10,00 5 Zestawy do wkłuć centralnych: Cewnik poliuretanowy pokryty mieszaniną substancji przeciwbakteryjnych, 4- światłowy, rozmiar 8,5Fr.długość 20cm W zestawie co najmniej: igla, prowadnica, rozszerzadło. komplet 40,00 6 Zestawy do wkłuć centralnych: Cewnik poliuretanowy pokryty mieszaniną substancji przeciwbakteryjnych, 2 - światłowy, rozmiar 7Fr. W zestawie co najmniej: igla, prowadnica, rozszerzadło. komplet 100,00 7 Zestawy do wkłuć centralnych: Cewnik poliuretanowy pokryty mieszaniną substancji przeciwbakteryjnych, 3 - światłowy, rozmiar 7Fr. W zestawie co najmniej: igla, prowadnica, rozszerzadło. komplet 60,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 64 025 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 3 Nazwa: 3 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Igły iniekcyjne 0,5 x 25, op. ok.100 szt. opakowanie 300,00 2 Igły iniekcyjne 0,7 x 30; op. a'100szt. opakowanie 50,00 3 Igły iniekcyjne 0,8 x 40; op. a'100szt. opakowanie 100,00 4 Igły iniekcyjne 0,9 x 40; op. a'100szt. opakowanie 100,00 5 Igła doszpikowa - automatyczne wkłucie doszpikowe, przeznaczona do użycia w przypadku trudności z założeniem dostępu dożylnego Rozmiar dla dorosłych sztuka 2,00 6 Jednorazowe, sterylne, bezpieczne w użyciu nakłuwacze palca do pobierania krwi od dorosłych, rozmiar 21G, głębokość nakłucia 2,4mm typu Medlance plus extra lub równoważne sztuka 16 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 7 105 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 4 Nazwa: 4 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Maska tlenowa bez worka do podawania tlenu, z drenem ok 2 m., dla dorosłych. sztuka 200,00 2 Maska do tlenoterapii wysokim stężeniem tlenu z workiem i zastawką jednokierunkową dla dzieci z regulacją obwodu głowy sztuka 30,00 3 Maska do tlenoterapii wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem tlenu(workiem) zastawki jednokierunkowe i drenem min 200 cm. Regulacja obwodu głowy.Rozmiar dla dorosłych sztuka 150,00 4 Zatyczka sterylna typu Plugs do cewnika moczowego, wykonana z polipropylenu w kształcie stożka, z szerszej strony z otworem, całkowita długość ok. 34mm, szerokość otworu ok.10,5mm, (każdy odzielnie pakowany, op. ok. 100 sztuk) sztuka 4 000,00 5 Automatyczna staza samozaciskowa z elastycznej taśmy, posiadająca łatwe w uzyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Do sterylizacji w autoklawie para wodna sztuka 60,00 6 Gruszka z PCV lub latexu (typ do ciśnieniomierza zegarowego)z dolnym zaworem sztuka 100,00 7 Jednorazowa sterylna szczotka do mycia i dezynfekcji rąk (bez detergentu) ,posiadająca miękką nylonową szczecinę z jednej strony szczotki i polietylenową gabkę z drugiej sztuka 100,00 8 Kapturki / nakładki do termometru dousznego typu ThermoScan Braun, op. ok '800szt. opakowanie 50,00 9 Kieliszki do leków jednorazowego użytku z wysoko przejrzystego polipropylenu z podziałką .ok. 70-90szt. w opakowaniu opakowanie 2 000,00 10 Dwustronny koc izotermiczny, wykonany z folii poliestrowej, jedna strona koloru srebrnego, druga złotego,chroniacy przed wychłodzeniem i niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznychnp.deszczem.Wymiary: 240x160cm. sztuka 20,00 11 Szpatułka jałowa, laryngologiczna (tylko) z tworzywa sztucznego, pakowana pojedyńczo sztuk 6 000,00 12 Jednorazowy zestaw do lewatywy, miękko, półokrągło zakończona końcówka o dł. 10-20cm. Pojemność worka min. 1700ml+/_50ml, dren łączący o długości min. 120cm atraumatycznie zakończony z jednym otworem , paskiem do podwieszenia sztuka 300,00 13 Kanka doodbytnicza do lewatywy jednorazowa 10x40cm sztuka 300,00 14 Podkładki żelowe jednorazowe defibrylacyjne do łyżek wielorazowych rozmiar 114 x152mn sztuka 60,00 15 Pojemniki do pobierania krwi (upusty)- sterylny o poj.min.450ml. Zestaw z igłą biorczą , zawierający antykoagulant CPDA-1, dren biorczy wyposażony w port bezpiecznego pobierania próbek krwi. komplet 50 16 Staza zaciskowa j. razowego użytku , bezlateksowa w rolce (min. 25 staz w rolce) rolka 4,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 24 694,52 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 5 Nazwa: 5 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Nawilżacz do dozownika jednorazowy , zamknięty system do nawilżania mieszaniny oddechowej kompatybilny z dozownikiem rotametrycznym do punktu poboru tlenu AGA, zakres 0-171/min.Wyjście gwintu UNF9/16.Skład systemu: jednorazowy pojemnik ze sterylną apirogenną wolną od endotoksyn woda .Pojemnik 500ml ,sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym .System mikrodyfuzorów na spodzie butelki w celu odpowiedniego nawilżeniu tlenu ,wraz z dozownikiem tlenu sztuka 360,00 2 Sterylny jednorazowy system do terapii aerozolowej przy użyciu nebulizatorów ultradzwiękowych.Rezerwuary w kształcie półkuli, wstępnie napełnione generowania duzej objętości aerozolu. Końcówki kompatybilne z różnymi typami nebulizatorów ultradzwiękowych, wypełnione wodą sterylną o pojemności 145ml sztuka 40,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 11 180 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 6 Nazwa: 6 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Jednorazowa sterylna prowadnica metalowa pokryta plastikową powłoką z możliwością ukształtowania dla rurek intubacyjnych powyżej 7,0 sztuka 50,00 2 Łącznik uniwersalny do wentylacji pacjentów z przetoką tracheostomijną - z martwą przestrzenią sztuka 150,00 3 "Rurka intubacyjna z PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, bez otworu Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarną minimum 2 cm końcówką znacznikiem głębokości Rozmiary: 2,0-6,5 co pół.Rozmiar do wyboru zamawiającego " sztuka 10,00 4 Rurki intubacyjne sterylne, wykonane z medycznego PCV z mankietem niskocisnieniowym,ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki , minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15mn,gładkie atraumatyczne krawędzie ,linia RTG na całej długości rurki ,skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem Murphy ,niebieski balonik kontrolny .Rozmiar od 2,5 do 10,0 co pół sztuka 200,00 5 Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem (wykonane z termoplastycznego tworzywa sztucznego, początkowo sztywnego dzięki czemu rurka jest łatwa do wprowadzenia, później pod wpływem temperatury dopasowujące się do anatomii pacjenta, silikonowane – półprzezroczyste, o zwiększonym poślizgu z kolorową linią na całej długości i w całości widoczne w promieniach RTG, dodatkowo 2 mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe o specjalnym kształcie: typu Profile lub równoważne, zapewniającym dostosowanie ciśnienia w mankiecie do cyklu oddechowego, baloniki kontrolne odzwierciedlające stan mankietu, zawierające oznaczenie rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, rozmiar:7,0-10,0 na bieżąco do wyboru Zamawiającego sztuka 100,00 6 Rurki ustno - gardłowe sterylne, oznaczone kolorami odpowiednio do rozmiaru - długość rurek na bieżąco do wyboru Zamawiającego sztuka 300,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 14 795 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 7 Nazwa: 7 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Pielucho-majtki dla dorosłych (dzienne), pokryte na całej powierzchni laminatem oddychającym z wewnętrznymi falbankami bocznymi zapobiegającymi wyciekom, zapinane na podwójne przylepco- rzepy, zapewniające trwałe i wielokrotne mocowanie,dodatkowa wewnętrzna warstwa z włókniny rozprowadzającej wilgoć po całej powierzchni wkładu chłonnego dopasowane anatomicznym kształtem z elastcznymi ściągaczami w talii z przodu i z tyłu rozmiarze: obwód pasa: 130-170cm, sztuka 2 010,00 2 Pielucho-majtki dla dorosłych (dzienne), pokrytena całej powierzchni laminatem oddychającym z wewnętrznymi falbankami bocznymi zapobiegającymi wyciekom, zapinane na podwójne przylepco- rzepy, zapewniające trwałe i wielokrotne mocowanie, dopasowane anatonomicznym kształtem z elastcznymi ściągaczami w talii z przodu i z tyłu rozmiarze: obwód pasa: 75-110cm, sztuka 2 010,00 3 Podkład chłonny ok. 90 x 60cm, (+/- 5cm) z rozdrobnionej celulozy, jednakowej grubości na całej powierzchni ,nieprzepuszczająca wilgoci folia perforowana zewnętrzna, wewnętrzne pokrycie miękką włókniną sztuka 2 010,00 4 Podkład w rolce z włókniny foliowanej jednorazowego użytku o szerokości 55cm+/-5cm z mozliwością przerwania co 50-100cm , długość rolki min 25mb. rolka 100,00 5 Serweta sterylna chirurg., dwuwarstwowa z 1 otworem z przylepcem w rozmiarze: min. 50x70cm, serweta z zewnętrzną warstwą absorpcyjną zapewniająca pełną barierowość dzięki posiadanej warstwie polietylenowej.Opakowanie handlowe = 1 sztuka sztuka 2 000,00 6 Serweta sterylna, dwuwarstwowa z przylepcem w rozmiarze 70x90cm (+/- 10cm) z włókniny nieprzepuszczająca wody z zewnętrzną warstwą absorpcyjną zapewniająca pełną barierowość dzięki posiadanej warstwie polietylenowej.Opakowanie handlowe zawiera 1 sztukę sztuka 3 600,00 8 "Uniwersalny zestaw jałowych serwet, na który składają się 1 serweta (150 x 190-200 cm) +/-10cm, do nakrycia stołu instrumentariuszki 1 serweta (80 x 145 cm) +/-10cm, do nakrycia stolika Mayo 2 samoprzylepne serwety operacyjne (75-80 x 90-140 cm)+/-10cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna (170 x 175 -180cm) +/-10cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna (150 -170x 240 cm)+/-10cm 1 taśma samoprzylepna (10 x 50 cm)+/-2cm 4 ręczniki celulozowe (40 x 30 cm)+/-10cm" komplet 50,00 9 Spodenki dla pacjenta do badań kolonoskopowych, z otworem , z włokniny polipropylenowej, niejałowe, jednorazowe, rozmiar uniwersalny szatuka 2 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 25 963,50 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 8 Nazwa: 8 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Filtr powietrzny typu Porex lub równoważny do inhalatora Medel Pro sztuka 40,00 2 Filtr bakteriologiczny do autoklawu TAU CLAVE 3000 sztuka 6,00 3 Filtr bakteriologiczny do autoklawu Steril Clave 18/24 VLS sztuka 6,00 4 Filtr do wody GETHINGE DS. 200 sztuka 8,00 5 Filtr bakteriologiczny do autoklawu EUROPA BXP sztuka 8,00 6 Filtr żywiczny do deminarelizatora Waterclean sztuka 8,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 12 812 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 9 Nazwa: 9 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Basen płaski jednorazowego użytku, o poj. 2000ml.+/_50 wykonany z pulpy celulozowej, do zniszczenia w utylizatorach typu Vernacare , sztuka 3 500,00 2 Kaczka męskajedn. użytku, tradycyjna o pojemność 800-1000ml. wykonana z pulpy celulozowej, czas wytrzymalości bez rozmiękania min. 30 min. sztuka 4 500,00 3 Miska głęboka jednorazow. uż. o pojemność min. 4000ml,pojemnośc użytkowa min.2000ml wykonana z pulpy celulozowej, z możliwością stosowania w niej detergentu, ciepłej wody i mydła, co nie powoduje jej szybkiego rozmiękania (czas stosowania bez rozmiękania min.30 min) sztuka 4 000,00 4 Miska głęboka okrągła jednorazowa pojemność min. 3000ml. wykonana z pulpy celulozowej. sztuka 3 000,00 5 Nerka jednorazowa wymiary (około): 250x120x40mm, wykonana z pulpy celulozowej sztuka 6 000,00 6 Podstawka sztywna, plastikowa, wielorazowego użytku pod basen płaski wykonany z pulpy celulozowej sztuka 20,00 7 Uchwyt wielokrotnego użytku do kaczki męskiej, do zawieszania na ramie łóżka z możliwością dezynfekcji sztuka 20,00 8 Wieszak jednorazowy na worek do moczu z mozliwością zamocowania na łóżko pacjenta sztuka 200,00 9 Proszek o wysokiej absorpcyjności do zmiany cieczy w substancję stałą .śaszetka 6g. Opakowanie zbiorcze 100szt.Utylizacja przez macerację szszetki 3 600,00 10 Pokrywka jednorazowa do jednorazowego basenu medycznego pacjenta / wykonana z pulpy celulozowej, do zniszczenia w utylizatorach typu Vernacare lub równoważna. sztuka 3 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 32 047,40 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 10 Nazwa: 10 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Przyłbica medyczna do ochrony twarzy, przystosowana do zakładania na głowę. Posiadająca regulację i możliwość podniesienia do góry bez zdejmowania z głowy, z możliwością dezynfekcji, wielorazowego użytku. sztuka 10,00 2 Okulary ochronne PVC typ proline lub równoważne ,przeciw odpryskowe ,przezroczyste z twardego materiału w całości plastikowe, szerokie boki osłaniające kąt oka z możliwością nakładania na okulary korekcyjne .Dla osoby dorosłej, wielokrotnego użytku sztuka 60,00 3 Kombinezon jednorazowego użytku, wykonany z materiału odpornego na skażenie mikrobiologiczne, ochronny z kaptutrem o ściąganych brzegach, rękaw długi zakończony elastycznym ściągaczem na nagdarstku, spodnie zakończone również elastycznym ściągaczem na kostkach, rozm. (do wyboru Zamawiającego) sztuka 10,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 3 080 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 11 Nazwa: 11 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Przyrząd do pomiaru OCŻ, jednorazowy, jałowy z paskiem pomiarowym łatwo mocującym się, z wyraźnym odczytem sztuka 20,00 2 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z zaciskaczem rolkowym, jałowy, nietoksyczny, bez zawartości PCV i ftalanów, z dużą komorą kroplową(20kropli= 1ml) zaopatrzoną w antybakteryjny filtr powietrza, igła biorcza dwukanałowa, dren o długości min.150cm, zakończony końcówką Luer lock. Opakowanie jednostkowe foliowo - papierowe; sztuka 50 000,00 3 Przyrząd do przetarczania płynów infuzyjnych z regulacją prędkości przepływu, przepływomierzem do wykorzystania przy żywieniu pozajelitowym bez użycia pompy. sztuka 100,00 4 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej za pomocą aparatu "FLOCARE 800"(nr aparatu 35151) sterylny (przyrząd w wersji do butelki), sztuka 400,00 5 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej za pomocą aparatu "FLOCARE 800"(nr aparatu 35147) sterylny (przyrząd w wersji do packa); sztuka 400,00 8 Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z zaciskaczem rolkowym, bez zawartości PCV w komorze kroplowej, opakowanie jednostkowe foliowo - papierowe; sztuka 2 000,00 9 Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby o składzie: igła biopsyjna 88mm, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, skalpel o rozmiarze E11 oraz igła iniekcyjna 09x40mm, sterylny, rozmiar 16,17 i 18 CH - do wyboru Zamawiającego. (opakowanie min.25 do 50szt. +/-2) sztuka 100,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 47 780 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 12 Nazwa: 12 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Komplet pościeli jednorazowego użytku z włókniny SMS i lub SMMS min 35g/m2 o składzie:prześcieradło 210x150cm +/-10cm, powłoka 200 x150cm +/-10cm powłoczka 90x75cm +/-2cm zestaw 1 500,00 2 Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny SMS i lub SMMS o gramaturze min 35 g/m2 210x160cm (+/-20cm) kolor do wyboru Zamawiajacego (niebieski lub zielony), niejałowe . szatuka 4 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 33 425 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 13 Nazwa: 13 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Przyrząd do przetaczania masy erytrocytarnej z filtrem dla dorosłych, bez zawartości DEHP i latexu z filtrem powietrza w linii sztuka 200,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 22 000 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 14 Nazwa: 14 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) używane z aparatem elektrochirurgicznym ERBE. Kształt - owal. Średnica pętli 10mm, 15, 25. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm. Rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane w oddzielnych sterylnych pakietach. Średnica pętli do wyboru Zamawiającego w miarę jego potrzeb. Kompatybilne z endoskopami firmy Olympus i Pentax sztuka 400,00 2 Igły do ostrzykiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego w trakcie endoskopii, długość min.200 cm lub 240 cm,wysunięcie igły do 4 mm śr 23/25 Gauge. Długość igły do wyboru Zamawiającego. Igła musi być kompatybilna z kolonoskopem i gastroskopem firmy OLYMPUS i PENTAX sztuka 100,00 3 "Klipsy jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z klipsownicą określoną w pozycji nr 21.1. Kąt rozwarcia klipsa min.135 stopni, długość ramion klipsa min.7,5 mm oraz 9mm. Długość ramienia do wyboru przez Zamawiającego. Każdy klips pakowany osobno w opakowaniu zbiorczym. " opakowanie (a min. 40 sztuk) 3,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 36 065 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 15 Nazwa: 15 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Igła do trepanobiopsji z mechanizmem zabezpieczającym przemieszczenie próbki ,z uchwytem z antypoślizgową powierzchnią ,końcówka typ trokar ,kaniula z dwu lub pięcioma tnącymi krawędziami ,Zakończenie luer lock,prowadnik ułatwiający usubięcie próbki.Rozmiar do wyboru zamawiającego (8 lub 11) sztuka 250 2 Igły do biopsji szpiku kostnego i transplantacji - jednorazowego użytku, sterylne, typu Selective lub równoważne,możliwość aspiracji z mostka i regionów grzebienia kości biodrowej , rozmiar 15Gx60(+/-5)mm sztuka 250 Szacunkowa wartość bez VAT: 22 750 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 16 Nazwa: 16 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "Cewnik oksymetryczny typu Swan-Ganz min. trójdrożny , heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm - rozmiar 7,5F / min.110cm, kompatybilny z systemem monitorowania Datex-Ohmeda S/5 " sztuka 6,00 2 Cewnik typu Swan-Ganz min. trójświatłowy, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10cm, rozmiar 7,5F/110cm z możliwością pomiaru rzutu serca metodą termodylucji. Kompatybilny z systemem monitorowania Datex Ohmeda AS/3 sztuka 5,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 6 670 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 17 Nazwa: 17 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora Bennett, mikrobiologicznie czysty, gałąź wdechowa i wydechowa o długości 160cm;samouszczelniająca się pułapka wodna; dodatkowa gałąź o długości 80cm; łącznik Y z dwoma portami, dla dorosłych, elastyczne i giętkie łączniki 22mm do podłączenia respiratora zestaw 35,00 2 kolanko elastomerowe 22 F do respiratora Bennet sztuka 50,00 3 linia do monitorowania 3m, M-M, dwa złącza LuerLock sztuka 100,00 4 układ oddechowy do respiratora współosiowy, antybakteryjny, materiał z jonami srebra, dł 2,4m, z testerem szczelności i kapturkiem zabezpieczajacym, kompatybilny z respiratorem Bennett, Engstrom, Sieratrone. zestaw 50,00 5 układ oddechowy do respiratora, dł 2,4 m, antybakteryjny, materiał z jonami srebra,kompatybilny z respiratorem Bennett, Engstrom, Sieratrone. zestaw 35,00 6 układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, z regulowaną długością w zakresie 40cm-2,0 m, z gałęzią worka 1,5 m i workiem 3,0 l zestaw 20,00 7 termoplastyczna żelowa maska nadkrtaniowa z kanałem gastrycznym, bez mankietu nadmuchiwanego, z blokadą nagłośni, rozmiary 4--5 do wyboru zamawiającego sztuka 40,00 8 Układ oddechowy, sterylny dla dorosłych z komorą nawilżacza typu Fisher-Pykel lub równoważną sztuka 20 9 worek oddechowy wielorazowego użytku z kołnierzem 22F i pętelką, 2 L i 3 L sztuka 6,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 14 923,60 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 18 Nazwa: 18 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres Elektrody do czasowej stymulacji serca (rozmiar 5F ) sztuka 20,00 Elektroda jednorazowego użytku, przeznaczona do diagnostycznych badań wysiłkowych i długookresowych.przeznaczone do szybkiego wykonania 12-odprowadzeniowego zapisu EKG . Wymagany materiał bazowy – włóknina perforowana, ułatwiająca skórze oddychanie i zapobiegająca odparzeniom z mozliwością stosowania przy badaniach holterowskich. Elektrody muszą posiadać odpowiednie rozmiary ,które pozwalają na bliskie umieszczenie 6 elektrod dla odprowadzeń przedsercowych . Powinny posiadać duża powierzchnię czujnika AG/Agcl,równą powierzchni całej elektrody. Klej na elektrodzie zapewniający właściwe przyleganie elektrod do skóry ,nie powodujący jej podrażnień. klipsy połączeniowe , kompatybilne z typowymi końcówkami bananowymi aparatów wększości typów sztuka 10 000,00 Elektrody jednorazowego użytku do monitorowania długoterminowego do badań EKG 45mn x42mn ,wykonane w technologii stałożelowej pianka poletylenowa,klej hypoalergiczny węglowy.Nie zawierające latexu i PVC zapewniające dobre przyleganie i przewodność podczas ruchu i pocenia się z możliwością wykonania zdjęcia Rtg bez ich zdejmowania, łączniki wykonane z przejrzystego dla promieni Rtg grafitu .Posiadające języczek ulatwiajacy zdejmowanie.Możliwość podłączenia do kleszczyków (krokodylków) sztuka 5 000,00 Elektrody klipsowe do zapisu EKG, kończynowe, dla dorosłych. (Komplet 4 sztuk) komplet 20,00 Elaktroda jednorazowa do defibrylacji dla dorosłych, przeznaczone do modeli Lifepak 500 posiadanych przez Zamawiającego sztuka 20,00 Elektrody przyssawkowe, wielorazowego użytku, do badań EKG, monitorowania i diagnozowania dorosłych, rozmiar maks. 30mm, chrakteryzujęce się doskonałą przyczepnością. Każdemu odprowadzeniu przedsercowemu odpowiada inny kolor gruszki. Kpl. a6 szt komplet 20,00 Elektrody przeznaczone do diagnostyki i monitorowania długoterminowego do badań EKG 45x42mn. Wykonane w technologii stałożelowej pianka poletylenowa, klej hypoalergiczny.Nie zawierająca latexu i PVC zapewniająca dobre przyleganie i przewodność podczas ruchu i pocenia się . Czujnik Ag/AgCl. Zawierające języczek ułatwiający odklejanie elektrod sztuka 50 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 24 258 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 19 Nazwa: 19 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Żel do EKG posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne wykazujący przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody,wykazujący wysoką odporność na wysychanie, posiadający odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej), posiadający neutralny odczyn pH ,wykazujący bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego), suwakowy aplikator -zatyczka umożliwiający dozowanie preparatu . Poj. min.500 -750ml. butelka 100,00 2 Żel do ultrasonografii umożliwiający prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków, wykazujący wysoką odporność na wysychanie, posiadający odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i niespływanie podczas badania, posiadający neutralny odczyn pH, wykazujący bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem) , bez zawartości substancji krystalizujących i tworzących osad. Poj. min.500-750ml, suwakowy aplikator - zatyczka . butelka 200,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 900 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 20 Nazwa: 20 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Torebki do sterylizacji min.200mm X 330mm opakowanie pap-fol, samoprzylepne, Wskazniki :para wodna , przebarwiający sie na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.opak.150-200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868 i/lub PN-EN ISO 11607-1 sztuka 4 200,00 2 Torebki do sterylizacji, opakowanie pap-fol, samoprzylepne wskaźniki sterylizacji - para wodna.rozmiar 90mm x230mm do 100mm x 250 mm wskaźniki sterylizacji - para wodna,Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.opak. 150-200 sztuk. sztuka 3 000,00 3 Torebki do sterylizacji, opakowanie pap-fol, samoprzylepne, wskaźniki sterylizacji - para wodna. 130mm x250mm Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.opak. 150- 200 sztuk. sztuka 4 200,00 4 Opakowania papierowo – foliowe w postaci rękawa z fałdami spełniające wymagania norm PN-EN 868 i/lub PN-EN ISO 11607-1. Wskaźniki: para i tlenek etylenu, każdy przebarwiający się na inny kontrastowy kolor, Zaznaczony kierunek otwierania. Wszelkie oznakowania i wskaźniki w obrębie zgrzewu lub między warstwami folii, napisy w języku polskim, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz tuby rolki(nie może znajdować się na opakowaniu)..Rozmiary: szerokość rolki 40cm/8cm długość rolki 100m.b rolka 2,00 5 Opakowania papierowo – foliowe w postaci rękawa z fałdami spełniające wymagania norm PN-EN 868 i/lub PN-EN ISO 11607-1. Wskaźniki: para i tlenek etylenu, każdy przebarwiający się na inny kontrastowy kolor, Zaznaczony kierunek otwierania. Wszelkie oznakowania i wskaźniki w obrębie zgrzewu lub między warstwami folii, napisy w języku polskim, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz tuby rolki(nie może znajdować się na opakowaniu).Rozmiar szerokość rolki 20cm/5cm długość rolki 100m.b rolka 2,00 6 Opakowania papierowo – foliowe w postaci rękawa z fałdami spełniające wymagania norm PN-EN 868 i/lub PN-EN ISO 11607-1. Wskaźniki: para i tlenek etylenu, każdy przebarwiający się na inny kontrastowy kolor, Zaznaczony kierunek otwierania. Wszelkie oznakowania i wskaźniki w obrębie zgrzewu lub między warstwami folii, napisy w języku polskim, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz tuby rolki(nie może znajdować się na opakowaniu). Szerokosc rolki 10cm/4cm i długośc 100m.b rolka 5,00 7 Wskaźnik chemiczny 4 klasy do sterylizacji parą wodną, w temp. 121st-134st C w czasie 3,5min.-20min. przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem materiału sterylizowanego. Wskaźnik nie musi być zabezpieczony warstwą laminatu, nie ma także wymagań dotyczących koloru, wystarczy aby jednoznacznie zmieniał barwę po sterylizacji. Spełniające normy EN867-1 opakowanie zbiorcze 250-500 sztuk sztuka 10 000,00 8 Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu 6 klasy do sterylizacji parą wodną. przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem materiału sterylizowanego. Wskaźnik nie musi być zabezpieczony warstwą laminatu, nie ma także wymagań dotyczących koloru, wystarczy aby jednoznacznie zmieniał barwę po sterylizacji w autoklawie Europa Bxp. Opakowanie zbiorcze 250-500 sztuk sztuka 1 500,00 9 Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu 6 klasy do sterylizacji parą wodną. przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem materiału sterylizowanego. Wskaźnik nie musi być zabezpieczony warstwą laminatu, nie ma także wymagań dotyczących koloru, wystarczy aby jednoznacznie zmieniał barwę po sterylizacji w autoklawie TAU CLAVE 3000. Opakowanie zbiorcze 250-500 sztuk sztuka 1 500,00 10 Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu 6 klasy do sterylizacji parą wodną. przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem materiału sterylizowanego. Wskaźnik nie musi być zabezpieczony warstwą laminatu, nie ma także wymagań dotyczących koloru, wystarczy aby jednoznacznie zmieniał barwę po sterylizacji w autoklawie Steril Clave 18/24VLS Opakowanie zbiorcze 250-500 sztuk sztuka 1 500,00 11 Wskaźnik chemiczny kontroli wsadu 6 klasy do sterylizacji parą wodną. przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem materiału sterylizowanego. Wskaźnik nie musi być zabezpieczony warstwą laminatu, nie ma także wymagań dotyczących koloru, wystarczy aby jednoznacznie zmieniał barwę po sterylizacji w autoklawie EAGLE TEN. Opakowanie zbiorcze 250-500 sztuk sztuka 500,00 12 Wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temp 121 -134 stopni C, fiolkowy: Ostateczny odczyt po 24 h inkubacji. Zmiana koloru pożywki z fioletowego na żółty w przypadku nieprawidłowego wyniku. Etykieta ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu, łatwa do odklejenia, nie rwąca się. Zgodność z normą potwierdzona certyfikatem wydanym przez producenta. Opakowanie max 100 szt fiolka 400,00 13 Inkubator do wskaźników biologicznych sterylizowanych w autoklawie na parę wodną: Ostateczny odczyt po 24 h inkubacji, przeznaczony na min. 10 miejsc, działający w zakresie temp. min. 56st.C. Kompatybilny ze wskaźnikami fiolkowymi powyżej. sztuka 1,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 9 939 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 21 Nazwa: 21 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Paski do glucometru, pomiar z próbki krwi 0,2-0,8µl, zakres 20-600mg/dl, automatycznie kodowane, kalibracja do osocza krwi ,funkcja automatycznego wyrzutu paska testowego po badaniu, czas pomiaru 5-8sekund wraz glucometrem, 1glukometr na 1000pasków oraz z płynem do kalibracji sztuka 40000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 25 600 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 22 Nazwa: 22 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DO CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "Zestaw sterylny do drenażu płynów gromadzących się w jamie brzusznej: worek o pojemności ok. 8 litrów skalowany min. co 500ml z wbudowaną zastawką antyzwrotną oraz odpływem, dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (ok. 4.8x6.8 o długości ok. 100cm) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (ok 4.8x6.8 o długości ok. 40cm)- kompatybilne ze sobą, trójdrożny, szczelny kranik ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu kaniula, której zastosowanie ogranicza w możliwy sposób bolesność zabiegu (po wprowadzeniu przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych), igła kaniuli 16G (51mm) pakowana indywidualnie, strzykawka do aspiracji 60ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kranika." komplet 200 Szacunkowa wartość bez VAT: 7 700 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 23 Nazwa: 23 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Łyżki światłowodowe jednorazowego użytku jałowe typu Macintosh kompatybilne do rękojeści laryngoskopowych z pozycji nr1. Łyżki bardzo sztywne i niepodatne na skręcenie, bez niebezpieczeństwa zakażenia krzyżowego, bezpiecznee. Odpowiedni kształt łyżek powinien ułatwiać wprowadzenie rurki intubacyjnej. Optymalna transmisja światła przez szeroką wiązkę światłowodową. Opakowanie nie większe niż 25 sztuk. W opakowaniu zbiorczym każda łyżka zapakowana indywidualnie w opakowanie foliowe na którym jest podany termin ważności min. 2-letni. Rozmiar łyżki do wyboru zamawiającego. sztuka 100 2 Rękojeść standardowa ze stali nierdzewnej do laryngoskopów światłowodowych z żarówką ksenonowo-halogenową. Rękojeść zasilana przez 2 baterie alkaliczne typu R14 (zasilanie 2,5 V). Możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu oraz sterylizacji w autoklawie (bez baterii i żarówki). Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard). sztuka 2 Szacunkowa wartość bez VAT: 1 644 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 24 Nazwa: 24 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 17 mm, 3/8 koła-okrągło tnąca; rozmiar 4/0;nitka bezbarwna długość szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 120 2 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 26 mm, 1/2 koła-okrągła rozwarstwiająca; rozmiar 3/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 120 3 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 31 mm, 1/2 koła-ookrągła rozwarstwiająca; rozmiar 2/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 60 4 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,;powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 0;szew z pokryciem antybakteryjnym długość szwu 90 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 252 5 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 1;Szew z pokryciem antybakteryjnym o długość 90 cm (tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 72 6 Nić/Szew powlekany, syntetyczny, plecony , wchłanialny, poliglaktyna 910,powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia ; dł.igły 48 mm, 1/2 koła-okrągła wzmocniona; rozmiar 2Szew z pokryciem antybakteryjnym o długości 90cm(tolerancja dł. Igły +/- 5 %) czas wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach sztuka 72 7 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamid 6 i 6,6;pakowany na mokro o zmniejszonej hydrofilności dł. igły 26 mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 2/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. igły i nitki +/- 5%) sztuka 60 8 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamid 6 i 6,6;;pakowany na mokro o zmniejszonej hydrofilności dł. igły 26 mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 3/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. igły i nitki +/- 5%) sztuka 60 9 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6;;pakowany na mokro o zmniejszonej hydrofilności dł. igły 19mm, 3/8 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 4/0; długość szwu 75 cm (tolerancja dł. Igły i nitki +/- 5 %) sztuka 144 10 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6;pakowany na mokro o zmniejszonej hydrofilności ;dł. igły 40mm, 1/2 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 0; długość szwu 100 cm (tolerancja dł. Igły i nitki +/- 5 %) sztuka 48 11 Nić/Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,poliamid 6 i 6,6pakowany na mokro o zmniejszonej hydrofilności ;;dł. igły 48mm, 1/2 koła-odwrotnie tnąca; rozmiar 1; długość szwu 100 cm (tolerancja dł. Igły i nitki +/- 5 %) sztuka 48 Szacunkowa wartość bez VAT: 16 451,76 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 25 Nazwa: 25 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym (kanał do wprowadzenia sondy min.14 CH), sterylna, z przeźroczystego PCV, z pneumatycznym mankietem uszczelniającym i niewbudowanymdrenem balonika kontroli wypełnienia.Posiadająca zabezpieczenie prrzed wklinowaniem nagłośni, blokadę zgryzu oraz zaczep fiksacyjny, rozmiar od 3,4,5 do wyboru zamawiającego. sztuka 40 2 Zestaw do przezskórnej tracheostomii z rurką Percu Quick: kaniula punkcyjna 14-17G, prowadnica Seldingera w kształcie J, preżelowany dilatator obrotowy aktywowany wodą, skalpel, strzykawkę, opaskę mocującą, rurkę tracheotomijną z mankietem HVLP, ruchomą ramkę mocującą, rozmiar 8 i 9 do wyboru zamawiającego sztuka 20 3 Sonda SENGSTAKENA 18 FR sztuka 8 4 Zestaw do konikotomii, sterylny, gotowy do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia:kaniula oddechowa dopasowująca się do kształtu tchawicy rozmiar 4mm, introduktor,skalpel, strzykawki, opaska mocująca sztuka 2 Szacunkowa wartość bez VAT: 22 680 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 26 Nazwa: 26 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Sonda żołądkowa z twardym mandrynem, co najmniej dwa otwory z nitką Rtg, dł min 900mm, rozmiar 18CH,16CH, 14CH do wyboru zamawiającego. sztuka 50 2 Zgłębnik dwunastniczy sterylny, pakowany indywidualnie,końcówka zaopatrzona w oliwkę metalową, o rozmiarach 14FR- długość 125cm (silikonowy) sztuka 60 3 Zgłębniki żołądkowe silikonowe sterylne, pakowane indywidualnie ,zwężona końcówka ułatwiajaca wprowadzenie, posiadająca znacznik glębokości potwierdzajacy pozycje ,linia kontrastująca w RTG , długość nie mniej niż 125cm, rozm. 14,16,18,20,22, 24 i 25Fr do wyboru zamawiającego sztuka 300 Szacunkowa wartość bez VAT: 1 105 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 27 Nazwa: 27 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Koreczek typu luer - lock dwufunkcyjny combi, sterylny ,pakowany indywidualnie sztuka 15 000 2 Koreczek typu luer - lock jednofunkcyjny, sterylny ,pakowany indywidualnie sztuka 10 000 3 Kaniula i.v. bezpieczna, z biokompatybilnego silikonowanego poliuretanu posiadającego kliniczne badania na zmniejszanie powikłań zakrzepowo-zapalnych , 6 markerów RTG wtopionych w strukturę materiału. Port boczny/górny zabezpieczony nieobrotowym korkiem na zawiasie klik-klak w kodzie barwnym odpowiadającym rozmiarowi Gauge kaniuli. Kaniula ma posiadać samoczynną, inicjowaną taśmą, gładką, plastikową blokadę ostrza chroniącą przed ekspozycją na zakłucie, wyposażoną w pochłaniacz kropli krwi wypływu wstecznego zabezpieczający przed ekspozycją na jej rozprysk w postaci systemu mikrokapilar. Rozmiary: 22-20-18-17-16-14 G do wyboru Zamawiającego. Opakowanie sztywne, typu Tyvek lub równoważne z podaną średnicą, długością kaniuli i prędkością przepływu, numerem katalogowym i numerem serii. sztuka 20 000 4 Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, op.30 sztuk opk 50 5 Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NaCl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, op. 30 sztuk opk 20 6 Igła do nabierania, o ostrzu nie sztancującym korka, ściętym pod kątem 45° do nabierania leków z fiolek dł. 40 mm bez filtra 18 G. Op. 100 szt. opk 700 7 Igła o ostrzu ściętym pod kątem 45° do nabierania leków z ampułek dł. 40 mm 18 G z filtrem 5µm. Op. 100 szt. opk 50 Szacunkowa wartość bez VAT: 67 515 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 28 Nazwa: 28 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie z aloesem, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374,EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 oraz na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Siła zrywania min. 6 N. Rozmiary XS-XL do wyboru zamawiającego, opakowanie max 200szt " sztuka 600000 2 Rękawice z grubego nitrylu diagnostyczne (jako wyr.med. kl I i środek ochrony osobistej kl III , dopuszczone do kontaktu z żywnością.Opakowanie max 100 szt.Rozmiar M,L do wyboru zamawiającego. sztuka 400 3 Rękawice z folii polietylenowej (w opakowaniach zbiorczych , zapewniających łatwą dystrybucję ,j. użytku, o bardzo dobrej rozciągliwości, nadające się do kontaktu z żywnością zg z wytycznymi 90/128/EWG. Typu Securoca lub równoważne. W dyspenserze /kartonik a min.100sztuk sztuka 10000 4 Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, kolor biały, powierzchnia gładka, grubość min. 0,07 mm, siła zrywania: min.4,2 N, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 % i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiary XS-XL do wyboru zamawiającego. opakowanie max 200 sztuk sztuka 50000 5 Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe jałowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 para 5000 Szacunkowa wartość bez VAT: 102 322 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 29 Nazwa: 29 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 163 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizująca nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z zastawką automatycznie blokującą możliwość wypełniania balonika gdy osiągnie on wielkość optymalną dla danego pacjenta, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, system przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 worek zbiorczy o pojemności 1000 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości oraz z filtrem węglowym . " zestaw 40,00 2 "Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk. " opakowanie 20,00 3 Jałowy worek do zbiórki moczu 2L z podwójnym zgrzewem, Luer portem do pobierania próbek moczu w schodkowym łączniku cewnikowym. Spust w postaci kranika przesuwnego z otwartym przepływem. Czas utrzymania min. 5 dni. sztuka 3 250,00 4 "Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. Długość dwuświatłowego drenu min. 150 cm. " komplet 200,00 5 Cewnik typu Foley: jałowy , lateksowy, silikonowany, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30-50 ml, min. 4 otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Rozmiary CH : 14-30 do wyboru Zamawiającego, kodowane barwnie na porcie Luer Slip. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. sztuka 250,00 6 Worek samoprzylepny ,jednoczęściowy so stomii z podziałką w milimetrach , umożliwiającą stosowanie przylepca do wielkości i kształtu stomii sztuka 100,00 7 Cewnik typu Foley, dwudrożny wykonany z silikonowanego lateksu lub silkolateksu, CH 12-28, balon poj. max 10 ml, pakowane podwójnie folia/ folia- papier. Jałowe. sztuka 250,00 8 Jałowy zestaw do cewnikowania w składzie miska nerkowata, pojemnik z 6-cioma tupferami,dwa gaziki, plastikowa pęseta , 1 para uniwersalnych rękawic polietylenowych, 1 para uniwersalnych rękawic winylowych, 1 saszetka z wodnym lubrykantem, uniwersalne obłożenie z wycięciem, całość zapakowana w wodoodporną serwetę papierową oraz opakowanie folia-papier. zestaw 50,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 53 980 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 30 Nazwa: 30 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Czujnik wielorazowy do pomiaru TcpO2/TcpCO2 do aparatu Tina sztuka 3 2 Czujnik wielorazowy do pomiaru TcpO2 do aparatu Tina sztuka 2 3 Dwustronny plaster mocujący do pierścienia mocującego czujnik mikrodoplera kompatybilny z aparatem Perimed z czujnikiem 307/407(op 100szt) opakowanie 7 4 Pierścień mocujący czujnik mikrodoplera kompatybilny z aparatem Perimed z czujnikiem 307/407 opakowanie 5 5 Płyn do kalibracji mikrodoplera kompatybilny z aparatem Perimed z czujnikiem 307/407 sztuka 2 6 Zestaw do mocowania elektrod Tc do aparatu Tina TCM 400 opk a 100 szt opakowanie 15 7 Zestaw membranowy do elektrod TcpO2 aparatu Tina TCM 400 (opakowanie 12 szt) opakowań 20 8 Zestaw membranowy do elektrod TcpO2/TcpCO2 aparatu Tina TCM 400 (opakowanie 12 szt) opakowań 10 Szacunkowa wartość bez VAT: 85 626 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 31 Nazwa: 31 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Cewniki sterylne do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami naprzeciwległymi, zmatowiona powierzchnia , pakowany pojedynczo w opakowanie folia /papier typu blister pack NR 14,16,18,20,22 sztuki 3500 2 Cewnnik sterylny do wielokrotnego odssysania w układzie zamkniętym,z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godz, z przezroczystą komorą płuczącą, z dwudzielną zastawką wpustową, rozmiar kodowany numerycznie oraz kolorystycznie, z adapterem kątowym 45 stopni. Rozmiar 14F sztuki 100 3 Cewnnik sterylny do wielokrotnego odssysania w układzie zamkniętym,z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi, do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godz, z przezroczystą komorą płuczącą, z dwudzielną zastawką wpustową, rozmiar kodowany numerycznie oraz kolorystycznie, z adapterem kątowym 45 stopni. Rozmiar 16F sztuki 200 Szacunkowa wartość bez VAT: 25 325 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 32 Nazwa: 32 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Kaniula do tętnicy promieniowej rozmiar 20 G,dł cewnika min.4,5 cm z zaworem odcinającym, zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, stanowiącym z kaniulą całość.Wykonana z PTFE sztuka 300 2 Kaniula do tętnicy udowej rozmiar 18 G,długość cewnika min.20 cm, z prowadnicą igłową, metalowym drutem wprowadzjącym i koreczkiem typu luer - lock. sztuka 100 3 Mankiet ciśnieniowy do szybkiej infuzji i transfuzji do opakowań o pojemności 500ml, bezlateksowy,umożliwiający obserwację podawanych płynów, wyposażony w:ogranicznik ciśnienia, manometr ciśnienia, trójdrożny zawór kranikowy, gruszkę, uchwyt do zawieszania, haczyk na opakowanie z płynem, całość zespolona bez możliwości rozłączenia. sztuka 20 4 Mankiet jednorazowy do pomiaru BP dla dorosłych z podwójną linią, szer. mankietu14-15 cm, dł. mankietu 50-52 cm, kompatybilny z systemem monitorowania Datex S/5 i Datex AS/3 sztuka 10 5 Nieinwazyjny system mocowań do zabezpieczania cewników, sond, linii, przewodów o średnicy minimalej 3mm, średnicy maksymalnej 8mm sztuka 700 6 Nieinwazyjny system mocowań do zabezpieczania cewników, sond, linii, przewodów o średnicy minimalej 6mm, średnicy maksymalnej 13mm sztuka 700 7 Pojedyńczy jednorazowy system do pomiaru inwazyjnego BP do przetwornika aparatu Datex AS/3 sztuka 200 8 Podwójny jednorazowy system do pomiaru inwazyjnego BP do przetwornika aparatu Datex AS/3 sztuka 200 9 Podwójny jednorazowy system do pomiaru inwazyjnego BP do przetwornika aparatu Datex S/5 sztuka 300 10 Pojedyńczy jednorazowy system do pomiaru inwazyjnego BP do aparatu Datex S/5 sztuka 300 11 Uchwyt mocujący jednorazowe przetworniki BP do systemu monitorowania Datex Ohmeda S/5 sztuka 40 Szacunkowa wartość bez VAT: 102 860 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 33 Nazwa: 33 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CEŁÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych dwudzielna o powierzchni 85cm2 z pierścieniem ekwipotencjalnym 23cm2 do diatermii Erbotom ICC 200 sztuka 200 2 Elektroda neutralna wielorazowa dla dorosłych do diatermii Erbotom ICC 200 sztuka 2 3 Kabel do elektrody neutralnej długość 4 m do diatermi Erbotom ICC 200 sztuka 4 4 Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych długość 4m do diatermii Erbotom ICC 200 sztuka 6 5 Kabel do uchwytu z przyciskami długość 4m do diatermii Erbotom ICC 200 sztuka 4 6 Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami do diatermii Erbotom ICC 200 sztuka 4 7 Nożyk do diatermii Erbotom ICC 200 kompatybilny z poz 6 sztuka 5 Szacunkowa wartość bez VAT: 9 290 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 34 Nazwa: 34 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Cewniki do tonometrii kompatybilne z systemem monitorowania Datex S/5 rozmiar 16F sztuka 10 2 Czujnik wielorazowy dla dorosłych, jednoczęściowy do pulsoksymetru do aparatu Datex Ohmeda S/5 sztuka 2 3 Czujnik pomiaru SpCO, typu MASIMO set Rainbow DCI-DC3 lub równoważny sztuka 2 4 Czujnik temperatury (skóra) do aparatu Datex Ohmeda S/5 sztuka 3 5 Dren do pomiaru spirometrii jednorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem monitorowania DATEX S/5 (opakowanie " 5szt.) sztuka 50 6 Kabel odprowadzający do zapisu EKG do aparatu Datex Ohmeda S/5 sztuka 5 7 Mankiet z przewodem do mierzenia ciśnienia do aparatu Datex Ohmeda S/5 sztuka 4 8 Pułapka Defend (opakowanie a' 10 szt.) do modułu spirometrycznego systemu monitorowania Datex Ohmeda S/5 sztuka 30 9 Pułapka Mini Defend (opakowanie a' 10 szt.) do modułu spirometrycznego systemu monitorowania Datex Ohmeda S/5 sztuka 60 10 Czujnik do drenu do spirometrii jednorazowego użytku sztuka 50 Szacunkowa wartość bez VAT: 51 395 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 35 Nazwa: 35 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Cewnik do podawania tlenu przez nos zwany też „okularami” lub „wąsami” o dł. minimum 150 cm pakowane w rękaw foliowo paierowy (dla dorosłych) sztuka 600 2 Cewnik do tlenu, łączący dozownik tlenu z maską tlenową bądź z workiem samorozprężalnym, nie krótszy niż 200 cm sztuka 600 3 Filtr oddechowy, przy oddechu własnym za pomocą rurki tracheostomijnej, z możliwością podawania tlenu. sztuka 350 4 Filtr oddechowy, sterylny, mechaniczny, przeciw bakteryjno - wirusowy- okrągły, z nawilżaniem, z końcówką do kapnografu, z przestrzenią martwą do 22 ml i wadze do 25g, opór przepływu do 2,5 cm H2O przy 60 ml/min. Ze złączem kolankowym ze skutecznością p/bakteryjną 99,99% sztuka 300 5 Filtr przeciwbakteryjny do respiratora BENNETT 7200 sztuka 8,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 10 370 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 36 Nazwa: 36 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Jednorazowe, sterylne filtry do zestawu znieczulenia zewnątrzoponowego sztuka 20 2 Pełen zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła do znieczulenia typu TUOHY G18 lub równoważna, cewnik zewnątrzoponowy o dł. 90 - min. 100 cm, 18 1,3 x 80; o wymiarze kateteru 0,45 x 0,85, kontrastujący w RTG, filtr, strzykawka do " spadku oporu", łącznik zatrzaskowy, uchwyt do mocowania komplet 10 3 Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z zastwaką antyrefluksową .W zestawie kaniula punkcyjna z krótkim szlifem rozmiar 1,8x80, dren łączący z końcówka LOCK. Strzykawka 3-cześciowa 60ml ,worek 2000ml sztuka 200 4 Zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych kompatybilny z bronchofiberoskopem PENTAX FB 15BS posiadanym przez Zamawiającego sztuka 60 5 Zestaw do drenażu opłucnej (ciągłego odsysania powietrza lub płynu). W zestawie: kaniula punkcyjna cieńkościenna z krótkim szlifem, cewnik 2,7 x 450mm kontrastujący w Rtg z zatyczką i folią ochronną, kaniula nakładana, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, zbiornik 2,0 L, strzykawka 60ml, kranik trójdrożny. sztuka 40 Szacunkowa wartość bez VAT: 12 496,50 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 37 Nazwa: 37 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Ruka karbowana, niesterylna, do terapii tlenem w warunkach hiperbarycznych, średnica rurki 22mm, możliwość przecięcia części co 20cm.(zwój ok.50mb) m.b 4000 2 Sterylna, jednorazowa zastawka HEIMLICHA do drenażu jamy opłucnowej sztuka 50 3 Sterylna, jednorazowa zastawka HEIMLICHA z workiem REDAX, do drenażu jamy opłucnowej sztuka 50 4 Wielokomorowy zestaw sterylny do aktywnego drenażu opłucnej, z regulacją siły ssania i zastawką wodną. Pojemność 2000ml sztuka 25 5 Zestaw do treningu oddechowego z wymiennym, jednorazowym i sterylnym ustnikiem zakres do max. 2500 ml sztuka 100 Szacunkowa wartość bez VAT: 24 800 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 38 Nazwa: 38 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Papier do zapisów wyników w defibrylatorze Lifepak 20 w kratkę mn szer 5 cm rolka 50 2 Papier do USG o cechach nie gorszych niż typu, K - 61 B – CE Mitschubischi lub równoważny, do USG rolka 70 3 Papier termoczuły w kratkę milimetrową do aparatu EKG Askard 33,szerokość 110mm, długość: 14 metrów bieżących rolka 200 4 Papier w kratkę milimetrową do EKG do aparatu Ascard M-TRACE formatu A4 wymiar rolki 112x25mn rolka 500 5 Papier do defibrylatora termoczuły z nadrukiem szer 50mn, grubość rolki ok. 5mn rolka 30 6 Papier w rolce do drukarki Videoprinter SONY, używanej do wydruków z badań USG „UPP-1105” długość: 20 metrów bieżących rolka 200 7 Papier do monitora Philips Goldway G30 w kratkę milimetrową o szerokości 50mn rolka 60 8 Papier do aparatu Ascard MR Gold termoaktywny niewoskowany w kratkę milimetrową szer rolki 210mn +0/2mn śr 4,5cm rolka 100 9 Papier do defibrylatora biphasic biały szer 5,6cm rolka 50 10 Papier do EKG HP format A4 składanka w kratkę szer 210 x300x200mn składanka 10 11 Wymienne, jednorazowe, papierowe ustniki do spirometru „Spirolab II”(opakowane po 100sztuk. ±5sztuk. dla dorosłych, śr. 30 mm sztuka 2 000 Szacunkowa wartość bez VAT: 14 714 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 39 Nazwa: 39 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Czepki pielęgniarskie z przewiewnej włókniny, okrągły, wykończony delkiatną gumką opinająca głowę, niejałowy, pakowany w kartonikach (nie składany w harmonijkę) sztuka 4 000,00 2 Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. sztuka 4 000,00 3 Niejałowy fartuch zabiegowy wykonany z włókniny typ SMS o gramaturze min 35g/m2.Rekawy zakończone mankietem .Posiada wiązanie przy szyi i trok do związania fartucha w pasie Rozmiar XXL iXL do wyboru zamawiającego sztuka 15 000,00 4 Fartuch z fizeliny niejałowy jednorazowy dla pacjentów i odwiedzającychRozmiar uniwersalny 5 000,00 5 Fartuch chirurgiczny jałowy (spełniający wymagania norm PN-EN 13795:2011) z włókniny typ SMS o gramaturze 35g/m2.Rekaw typu reglan ,szwy wykonane metodą ultradzwiękową ,polestrowy ściągacz bezszwowy .Troki wszyte wewnatrz i na zewnątrz .Rozmiar XL sztuka 1 000,00 6 Fartuch zabiegowy jałowy,pakowany indywidualnie folia-papier wykonany z włókniny zabiegowej, trójwarstwowej, min. 35g/m2 barierowej, rozmiar XXL. Fartuch luźny, szeroki, zakrywajacy część szyi, klatkę piersiową, brzuch, kończyny dolne i górne. Dokładnie zabezpieczający nadgarstek mankietam wykonanym z materiału wchłaniajacego pot. Posiadający wiązanie fartucha w pasie. sztuka 1 000,00 7 Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, wysokobarierowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, troki o długości min. 40 cm, niejałowa, pakowana w kartonikach.Opakowanie zbiorcze a 50 sztuk sztuka 6 000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 111 040 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 40 Nazwa: 40 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Adapter do rozmazów na szkiełkach podstawowych z łopatką sztuka 200,00 2 Igła systemowa 20G,21G,22G x do 38mn.Rozmiar do wyboru zamawiającego sztuka 20000 3 Igła systemowa 21G x do 25mn sztuka 13000 4 "Probówko strzykawka do OB. POJ.3,0-3,5 ml śr 8-9mn " sztuka 6000 5 Adapter do końcówki LUER sztuka 10000 6 Igła motylkowa z drenem 200mn 21G z adapterem na posiew sztuki 1000 7 Igła motylkowa z drenem do 80mn, 21G bezpieczna sztuka 1000 8 Igłą motylkowa z drenem do 80mn ,21G sztuka 3000 9 Probówko- strzykawka do biochemii z wykrzepiaczem 2,5 -3,0 ml śr 13-14mn sztuka 2000 10 Probówko -strzykawka do biochemii bez wykrzepiacza 8,5-9 ml śr 15-16mn sztuka 5000 11 Probówko-strzykawka do biochemii z żelem 8,5-9,0ml, średnica 15-16mn sztuka 1000 12 Probówko strzykawka na badania biochemiczne, z żelem POJ.4,5-5,0 ml, śr. 13-14 mm sztuka 30000 13 Probówko strzykawka do oznaczania GLUKOZY z fluorkiem POJ.2,5-3,0 ml, ŚR 10-11 mm sztuka 15000 14 Probówko strzykawka do koagulologii o poj 1,0-1,5ml śr 8-9mn sztuka 500 15 Probówko strzykawka do koaguologii . 2,5-3,0ml , ŚR. 10-11 mm sztuka 17000 16 Probówko strzykawka z He-Li POJ 2,5-3,0,0 ml, ŚR 13-14 mm sztuka 5000 17 Naczynka reakcyjne 1,5ml typ Eppendorf sztuka 2000 18 Probówko strzykawka do MORFOLOGII z EDTA poj 1,0-1,5ml śr 8-9mn sztuka 3000 19 Probówko strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg poj 2,5-3,0ml śr 11-12mn sztuka 1000 20 Strzykawka do gazometrii tętniczej do 2ml z odpowietrzaczem śr 11-12 mn sztuka 500 21 Adapter na końcówkę LUER sztuka 500 22 Zestaw do pobierania krwi kapilarnej na badanie gazometryczne, z PET 100µL w komplecie z korkami i mieszadełkiem sztuka 3 000 23 Probówka 50ml stożkowe dno niesterylna z możliwością postawienia ze skalą sztuka 500 24 Probówko strzykawka do MORFOLOGII Z EDTA poj 2,5-3ml śr 13-14mn sztuka 17000 25 Tuba transportowa 120 x śr 30 mm, bez bibuły absorpcyjnej sztuka 200 Szacunkowa wartość bez VAT: 76 539 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 41 Nazwa: 41 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Wziernik plastikowy do uszu, jednorazowego użytku 2,5mm lub 4mm do wyboru Zamawiajacego sztuka 200 2 Wziernik plastikowy do nosa jednorazowego użytku sterylny, umożliwiający precyzyjne badanie jamy nosowej. posiadający starannie wykonane, gładkie, zaokrąglone i ciepłe końcówki,sprawiające mniejszy dyskomfort dla pacjenta, ergonomiczne rękojeści pozwalające na płynne i dokładne manewrowanie końcówkami wziernika Opakowanie zawierające min. 25 szt wzierników nosowych jednorazowego użytku, pojedynczo pakowanych. Każdy wziernik nosowy pakowany jest w pakiet foliowo-papierowy. sztuka 200 3 Kleszczyki pean 150 - 160mm z wąskim zakończeniem sztuk 8 4 Kleszczyki pean dł.150 - 160mm bez ząbków sztuk 8 5 Kleszczyki pean PR 180mm sztuk 8 6 Lusterko krtaniowe K-3 sztuk 3 7 Lusterko krtaniowe nr K-5 sztuk 10 8 Nożyczki opatrunkowe sztuk 4 9 Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt. Rozmiar wygrawerowany na ostrzu; rozmiar 11 opk 5 10 Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt. Rozmiar wygrawerowany na ostrzu; rozmiar 22 opk 7 11 Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt. Rozmiar wygrawerowany na ostrzu; rozmiar 23 opk 2 12 Pęsety chirurgiczne długość 15cm szt 8 13 Pęsety zwykłe (anatomiczne 14,5cm) szt 8 14 Nóż do paracyntezy babnetowy szt 3 15 Ostrze do przecinania szwów- sterylne jednorazowe ostrze ze stali nierdzewnej z zaokrągloną końcówką, z łatwością przecinające wszystkie rodzaje szwów, bezpieczne dla pacjenta. Ostrze dłuższe pozwalające na operowanie w większej odległości od rany min. 6cm. Termin ważności min. 2 lata w chwili dostawy. sztuka 200 Szacunkowa wartość bez VAT: 2 228 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 42 Nazwa: 42 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Igły do nakłuć wątroby (1,2mm/12G).z możliwością użycia w automacie do nakłuć typu Vitesse firmy OptiMed.posiadanego przez Zamawiającego sztuka 50 2 Igły do nakłuć wątroby (1,6mm/16G).z możliwościa użycia w automacie do nakłuć typu Vitesse firmy OptiMed.posiadanego przez Zamawiającego sztuka 70 3 Sonda endoskopowa giętka do koagulacji plazmą argonową bocznie (typu APC 2200SW lub równoważny) , wielorazowego użytku, końcówka wyskalowana, min. długość 2,2mm 2,4mm do używania w diatermii/bimerze argonowym firmy Erbe, typ ICC200/APC300 posiadanej przez Zamawiającego sztuka 2 4 Sonda endoskopowa giętka do koagulacji plazmą argonową centralnie (typu APC 2200A lub równoważny) , wielorazowego użytku, końcówka wyskalowana, min. długość 2,2mm - 2,4mm do używania w diatermii/bimerze argonowym firmy Erbe, typ ICC200/APC300 posiadanej przez Zamawiającego sztuka 2 Szacunkowa wartość bez VAT: 13 780 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 43 Nazwa: 43 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Dren próżniowy w zwoju z możliwością przycięcia wymaganej długości kompatybilny z niżej wymienionym systemem mb 150 2 Dren twardy z dwoma konektorami i łącznikiem FINGERTIP z kontrolą odsysania - jednorazowy, jałowy, kompatybilny z jednorazowymi wkładami workowymi (długość drenu nie mniejsza niż 2,0m) sztuka 1000 3 Łącznik- łączący dren próżniowy z jednorazowym wkładem workowym kompatybilny z w.w. drenem (poz. 1) sztuka 200 4 Jednorazowy wkład workowy do odsysania z napyloną substancją żelującą, pojemność 1000ml, posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w 2 króćce (porty: pacjent, próżnia) oraz datę ważności fabrycznie nadrukowaną na każdym wkładzie sztuka 700 5 "Jednorazowy wkład workowy do odsysania z napyloną substancją żelującą, pojemność 2000ml, posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w 2 króćce (porty: pacjent, próżnia) oraz datę ważności fabrycznie nadrukowaną na każdym wkładzie " sztuka 600 Szacunkowa wartość bez VAT: 15 735 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 44 Nazwa: 44 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Orginalne dreny do pompy objętościowej Infusomat Im ,czarny,długość 145cm sztuka 200 2 Orginalne dreny do pompy objętościowej Infusomat Im ,biały,długość 145cm sztuka 700 3 Strzykawka trzyczęściowa 50(60)ml przystosowana do pomp infuzyjnych sterylna polipropylenowa, końcówka Luer-lock, wyraźna obustronna skala, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, długość całkowita strzykawki powinna wynośić 161 mm, przeźroczysta jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo sztuka 2040 4 Strzykawka iniekcyjna o pojemności 2ml, sztuki 17000 5 Strzykawka trzyczęściowa 50(60)ml przystosowana do pomp infuzyjnych sterylna polipropylenowa, końcówka Luer-lock, wyraźna obustronna skala, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, długość całkowita strzykawki powinna wynośić 161 mm, bursztynowa jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo sztuki 2040 6 Strzykawka iniekcyjna o poj. 20ml, op. a 100szt sztuki 39000 7 Strzykawka iniekcyjna o poj. 10ml, sztuki 35000 8 Strzykawka iniekcyjna o poj. 5ml, sztuki 42000 10 Zestaw do kolografii bez barytu dla dorosłych sztuki 400 11 Strzykawka 100ml typu JANETA lub równoważna, sterylna z dołączonym łącznikiem LUER, wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, Wyrób niepirogenny, nietoksyczny. sztuka 630 12 przyrząd do przygotowywania worków do żywienia , wolny od latexu i PCV, odporny na tłuszcze, igła 2,1 mm (14G), posiadający rekomendacje do max 10 połączeń ze strzykawką lub innym kompatybilnym przyrządem sztuki 200 13 "Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm -200 cm długości,do leków światłoczułych jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. " sztuka 1 800,00 14 Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm-200 cm długości, przezroczysty; sztuka 1 000,00 15 Przyrząd do aspirowania leków i płynów z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45µm posiadający zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz np. typ Mini Spike V lub równoważny sztuki 7000 Szacunkowa wartość bez VAT: 61 141,50 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 45 Nazwa: 45 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "Pojemnik plastikowy na mocz sterylny poj. nie mniejszej niż 120-150ml ze szczelnie zakręcaną pokrywką " sztuka 10000 2 "Pojemnik plastikowy, (nie sterylny) o poj. ok. 20 -30ml. ze szczelnie zakręcaną pokrywką, z łopatką w środku na próbkę kału. " sztuka 6500 3 Pojemniki plastykowe o poj. 1,0L.jednorazowego użytku na zużyty sprzęt medyczny (np. wenflony, strzykawki, igły, opatrunki) koloru czerwonego. Wieka pojemników zatrzaskowe, zamknięcie pojemnika uniemożliwia jego ponowne otwarcie. W wieku pojemników profilowane otwory. sztuka 2000 4 Pojemniki plastykowe o poj. 10L.jednorazowego użytku na zużyty sprzęt medyczny (np. wenflony, strzykawki, igły, opatrunki) koloru czerwonego. Wieka pojemników zatrzaskowe, zamknięcie pojemnika uniemożliwia jego ponowne otwarcie. W wieku pojemników profilowane otwory. sztuka 2000 5 Pojemniki plastykowe o poj. 2L.jednorazowego użytku na zużyty sprzęt medyczny (np. wenflony, strzykawki, igły, opatrunki), koloru czerwonego, o wysokości nie mniejszej niż 20cm.i nie wyższej niż 25cm Wieka pojemników zatrzaskowe, zamknięcie pojemnika uniemożliwia jego ponowne otwarcie. W wieku pojemników profilowane otwory. sztuka 3000 Szacunkowa wartość bez VAT: 23 500 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 46 Nazwa: 46 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Zestaw do nebulizacji leków o składzie : nebulizator , dren min 1,5m, złącze T, ustnik- kompatybilny z aparatem do nebulizacji Medal Pro posiadanym przez Zamawiającego sztuka 300 2 Zestaw do nebulizacji leków o składzie : nebulizator , dren min 1,5m, złącze T, maska z mocowaniem na głowę- kompatybilny z aparatem do nebulizacji Medal Pro posiadanym przez Zamawiającego sztuka 300 Szacunkowa wartość bez VAT: 3 540 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 47 Nazwa: 47 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean ok. 14 cm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 20 sztuk i nie większym niż 25 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data z min. 2-letnim terminem ważności użycia narzędzia. sztuka 300 2 Pęseta anatomiczna standardowa prosta ok. 14 cm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 20 sztuk i nie większym niż 30 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data ważności użycia narzędzia. sztuka 600 3 Nożyczki tempo-ostre metalowe ok. 14,5 cm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 20 sztuk i nie większym niż 25 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data terminem ważności użycia narzędzia. sztuka 150 4 Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito ok.. 12,5 cm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 20 sztuk i nie większym niż 25 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data z terminem ważności użycia narzędzia. sztuka 300 5 Kleszczyki do zaciskania drenów ok. 16cm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 15 sztuk i nie większym niż 30 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data z min.2-letnim terminem ważności użycia narzędzia. sztuka 300 6 igła kulkowa 1,20x80mm. Narzędzie metalowe jednorazowego użytku jałowe. Wykonane z matowej stali. Gotowe do natychmiastowego użycia. Na każdym narzędziu umieszczony jest znak jednorazowości. Każde narzędzie osobno pakowane w opakowaniu zbiorczym nie mniejszym niż 30 sztuk i nie większym niż 50 sztuk. Na każdym pojedynczym opakowaniu data z terminem ważności użycia narzędzia. sztuka 50 7 Zestaw do wkłuć centralnych jałowy (CVC) zawierający: nie mniej niż 4 tupfery, ostrze-skalpel ok. 6,5cm zakrzywiony, kleszczyki typu Kocher, pęseta, strzykawka Luer Lock 10ml, co najmniej 2 igły podskórne np. 0,8x40mm i 1,2x40mm w niepirogennym opakowaniu, samoprzylepny przezroczysty opatrunek ok. 10cmx15cm w opakowaniu, co najmniej 6 kompresów bawełnianych (bawełna100% )w rozmiarze co najmniej ok.7,5cmx7,5cm(+/-0,5cm), metalowy uchwyt do igły ok. 13cm; serweta z włókniny barierowa nie mniejsza niż 45cmx75cm; serweta z włókniny z otworem barierowa nie mniejsza niż 45cmx75cm; termin ważności min. 1 rok w chwili dostawy zestaw 60 Szacunkowa wartość bez VAT: 13 402,40 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 48 Nazwa: 48 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Zestaw do drenazu klatki piersiowej jednobutlowy jednorazowego uzytku z portem o poj 3000ml zestaw 20 2 Jednorazowy zestaw drenów do butli kompatybilny z poz. 1 powyżej sztuka 20 Szacunkowa wartość bez VAT: 2 640 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 49 Nazwa: 49 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 "Zestaw do systemu Medrad Stellant CT na który składają się min.: wkład jednorazowy o pojemności 200 ml (2 sztuki), złącze szybkiego napełniania, ostrze typu ""Spike"", oraz złącze niskiego ciśnienia o dł. min. 150 cm i wytrzymałości min.350 PSI, z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym. Uwaga: Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny ze sprzętem jaki posiada Zamawiający - automatyczną strzykawką dwutłokową do badań TK - Medrad STELLANT CT D Pedestal, Model SCT 211 i nie może powodować utraty gwarancji na ww.strzykawkę." zestaw 800,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 46 800 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 50 Nazwa: 50 1) Krótki opis SUCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓ MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Paski do glucometru Accu chek Active posiadanego przez Zamawiającego 1 na 500pasków sztuka 3000,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 2 100 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 51 Nazwa: 51 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Dializator wysokoprzepływowy -High flux,błona poliamidowa ,pow.1,7m2,klirens mocznika 270 szt 150 2 Zestaw igieł dializacyjnych tetniczo-żylnych sztuka 50 3 Zestaw:Linia krwi tętniczo -żylna komora odpowietrzająca ,łacznik stabilizujący segment pompy krwi zestaw 150 4 Filtr węglowy do aparatu WRO 300H sztuka 8 5 Paski do badania twardości wody szt 100 6 Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych ( hemofiltr z liniami - do opartu typ Prismaflex ) o powierzchni 1,5m szt 80,00 7 Worek 5L na ultra filtrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT do aparatu Prismaflex szt 240,00 8 Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex szt 80,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 68 497,50 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 52 Nazwa: 52 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Zestaw do pompy infuzyjnej VL ST 10 standard do pompy Fresenius Kabi sztuka 750,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 5 925 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 53 Nazwa: 53 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Kranik odcinający- trójdrożny do terapii dożylnej,wykonany z poliwęglanu,tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,trójramienne pokrętło, jałowy,1x użytku. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi korkami oraz zintegrowany fabrycznie z zaworem jak w poz. 2 sztuka 2 500 2 Uniwersalny zawór dostępu naczyniowego wykonany w technologii podzielnej membrany Split Septum, adaptywny dla końcówek Luer Slip i Luer Lock w postaci: bezbarwnej, silikonowej podzielnej membrany osadzonej na sztywnym, transparentnym konektorze Luer-Lock. Przepływ zgodny z normą ISO 10555-5 tj. 525 ml/min z zakresem tolerancji +/- 25 ml. Tor przepływu prosty, niezaburzony żadnymi elementami wewnętrzymi. Membarana ma posiadać działanie zaworujące, tzn. ma szczelnie obejmować swoją silikonową strukturą końcówki Luer Slip i Luer Lock podczas aktywacji zaworu otwierając się wyłącznie z zewnątrz do wnętrza oraz zamykając się podczas deaktywacji z wnętrza na zewnątrz, membrana nie może również stanowić przeszkody na drodze płynu. Zewnętrzna powierzchnia membrany ma być gładka oraz ma jednorodnie pokrywać górną powierzchnię zaworu dla dokładnej dezynfekcji i tak by końcówka aktywująca mogła się stykać wyłącznie z materiałem membrany. Czas użytkowania max. 7 dni lub 100 aktywacji bez względu na rodzaj podaży. sztuka 15 000 Szacunkowa wartość bez VAT: 86 000 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 54 Nazwa: 54 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Koncentrat zasadowy suchy do dializ ,waga 720g + chlorek sodu 1200g opakowanie 150 2 Koncentrat kwaśny w opakowaniach 500ml rozcieńczenie 1:400,po rozcieńczeniu 1 opk-200l płynu dializacyjnego opakowanie 150 3 Kwas cytrynowy suchy , w kolumnie ,waga 32g, zawartość wystarczająca do wykonania 1 dezynfekcji opk 450 4 Węglan sodu ,suchy w kolumnie ,waga 13g,zawartość wystarczająca do wykonania 1 dezynfekcji opk 150 5 Płyn do czyszczenia aparatu Dialox sztuka 4 6 Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek ,worek dwukomorowy 5L o zawartości K+2mmol i osmolarności 297mOsm/l.Opakowanie x 2 worki a 5l. Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem ma być przez port z duża gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą ,bez konieczności przełamywania zawleczki szt 40,00 7 Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek ,worek dwukomorowy 5L o zawartości K+4mmol i osmolarności 301mOsm/l.Opakowanie x 2 worki a 5l. Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem ma być przez port z duża gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą ,bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład:sód 140mmol/l, Magnez 0,5mmol/l, chlorki 113,5mmol/l,mleczany 3mmol/l szt 40,00 8 Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu ,kompatybilny z aparatem Prismaflex, worek 5L o zawartości cytrynianu 18 mmol/l.Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igła bez konieczności przełamywania zawleczki .Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex .Skład :sód 140mmol/l,chlorki 86 mmol/l szt 240,00 9 Płyn dializacyjny bezwapniowy ,kompatybilny z aparatem Prismaflex, stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów worek 5L.Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igła bez konieczności przełamywania zawleczki .Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex .Skład : wodorowęglan 22mmol/l, glukoza 6,1mmol/l,mleczany 2 mmol/l.chlorki 120 mmol/l, potas 4 mmol/l szt 80,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 34 660 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 55 Nazwa: 55 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Siatka Rotha do usuwania polipów za pomocą sprzętu endoskopowego. sztuka 5 2 Pułapka do usuwania polipów endoskopowo sztuki 4 3 Ustnik do gastroskopii wykonywanej u dorosłych . Możliwość sterylizacji w autoklawie sztuka 40 Szacunkowa wartość bez VAT: 3 137,03 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 56 Nazwa: 56 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Roztwór soli do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego do myjni Cleantop WM-S Firmy Kaigen Co Ltd. saszetka 1152 2 Filtr mechaniczny do oczyszczania środka dezynfekcyjnego typu CMD - 800905D lub równoważny do używania w myjni Cleantop WM-S sztuka 48 3 Filtr do oczyszczania powietrza ze związków lotnych chloru typu CMD 800455D lub równoważny do używania w myjni Cleantop WM-S sztuka 48 4 Filtr mechaniczny, mikrobiologiczny dla cząstek poniżęj 0,2μ typu CMD M lub równoważny do używania w myjni Cleantop WM-S sztuka 2 Szacunkowa wartość bez VAT: 23 758,80 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Część nr: 57 Nazwa: 57 1) Krótki opis SUKCESYWNA DOSTAWA WYROBÓW DLA CELÓW MEDYCZNYCH 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000 - LA16 3) Wielkość lub zakres 1 Przeciwdrobnoustrojowa maska z elastycznymi tasiemkami na głowę, zapewniającymi szczelne przyleganie maski, kształt wypukły ze sztywnikiem zapewniającym dopasowanie na nos, wykonana z polipropylenu z wewnętrzną warstwą przeciwdrobnoustrojową, inaktywująca 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Idealna do przedłużonych procedur - możliwość użytkowania do 8 godzin. Maska oznakowana podwójnie: typ IIR zgodnie z EN14683 oraz FFP2 zgodnie z EN149 o następujących parametrach: Efektywność filtracji bakteryjnej 99,90%, Całkowite przesiąkanie do środka 1,6%, opór oddechowy (wydychanie) <3,0 mbar. Wszystkie Parametry potwierdzone kartami technicznymi producenta. sztuka 200,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 1 640 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: XVI. Wymagania dotyczące wadium: 1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości określonej w Załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do pakietu, na który składana jest oferta. 2. Łączna kwota wadium dla wszystkich 57 Pakietów wynosi: 10 712,00 PLN. 3. Wykonawca wnosi wadium (koniecznie z określeniem numeru postępowania i nr pakietu/ów, którego dotyczy), tylko w jednej z poniższych form: 1) w pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. I/O Centrum Gdynia, ul. Świętojańska 17, nr 43 1020 1853 0000 9602 0014 7496, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5, pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 109, poz.158 ze zm.) - w taki sposób (dot. pkt 2) - 5), że Zamawiający może dokonać zwrotu poszczególnych kwot wadium niezwłocznie po wyborze ofert - zgodnie z zapisem art. 46, ust 1 Pzp. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu (przypominamy że termin to dzień i godzina) składania ofert i musi być udzielone do końca terminu związania ofertą. 5. Wykonawca załącza do oferty wykaz (tabelę), gdzie wyszczególnia jaką kwotę wadium wniósł na zabezpieczenie postępowania w zakresie konkretnego pakietu. 6. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że: a. „..na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, wypłacamy bez jakichkolwiek zastrzeżeń”). 7. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji należy składać w Kancelarii UCMMiT (Pok. nr 30, Ip. w siedzibie Zamawiającego) w godzinach od 8:00 do 14:00.od poniedziałku do piątku. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a.Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wadium: Nr pakietu Kwota wymaganego wadium: PLN. 1 63 2 414 3 46 4 160 5 72 6 96 7 168 8 83 9 207 10 20 11 309 12 216 13 142 14 233 15 147 16 43 17 97 18 157 19 6 20 64 21 166 22 50 23 11 24 106 25 147 26 7 27 437 28 662 29 349 30 554 31 164 32 665 33 60 34 332 35 67 36 81 37 160 38 95 39 718 40 495 41 14 42 89 43 102 44 395 45 152 46 23 47 87 48 17 49 303 50 14 51 443 52 38 53 556 54 224 55 20 56 154 57 11 III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1) Rozliczenie za dostarczone produkty odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego. 2) Należność za poszczególne partie dostaw regulowana będzie przelewem na konto wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3) Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wymaganą na rzecz wykonawcy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z Kodeksem cywilnym i obowiązującym Prawem zamówień publicznych. III.1.4) Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia, określonego niniejszą specyfikacją w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich osiadania: a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia, określonego niniejszą specyfikacją w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia, określonego niniejszą specyfikacją w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 03/UCMMiT/PN/AW/13 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.11.2013 - 10:00 Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 14.11.2013 - 10:00 IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 14.11.2013 - 10:30 Miejscowość: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b, pok 143. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe 5. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w Dziale IV, pkt 3 niniejszej SIWZ, należy złożyć wraz z ofertą: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w formie oryginału pisma- wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 2) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych, określonych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy), 3) pisemne szczegółowe zestawienie zakresu i okresu udziału podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia w przypadku powierzenia go wykonawcy (jeśli dotyczy). 6. O udzielenie zamówienia określonego w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 oraz 24b ust 3 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 oraz 24b ust 3 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i ust 2 pkt 5 oraz 24b ust 3 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału pisma – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyj¬nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w pkt IV ust 6, 1)-5) SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszka¬nia, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w ca¬łości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, d) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp; e) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, ppkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administra¬cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. f) Wykonawca dostarcza wraz z ofertą również informację o tym, czy należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca dostarcza listę grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZp - w formie oryginału pisma - wzór Załącznik nr 4 do oferty. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, ppkt 7 a, c, i d, e odpowiednio, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, ppkt 7 b i e odpowiednio, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Oświadczenia muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. 11. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 1. Wymagania, które musi spełnić oferowana dostawa Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Na potwierdzenie spełniania ww. wymagań wykonawca dostarcza szczegółowe opisy/katalogi producenta potwierdzające, że oferowany wyrób spełnia WSZYSTKIE wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Opisy oferowanych wyrobów muszą być przez wykonawcę oznaczone w sposób jednoznacznie przyporządkowujący je poszczególnym wyrobom określonym w formularzu asortymentowo – cenowym. (Nr pakietu:.., pozycja:..) 3. Dla oferowanych środków chemicznych wymaga się dodatkowo dostarczenia wraz z ofertą kart charakterystyki produktu. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostałyprzesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; szczegółowe informacje zawarto w Dziale VI art 179-196 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz 759 ze zm.). VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławcze ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 1.10.2013
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b, Osoba do kontaktów: Alicja Wiczlińska, Gdynia81-519, POLSKA. Tel.: +49 6229466. Faks: +49 6229466. E-mail: dzp@ucmmit.gdynia.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.10.2013, 2013/S 194-333895) Zamiast: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie realizowane w 57 częściach sukcesywnie przez 24 miesiące. Informacje o częściach zamówienia: Część nr 14 pkt 3: 1 Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) używane z aparatem elektrochirurgicznymERBE. Kształt - owal. Średnica pętli 10mm, 15, 25. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm.Rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanejdo endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane w oddzielnych sterylnychpakietach. Średnica pętli do wyboru Zamawiającego w miarę jego potrzeb. Kompatybilne z endoskopami firmyOlympus i Pentax sztuka 400,00 2 Igły do ostrzykiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego w trakcie endoskopii, długość min.200 cmlub 240 cm,wysunięcie igły do 4 mm śr 23/25 Gauge. Długość igły do wyboru Zamawiającego. Igła musi byćkompatybilna z kolonoskopem i gastroskopem firmy OLYMPUS i PENTAX sztuka 100,00 3 "Klipsy jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z klipsownicą określoną w pozycji nr 21.1. Kąt rozwarciaklipsa min.135 stopni, długość ramion klipsa min.7,5 mm oraz 9mm. Długość ramienia do wyboru przezZamawiającego. Każdy klips pakowany osobno w opakowaniu zbiorczym. " opakowanie (a min. 40 sztuk) 3,00 Szacunkowa wartość bez VAT: 36 065 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 2. Łączna kwota wadium dla wszystkich 57 Pakietów wynosi: 10 712,00 PLN. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 14: Wadium: Nr pakietu Kwota wymaganego wadium: PLN. 1 63 2 414 3 46 4 160 5 72 6 96 7 168 8 83 9 207 10 20 11 309 12 216 13 142 14 233 15 147 16 43 17 97 18 157 19 6 20 64 21 166 22 50 23 11 24 106 25 147 26 7 27 437 28 662 29 349 30 554 31 164 32 665 33 60 34 332 35 67 36 81 37 160 38 95 39 718 40 495 41 14 42 89 43 102 44 395 45 152 46 23 47 87 48 17 49 303 50 14 51 443 52 38 53 556 54 224 55 20 56 154 57 11 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.11.2013 (10:30) VI.3) Informacje dodatkowe: 6. O udzielenie zamówienia określonego w pakietach nr 1-57, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzywykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,o których mowa w art. 24 oraz 24b ust 3 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych w 57 częściach(zwanych dalej Pakietami) przez 24 miesiące, określonych ilościowo i rodzajowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę różnych wyrobów medycznych i produktów chemicznych do aparatury medycznej. Informacje o częściach zamówienia: —. Powinno być: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie realizowane w 58 częściach sukcesywnie przez 24 miesiące. Informacje o częściach zamówienia: Część nr 14 pkt 3: Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku) używane z aparatem elektrochirurgicznym ERBE. Kształt – owal. Średnica pętli 10 mm, 15, 25. Pętla z możliwością płynnej i precyzyjnej regulacji otworu pętli podczas pracy, wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm. Rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2 300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm lub dedykowana do kanału roboczego o średnicy 2,8 mm. Pakowane w oddzielnych sterylnych pakietach. Średnica pętli do wyboru Zamawiającego w miarę jego potrzeb. Kompatybilne z endoskopami firmy Olympus i Pentax Do oferty załączyć po 1 próbce z każdego rozmiaru pętli (po 1 próbce pętli o średnicach 10,15, i 25 mm wraz z producencką instrukcją obsługi narzędzia z wykazem parametrów technicznych potwierdzających spełnianie wymagań określonych w SIWZ) sztuka 400,00. Igły do ostrzykiwania błony śluzowej przewodu pokarmowego w trakcie endoskopii, długość min. 200 do 240 cm, wysunięcie igły do 4 mm śr 23/25 Gauge. Długość igły do wyboru Zamawiającego. Igła musi być kompatybilna z kolonoskopem i gastroskopem firmy Olympus i Pentax sztuka 100,00. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 2. Łączna kwota wadium dla wszystkich 58 Pakietów wynosi: 10 712,00 PLN. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 14: Wadium: nr pakietu Kwota wymaganego wadium: PLN. 1 63 2 414 3 46 4 160 5 72 6 96 7 168 8 83 9 207 10 20 11 309 12 216 13 142 14 197 15 147 16 43 17 97 18 157 19 6 20 64 21 166 22 50 23 11 24 106 25 147 26 7 27 437 28 662 29 349 30 554 31 164 32 665 33 60 34 332 35 67 36 81 37 160 38 95 39 718 40 495 41 14 42 89 43 102 44 395 45 152 46 23 47 87 48 17 49 303 50 14 51 443 52 38 53 556 54 224 55 20 56 154 57 11 58 36 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.11.2013 (10:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 18.11.2013 (10:30) VI.3) Informacje dodatkowe: 6. O udzielenie zamówienia określonego w pakietach nr 1–58, mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,o których mowa w art. 24 oraz 24b ust 3 Ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa podstawowych wyrobów medycznych w 58 częściach (zwanych dalej Pakietami) przez 24 miesiące, określonych ilościowo i rodzajowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę różnych wyrobów medycznych i produktów chemicznych do aparatury medycznej. Informacje o częściach zamówienia: Część nr 58: Klipsy jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z klipsownicą wielokrotnego użytku (firmy Olympus) posiadaną przez Zamawiającego. Kąt rozwarcia klipsa min. 135 stopni, długość ramion klipsa min.7,5 mm oraz 9mm. Długość ramienia do wyboru przez Zamawiającego. Inne dodatkowe informacje Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any updates, corrections, or complaints related to this notice, please contact the responsible purchaser directly.